MSPH 93 INS 6896/2015-C7-29
MSPH 93 INS 6896/2015-C7-29 č. j. 193 ICm 1222/2016-92

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Homolovou v právní věci

žalobkyně: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., IČO: 64506347 sídlem Okružní 875/19a, 638 00 Brno zastoupená advokátem Mgr. Marianem Jeřábkem sídlem Jakubské nám. 4, 602 00 Brno proti žalovaným: 1. JUDr. Ing. Pavlu Fabiánovi, sídlem Marešova 304/12, 602 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka MODŘANY Power, a.s. 2. MODŘANY Power, a.s., IČO: 49240005 sídlem Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4 zastoupená advokátkou Mgr. Hanou Kyjovskou sídlem Cihlářská 16, 602 00 Brno o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení pravosti pohledávky žalobce z titulu neuhrazené smluvní pokuty ve výši 22 620 348,85 Kč, přihlášené jako P124 do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn.se zamítá. II. Žalobce je ve vztahu k žalovanému 1. povinen zaplatit na náhradu nákladů řízení 6 652,60 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová isir.justi ce.cz 2 sp. zn. 193 ICm 1222/2016

III. Žalobce je ve vztahu k žalovanému 2. povinen zaplatit na náhradu nákladů řízení 32 304,33 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky Mgr. Hany Kyjovské.

Odůvodnění:

1. Žalobce (věřitel č. 106) se žalobou domáhal určení, že jeho pohledávka za MODŘANY Power, a.s. (dále jen dlužník), evidovaná pod číslem P124 ve výši 22,620.348,85 Kč je přihlášena po právu jako pohledávka nevykonatelná a nezajištěná. Pohledávka měla vzniknout z titulu smluvní pokuty za prodlení s dodáním předmětu kupní smlouvy (potrubí a potrubních dílů dle přílohy č. 5 kupní smlouvy).

2. Žalobce tvrdil, že na základě objednávky č. 6000/146/FP/10 ze dne 21. 5. 2010 uzavřel dne 8. 3. 2011 jako kupující s dlužníkem jako prodávajícím kupní smlouvu 6000/230/15/2010 (dále jen Kupní smlouva), jejímž předmětem byla mimo jiné dodávka potrubí a potrubních dílů. Součástí Kupní smlouvy bylo ujednání o smluvní pokutě za prodlení s dodáním předmětu plnění. Dlužník se zavázal dodat žalobci zboží v částečných dodávkách v termínech dle přílohy č. 5 Kupní smlouvy (dále jen Harmonogram). Harmonogram měl dodat dlužník do 30 dnů od dodání schválené technické a výrobní dokumentace žalobcem. Dodání harmonogramu bylo součástí předmětu plnění dle Kupní smlouvy. Harmonogram byl doručen žalobci dne 27. 6. 2011 spolu s průvodním dopisem ze dne 21. 6. 2011 a dle žalobce se stal součástí Kupní smlouvy. Technickou dokumentaci zpracovával dlužník, její schválení žalobcem bylo pouze formalitou a její případné neschválení žalobcem nebránilo dlužníkovi ve zpracování Harmonogramu. Dlužník zahájil výrobu a provedl dodávku části zboží ještě před uzavřením smlouvy. Dlužník se dostal do prodlení s dodáním zboží oproti Harmonogramu, čímž vznikl žalobci nárok na smluvní pokutu. Smluvní pokuta za prodlení byla vypočtena v souladu s Kupní smlouvou ve výši 15% sjednané ceny 20,147.690 EUR bez DPH na částku 3,022.153 EUR a v této výši dlužníkovi vyúčtována daňovým dokladem (fakturou) č. 6141100199 ze dne 19. 11. 2014. Následně byla zčásti uhrazena na základě jednostranných zápočtů ze dne 20. 2. 2015, a zůstatek smluvní pokuty ve výši 818.984,39 EUR byl po přepočtu na koruny dne 23. 12. 2015 přihlášen do insolvenčního řízení ve věci dlužníka. Dne 18. 3. 2016 se konalo přezkumné jednání, na němž byla pohledávka žalobce popřena žalovaným 1. jako insolvenčním správcem dlužníka a dlužníkem shodně z důvodu, že nárok na smluvní pokutu nevznikl, neboť Harmonogram dodávek se nestal součástí Kupní smlouvy.

