MSPH 93 INS 8223/2012-B-15
Č.j. MSPH 93 INS 8223/2012-B-15

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenčním věci dlužníka: dlužníka Renáta Drnková, nar. 19. ledna 1976, Jasmínová 2696/51, 106 00 Praha 10, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, o schválení oddlužení

takto:

Výrok V. usnesení Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, ze dne 17. července 2012 č.j. MSPH 93 INS 8223/2012-B-10, se mění tak, že Soud přikazuje plátci mzdy dlužníka Kaufland Česká republika v.o.s., Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy dlužníka srážky stanovené podle bodů I. a III. výroku tohoto usnesení, a aby takto sražené částky nevyplácel dlužníku. Částky sražené ze mzdy dlužníka zašle plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu správci vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body I. a II. výroku tohoto usnesení, a to tak, že je poukáže insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí dlužníku i plátci mzdy dlužníka.

Odůvodnění :

Podle ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) přikáže insolvenční soud plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postiženého výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Insolvenční soud dne 10. října 2012 obdržel oznámení dlužníka o tom, že dlužník uzavřel novou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem: Kaufland Česká republika v.o.s., Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4.

Soud tedy postupoval v souladu s ustanovením § 406 odst. 3 písm. d) IZ a na základě této skutečnosti podle § 11 odst. 1 IZ změnil usnesení ze dne 17. července 2012 č.j. MSPH 93 INS 8223/2012-B-10.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 25. října 2012

Mgr. Markéta Slámová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Winklerová