MSPH 93 INS 623/2008-P9-4
Č.j. : MSPH 93 INS 623/2008-P9-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenční věci dlužníka: Michal Kraj, 24.12.1970, Budečská 964/5, 120 00 Praha 2, o přihlášce pohledávky,

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2011, č.j. MSPH 93 INS 623/2008-P9-2 s e m ě n í tak, že přihláška insolvenčního věřitele č. 9-ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice 370 01, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění

Dlužník se domáhal návrhem ze dne 22. února 2008, doručeným zdejšímu soudu dne 22. února 2008, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Usnesením ze dne 22. února 2008 č. j. -A-2, soud vydal vyhlášku, kterou oznámil, že dne 22. února 2008 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dne 22. února 2008 v 11:35 hodin byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku. V souladu s § 110 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále IZ ) byli věřitelé dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení současně vyzváni, aby podali u zdejšího soudu přihlášku své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí soudu o úpadku.

Usnesením ze dne 16. května 2008 č.j.-A-24 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku. V tomto usnesení byli věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky opětovně vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, jehož účinky nastaly 16. května 2008 ve 8:40 hod. Lhůta k podání přihlášky uplynula marně 16. června 2008.

Přihláškou doručenou zdejšímu soudu poštou 28. ledna 2011 (předanou k poštovní přepravě 27. ledna 2011) přihlásil insolvenční věřitel č. 9-ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice 370 01, pohledávky v celkové výši 21.564,-Kč.

Zdejší soud usnesením ze dne 5. dubna 2011, č.j. MSPH 93 INS 623/2011-P9-2 přihlášku insolvenčního věřitele č. 9-ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice 370 01 odmítl, a to s odkazem na ustanovení na § 185 IZ, jakož i s odkazem na ustanovení § 173 odst. 1 IZ, kdy k přihláškám, které jsou podány později, soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují.

Citované rozhodnutí vydal na základě pověření samosoudce založeného ve spise asistent soudce ( § 13 IZ) .

Proti výše uvedenému rozhodnutí soudu podal věřitel včas odvolání. V něm argumentoval tím, že rozhodnutí soudu opomíjí skutečnosti, že z doloženého výstupu z insolvenčního rejstříku je dlužník označen pouze jménem a příjmením, nikoliv rodným číslem, tedy v rozporu s § 420 IZ, přičemž odkázal na usnesení Vrchního soudu ze dne 19.1.2011 č.j. VSPH 1013/2010, který již rozhodl v obdobném předmětu řízení.

Podle § 374 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OSŘ) je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soud přezkoumal důvody uvedené v odvolání věřitele a shledal, že odvolání je důvodné. K přihlášce pohledávky insolvenčního věřitele č. 9-ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice 370 01 se přihlíží. S odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 1013/2010 ze dne 19. ledna 2011, koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolventního rejstříku. Rejstřík je podle ust. § 419 odst. 1 IZ, informační systém veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Jeho správcem je ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci. Podle bodu 1. podmínek této služby je určena pro subjekty, které potřebují automatické zpracování informací, zpočátku především pro banky. Současně v podmínkách uvádí, že služba předpokládá vytvoření vlastních kopií databází na straně uživatelů. Jako příklad typické akce se v bodu 1.5.1. podmínek uvádí druhá akce, která nese informace o dlužníkovi. Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolventního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (ust. § 420 IZ). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; Jinými slovy, insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, jež se zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (ust. § 420 odst. 4 IZ). Věřitelé, kteří zpracovávají data svých klientů v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáním údajů ve svých klientských databázích s údaji v systému ISIR pravidelně zjišťovat, zda ohledně klienta bylo zahájeno insolvenční řízení, a posléze sledovat jeho průběh. Protože odvolatel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že mu lhůta k podávání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi byla v insolvenčním rejstříku řádně zveřejněna, tak aby mohla být zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je-jak je vysvětleno výše-ve smyslu ust. § 420 odst 1 IZ, součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti, což se dosud nestalo a proto odmítnutí přihlášky pohledávky asistentem samosoudce v tomto případě tedy nebylo důvodné .

Soud ( samosoudce) proto podle § 374 odst. 3 OSŘ odvolání insolvenčního věřitele č. 9-ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice 370 01 zcela vyhověl a rozhodl tak jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného ( § 374 odst. 3 OSŘ).

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V Praze dne 5. května 2011

Mgr. Markéta Slámová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jindrová