3. Žalovaní tvrdili, že nárok žalobce na smluvní pokutu nevznikl, neboť Harmonogram se nikdy nestal součástí Kupní smlouvy a dlužník se proto nemohl dostat do prodlení. Dodávka potrubí a potrubních dílů byla součástí projektu dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Dlužník žalobci plnil na základě operativních pokynů na základě výsečí technické dokumentace, neboť došlo k prodlení při schvalování úplné technické dokumentace v důsledku změn technických parametrů a žalobce nebyl schopen ji předložit. Listina ze dne 21. 6. 2011 byla pouze pracovním návrhem Harmonogramu, nebyla přijata způsobem stanoveným Kupní smlouvou a nebyla podepsána statutárním orgánem smluvních stran. Schvalování technické dokumentace probíhalo ještě dlouho po 21. 6. 2011 a žalobci byly i následně zaslány další návrhy Harmonogramu. Vyúčtování smluvní pokuty bylo reakcí žalobce na žádost dlužníka o uhrazení zádržného, nákladů za prodloužení projektu, a úhradu zakoupeného materiálu.

4. Dle ust. § 121 o.s.ř. není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti. Soudu je na základě jeho činnosti a z údajů veřejně přístupných v insolvenčním rejstříku známo, že usnesením č.j.-A-53 ze dne 30. 10. 2015 zjistil zdejší soud úpadek dlužníka a povolil jeho řešení reorganizací. Usnesením č.d. B-223 ze dne 2. 2. 2017, jež

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová 3 sp. zn. 193 ICm 1222/2016

nabylo právní moci dne 31. 5. 2017, byl schválen reorganizační plán. Dne 18. 3. 2016 proběhlo přezkumné jednání, na němž byla pohledávka žalobce popřena jak správcem, tak dlužníkem. V zákonné lhůtě podal žalobce žalobu na určení pravosti své pohledávky. Insolvenční řízení je vedeno zdejším soudem pod spisovou značkou, a není dosud skončeno.

5. Mezi účastníky zůstalo sporným, zda dopis a připojený harmonogram ze dne 21. 6. 2011 jsou řádnou přílohou č. 5 a zda jejich doručením žalobci byl určen termín plnění jednotlivých dodávek, zda předložení Harmonogramu bylo podmíněno předložením schválené technické dokumentace žalobcem a zda žalobce schválenou technickou a výrobní dokumentaci předal.

6. K prokázání sporných skutečností provedl soud důkaz listinami, založenými účastníky do spisu. -Z listiny objednávka 6000/146/FP/10 ze dne 21. 5. 2010 soud zjistil, že žalobce objednal u dlužníka dodávku trubek a potrubních dílů včetně zpracování technické dokumentace. -Z listiny Kúpna zmluva 6000/230/15/2010 ze dne 8. 3. 2011 soud zjistil, že byla řádně podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, předmětem dodávky byly (článek 1.2) potrubí a potrubní díly dle přílohy 1 smlouvy, lhůta dodání (článek 3.1) měla být stanovena harmonogramem definovaným přílohou č. 5 smlouvy. V případě prodlení s dodávkou oproti lhůtě stanovené dle článku 3.1 vzniklo kupujícímu právo na smluvní pokutu (článek 3.3), jakékoliv změny a dodatky smlouvy včetně příloh mohly být přijaty jen na základě dohody smluvních stran jako písemné dodatky podepsané osobami oprávněnými jednat jménem obou smluvních stran (článek 9.7), součástí smlouvy měla být příloha č. 5 Harmonogram dodávek pro potrubní díly s tím, že ten měl být dodán prodávajícím (dlužníkem) do 30 dnů od dodání schválené technické a výrobní dokumentace kupujícím (žalobcem). -Z opisu e-mailové komunikace ze dne 18. 2. 2011 soud zjistil, že žalobce měnil technické požadavky na dodávku, neboť požadoval např. ošetření dodávaných dílů jiným nátěrovým systémem. -Z listiny Osvědčení SE (Slovenské elektrárně) ze dne 30. 5. 2011, že tento subjekt schválil technickou dokumentaci. -Z listiny Dodání přílohy č. 5 ze dne 21. 6. 2011, že je podepsána Ivo Hřebíčkem, ředitelem divize Realizace projektů a její přílohou je harmonogram dodávek pro potrubní díly 3. blok. -Z listiny Odborné stanovisko ze dne 14. 7. 2011, že k tomuto dni schválila Technická inšpekcia, a.s. technickou dokumentaci-potrubní díly DPS 3.11. -Z listiny Zápis z porady ze dne 5. 8. 2011, že porada se konala za účasti žalobce a dlužníka a žalobce se zavázal předat dlužníkovi stanovisko k průvodní technické dokumentaci od ENSECO do 9. 8. 2011 a že tedy k tomuto dni úplnou schválenou dokumentaci dlužníkovi nepředal. -Z listiny Zápis z porady ze dne 11. 8. 2011, že se porada konala za účasti žalobce a dlužníka a dlužník se zavázal provést do 18. 8. 2011 opravu průvodní technické dokumentace na základě dodatečných požadavků SE, ENSECO a žalobce, a že tedy k tomuto dni dlužník žalobci úplnou technickou dokumentaci ke schválení nepředal. -Z listiny Zápis z porady ze dne 20. 12. 2011, že porada se konala za účasti žalobce i dlužníka k projednání vytvářené a zasílané průvodní technické dokumentace a že technická dokumentace nebyla k tomuto dni v úplné podobě žalobci zaslána.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová 4 sp. zn. 193 ICm 1222/2016

-Z listiny Dopis ze dne 20. 6. 2012, že dlužník informoval žalobce, že s předpokládaným prodloužením projektu o 22 měsíců budou spojeny vícenáklady, jež budou žalobci fakturovány s uskutečněnými dodávkami. -Z listiny Zápis z porady ze dne 9. 8. 2012, že se porada konala za účasti žalobce a dlužníka a dlužník měl předložit žalobci podrobný harmonogram plnění dodávky do 17. 8.2012 a že tedy dosud předložen nebyl. -Z listiny Zápis z porady ze dne 13. 9. 2012, že se porada konala za účasti žalobce a dlužníka a že k tomuto dni stále probíhaly dokončovací práce na průvodní technické dokumentaci mezi dlužníkem a žalobcem. -Z opisu e-mailové komunikace ze dne 11. 10. 2012, že došlo ke zpomalení schvalování průvodní technické dokumentace a že technická dokumentace k tomuto dni nebyla v úplné podobě schválena. -Z opisu e-mailové komunikace ze dne 25. 10. 2012, že žalobce na základě nových skutečností požadoval na dlužníkovi výrobu potrubních dílů uvedených v přiložené tabulce, a že tedy průběžně operativně měnil požadované plnění. -Z listiny Zápis z porady ze dne 22. 11. 2012, že se porada konala za účasti žalobce i dlužníka a byla na ní konstatováno, že harmonogram kompletní dodávky dlužníkem bude vydán do 15. 12. 2012 a že tedy dosud předložen nebyl. -Z listiny dopis ze dne 14. 10. 2013, že dlužník informoval žalobce, že mu v návaznosti na změnu požadavků žalobce ohledně nátěrového systému vznikly vícenáklady nad rámec smlouvy, jež v přílohách podrobně specifikoval a žádal žalobce o jejich odsouhlasení. -Z listiny dopis ze dne 30. 10. 2013, že dlužník informoval žalobce, že mu vznikly další vícenáklady v souvislosti s dodatečnými požadavky žalobce na atesty, jež v přílohách podrobně specifikoval a žádal o jejich odsouhlasení. -Z listiny Zápis z porady ze dne 22. 7. 2014, že se jí účastnil žalobce i dlužník a že bylo konstatováno, že dlužník má za žalobcem pohledávky po splatnosti ve výši 284.082,97 EUR a že bude v této souvislosti vypracován návrh finančního vyrovnání -Z listiny dopis ze dne 18. 12. 2014, že si žalobce byl vědom, že před předložením harmonogramu ze dne 21. 6. 2011 byl schválen hlavní balík dokumentace a nikoliv úplná technická a výrobní dokumentace. -Z listiny dopis ze dne 23. 1. 2015 soud zjistil, že žalobce uplatnil u dlužníka smluvní pokutu a to fakturou č. 6141100199 na 3,022.153,-EUR a dlužník tento požadavek odmítl s tím, že došlo na straně žalobce k prodlení se schválením technické a výrobní dokumentace, docházelo ke změnám předmětu dodávky a harmonogram se nikdy nestal součástí smlouvy.

Další účastníky navrhované důkazy soud neprováděl, neboť dospěl k závěru, že nemají význam pro rozhodnutí.

7. Na základě provedeného dokazování, ze souhlasných tvrzení obou účastníků a na základě poznatků z vlastní činnosti soudu, dospěl soud ke skutkovému závěru, že na základě objednávky ze dne 21. 5. 2010 byla dne 8. 3. 2011 uzavřena mezi dlužníkem a žalobcem Kupní smlouva, jíž se dlužník zavázal dodat žalobci potrubí a potrubní díly, jež měl žalobce dále dodat jako subdodavatel na dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Celý projekt dostavby jaderné elektrárny se ocitl v prodlení. Vzhledem k rozsahu díla, náročnosti a rozsahu technické dokumentace a složitému postupu jejího schvalování, plnil dlužník ve prospěch žalobce i před uzavřením Kupní smlouvy a dále po jejím uzavření před stanovením konkrétní doby plnění, a to

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová 5 sp. zn. 193 ICm 1222/2016

na základě operativních požadavků objednatele a na základě výsečí technické dokumentace. Žalobce se dostal do prodlení s úhradou těchto dílčích dodávek realizovaných v rámci Kupní smlouvy či jako vícepráce nad rámec smlouvy. Žalobce dne 19. 11. 2014 vystavil dlužníkovi fakturu č. 6141100199 na 3,022.153 EUR, jíž vyúčtoval smluvní pokutu za prodlení s dodávkou předmětu plnění. Prodlení bylo odvozeno od přílohy k dopisu dlužníka ze dne 26. 1. 2011. Na pohledávku ze smluvní pokuty pak započetl své závazky vůči dlužníkovi a neuhrazený zůstatek uplatnil přihláškou do insolvenčního řízení dlužníka. Kompletní technická a výrobní dokumentace schválená žalobcem dlužníkovi dodána nebyla.

8. Na základě takto zjištěného skutkového stavu dospěl soud k následujícím právním závěrům: Kupní smlouva byla uzavřena podle Obchodného zákonníka a dalších všeobecně závazných právních předpisů slovenského právního řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná se o stejný předpis, který byl pod týmž číslem účinný i v ČR, vycházel soud se souhlasem účastníků z české verze zákona. Vyhovět žalobě o určení pravosti, výše či pořadí popřené pohledávky lze dle ustálené judikatury při splnění následujících předpokladů: 1. pohledávka byla v rámci insolvenčního řízení řádně a včas přihlášena a přezkoumána, 2. při přezkoumání pohledávky byla tato účinně popřena správcem, 3. incidenční žaloba byla podána včas proti zákonem předpokládaným osobám (popírajícímu správci, případně dlužníkovi), 4. v době rozhodování soudu trvají účinky insolvenčního řízení, 5. osoba žalobce prokáže, že důvod, výše a pořadí pohledávky, popřípadě nárok mají či nemají (podle charakteru incidenční žaloby) oporu v právu. V daném případě považuje soud za splněné první až čtvrtou ze shora jmenovaných podmínek, neboť žalobce přihlásil pohledávky za dlužníkem ve stanovené lhůtě, přičemž jeho pohledávky byly účinně popřeny správcem a dlužníkem při přezkumném jednání, konaném v rámci příslušného insolvenčního řízení, incidenční žaloba byla podána včas, insolvenční řízení dosud trvá, způsobem řešení dlužníkova úpadku je reorganizace. Soud se tedy zabýval tím, zda tvrzená pohledávka žalobce má oporu v právu, a to co do pravosti. Žalovaní 1. a 2. popřeli sice pohledávku žalobce i co do výše, nicméně uplatněnou výši smluvní pokuty ani způsob jejího výpočtu nezpochybnili a neuvedli, jaká je skutečná výše pohledávky. Z toho soud dovodil, že oba popírají pohledávku pouze co do její pravosti s tím, že nárok na smluvní pokutu žalobci vůbec nevznikl.

9. Mezi účastníky bylo sporným, zda byla mezi účastníky Kupní smlouvy řádně sjednána doba plnění, s jejímž marným uplynutím by se dlužník dostal do prodlení a žalobci by vznikl nárok na smluvní pokutu. Dle ust. § 414 zák. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník je prodávající povinen dodat zboží a) dne, který je určen ve smlouvě nebo určen způsobem stanoveným ve smlouvě, b) kdykoliv během lhůty, která je ve smlouvě určena nebo určena způsobem stanoveným ve smlouvě, ledaže ze smlouvy nebo z účelu smlouvy, jenž byl prodávajícímu znám při uzavření smlouvy vyplývá, že dobu dodání v rámci této lhůty určuje kupující. V projednávané věci má soud za to, že doba plnění měla být určena způsobem stanoveným ve smlouvě, a to přijetím přílohy č. 5 Kupní smlouvy-Harmonogram dodávek pro potrubní díly. Podle článku 9.7 Kupní smlouvy nestanoví-li Kupní smlouva jinak, jakékoliv změny, dodatky a doplnění této smlouvy (včetně příloh) mohou být přijaty pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran a to ve formě písemných očíslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem každé ze smluvních stran. Termín plnění proto nebyl ani v dispozici dlužníka, který měl zpracovat Harmonogram, ani v dispozici žalobce, jenž měl předložit dlužníkovi schválenou technickou a výrobní dokumentaci, ale měl být určen dohodou stran, jež by Harmonogram řádně projednaly a podepsaly oprávněnými osobami, čímž by se stal jako příloha součástí Kupní smlouvy. Žalobce dovozoval, že slovní spojení Harmonogram bude dodaný prodávajícím znamená, že harmonogram byl součástí předmětu plnění. S tímto závěrem se však soud neztotožňuje, neboť předmět plnění byl definován v článku 1.2 Kupní smlouvy, kde je výslovně uvedeno, že součástí dodávky zboží je i STD (průvodní technická dokumentace) a TD (technická dokumentace) specifikovaná v příloze 1. Je nepochybné, že pokud by strany chtěly učinit součástí

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová 6 sp. zn. 193 ICm 1222/2016

předmětu plnění i další dokumenty (např. harmonogram dodávek), v příslušném článku by to výslovně uvedly. Soud chápe ujednání obsažené v čl. 9.14 Kupní smlouvy jako určení strany, jež byla povinna Harmonogram vyhotovit. Soud nemá žádnou pochybnost o tom, že příloha, jíž jsou určeny termíny dodávek předmětu koupě, je natolik významnou součástí Kupní smlouvy, že se na ni vztahuje režim nastavený čl. 9.7. Kupní smlouvy. Nadto z čl. 9.14 Kupní smlouvy nazvaného Přílohy nikterak nevyplývá, že na zde vyjmenované povinné přílohy se režim dle čl. 9.7 Kupní smlouvy nevztahuje. Jedinou otázkou k posouzení tak zůstalo, zda příloha k dopisu žalovaného ze dne 21. 6. 2011 (označená harmonogram dodávek pro potrubní díly) měla veškeré náležitosti a stala se řádnou přílohou č. 5. Z jejího obsahu je přitom zřejmé, že nebyla řádně podepsána a připojený dopis byl podepsán za dlužníka osobou, jež nebyla oprávněna za něj jednat. Vzhledem k tomu, že tento dokument nemá náležitosti řádné přílohy Kupní smlouvy, jedná se nutně pouze o návrh přílohy č. 5, jenž měl být následně projednán a podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Tomu odpovídá i to, že v průběhu smluvního vztahu mezi dlužníkem a žalobcem se žádná ze smluvních stran na tento dokument neodvolávala a žalobce poprvé označil tuto listinu jako součást smlouvy až ve vyúčtování smluvní pokuty. Uvedený závěr podporuje i to, že žalobce přes výzvu soudu nebyl schopen prokázat, že předložil dlužníkovi úplnou schválenou technickou dokumentaci a že tedy byly splněny předpoklady, za nichž mohl dlužník Harmonogram zpracovat. Naopak bylo prokázáno, že proces schvalování technické dokumentace pokračoval ještě po 21. 6. 2011 a strany dále jednaly o termínu, v němž má dlužník Harmonogram zpracovat. Jakkoliv tedy dlužník na základě Kupní smlouvy žalobci plnil, doba plnění byla sjednávána ad hoc na základě operativních objednávek a neplynula z harmonogramu dodávek, neboť ten se nestal součástí smlouvy. Za této situace se dlužník nemohl dostat do prodlení a žalobci proto nemohl vzniknout nárok na smluvní pokutu.

10.Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je odůvodněno ust. § 142 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), dle nějž účastníku, který měl ve věci plný úspěch přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování práva.

11.Žalovanému 1., jenž nebyl v řízení zastoupen, byl přiznán o.s.ř. a v souladu s ust. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb. a to za 5 úkonů (vyjádření ze dne 2. 8. 2016, příprava na jednání dne 16. 1. 2018, účast najednání 16. 1. 2018, příprava na jednání 22. 2. 2018, účast na jednání 22. 2. 2018) po 300,-Kč, zvýšeno o DPH, a dále náhrada cestovních výdajů ve výši 4.737,60 Kč za použití silničního motorového vozidla na trase 2 x Brno-Praha a zpět k jednání před soudem, v délce 408 km při náhradě 4 Kč/km, spotřebě 6 l/100 km a průměrné ceně nafty 29,80 Kč/l a náhrada za parkovné ve výši 100,-Kč, celkem 6.652,60 Kč.

12.Žalovanému 2 byla přiznána náhrada nákladů řízení v rozsahu odměny za zastupování advokátem za 5 úkonů právní služby ve výši: 3.100.,-Kč při tarifní hodnotě 50.000,-Kč dle vyhl. 177/1996 Sb. § 7 (5) a § 9 (4) c), a 5 krát paušální částka ve výši 300,-Kč), vše s 21% DPH dle § 137 odst. 3 o.s.ř. (příprava a převzetí věci, vyjádření ze dne 3. 8. 2016, vyjádření ze dne 20. 10. 2016, účast najednání dne 5. 12.2017, účast na jednání dne 16. 1. 2018, účast na jednání dne 22. 2. 2018) a náhrada cestovních výdajů ve výši 7.297,80 Kč za použití silničního motorového vozidla na trase 3 x Brno-Praha a zpět k jednání před soudem, v délce 416 km při náhradě 4 Kč/km, spotřebě 6 l/100 km a průměrné ceně nafty 29,80 Kč/l a náhrada za promeškaný čas ve výši 2.400,-Kč (24 x 100,-Kč) za 24 půlhodin dle ust. § 14 Advokátního tarifu, což činí celkem 26.697,80 Kč, včetně DPH 32.304,33 Kč. (Žalovaná 2. ve vyúčtování nákladů užila nesprávnou výši náhrady za použití motorového vozidla a ceny pohonných hmot-aktuálně Vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího. Tento rozsudek se

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová 7 sp. zn. 193 ICm 1222/2016 považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, účastníkům incidenčního sporu však doručuje i zvláštním způsobem doručení.

Praha 22. února 2018

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová