MSPH 93 INS 6145/2014-B-53
š-.::š I|||l|||IlI||||||l|||||l||||||ll||l| "* çäwăř '-m W m

u RR0241385173U ădresät: Slezské V1 m WM? ÍPHAHAE HI i lh numuc umu 153 DU Prahaă J'IE'IEI DÚ'

MSPH 93 [NS 61459014-13-53 Usnesení + 13-52 PO lh.23.6.2016 mMěstský sand v Praze Email.; iplmnnmti Main '-Slmká 9 j ::nem .......... ..v ......... 120 [H] Praha 2 ł wummmmm-I mľšäm ='-mmmmmnumu Typ!-dnł . ... ....-I I i' vam-hr# s u-I!měnu płllmnillllnlřnmäl

'5l731+5-1ŮIü-3'

PH 93 [NS 61452014-3-53 Usnüsení + 5-52 GĚSTÉKÝ 3 . 1112352016 0U V PRAZE

*'r "'H-*ME '

1,. l|_----|.~_ '\ .r / i. :a . 'IF lł I I i' 1-r--" ..ł--.-r . _; pracwlärů Emma 4. !u '4, 'L '-i J. .. I. Dnšl'ü m..-:-9.-us-2515 :Í w '* täneta Tulpbyá KustBÓá 'T . numłnäůuh mm _ k J; ............... dn! i I L al-F I. k iw ..................-.přüuh u Fm Schwmnhe á TSWZI _;I I 5 x' '--łüühüdúhiJrlnłúhnidn [53 DÚ Prahas Muminłsduänhd I \ Jménaauiilmnlwďánjldmłafd .u-apwuolmmmm * ' ~ x . mmmmkm t 'i . z m tr mamma J ł I Müllimihlyhmla-_ 1 'TYP l.

F' ' Typ 1.-' Domfdsáni do 1Idastnl'ch rultuu [š 49 odst. 1. 2.. 3 u. s. mam 'mna thlášent daruůsjísíhu orgánu:

D Přijetí zásilky łpísemnsstlł byla DIÍEpÍ'EI'Iü dm.lJména a pHJI-'nsni MUM, která :ásitltu [písemnostł udephłła płijmuutü následsľch üdEIJÍ'EIIÍ přtjetj zásilky [písemndsti] byla paskytnstu pdttřsnl' ústně L płnddním písemném psutení.üdepfeni přijetí :äsiłlqr [písemnustił bytu sdüsddněnd -he: uvedeni důvodu.

EI E íddrsému duddní sásilky tps'semnsstił nebyla pustytnuta neshytnd suułlnndst dnsJména a ptfjmeni ssdhy. která poskytla natbytnuu sduttnndst i: dddänl :dsillw Ipísemnnsti][ł ndsłedcíth nepnskrtnutl nezbytně sdułlnndsti byla pdsltmutd pdułsní ústně-předáním písemném puufenl. quskymmí nuhytnd sduünndstt spatísald sMresáł nezastlžsn-uznámanü'

'i

űhe ................. .dn-d

I-.'II' I-ľ'_'-'-li-'-'Fl'i:jůł-IIFJI:I;H

|:| Prmste admsdt nebyl :astlřen a nebytů matné mu :sundat vinu. :ásľlta tplsemnnst] se srsti soudu dne

WII-mm mnm mi ł I" má F" "Pl 1 dnů si sduränly adresáta* 'radsi suudu dne rpLFH' 5t-?LW

029/5 mm Mill WIWM . r I

I'm Mad..-fménd a přijmenľddmřdsattle

u .m ł podplsddruřmttieg humanme kewg . u, m ' "4 mwmnumu TW..'5l13115-1DIE-4's či?, PH 93 ms animals. 3-53 Usrässeni lh. f . _-016 5 l l a' _* ' a Alena Smolíkavá U5 2m l x Ligu; anonymizovano Pďăałz Z H u _ nar.1966 M panem/M // I u Ema W

sütmduhhhrhststmds Idtlátmtdtmdsshtdsdrdu

4m 2// n// -

I ÉMIM' s

l-' u. . rlll-mi h v 'Faq ............. ..-t. sů-5I'I_af-' Z 1-; mamma-mt. y? a His-snim!

.h_ f _'_ . _...-*

dl-.

Č.j.:-ref.

Kancelář:Usnesení zveřejní Usnesení doruě do DS, jinak obálka I. -ínsolveněnímu správci + navrh PO

-doruě dlužníci + návrh PO -doruě : anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem Přístavní 1221/ 15, 170 OO Praha 7

2) usnesení zveřejní v IR

Lhůta-doručenky + 20 dnů

23. května 2016

J UDr. Petr VaňousKancelaří předáno dne: 23. května 2016Vypraveno dne: 23.5 .2016

Zveřejněno dne: 23.5.2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-v. lvlvvvlvv vv I l lvlvv vvvv 'vv-vv! Ivlvvlvvv

93INS 6145/2014 -B-53 Usnesení + B-52 P0 SOUDCE lh. 28.6.2016, tisková skupina 51732-5/2016 Lhůta:

-B-53,-B-52 lng. Smrčka Luboš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 13162403, ins. správce, ID: SMRČKA LUB0610201 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Luboš Smrčka-Ing. Luboš Smrčka anonymizovano , Opatovická 17, Praha 1, 110 00 ID DS: nuthh9

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 14:48:44 23.05.2016 14:48:45

Jana Křížková 24.05.2016 08:02:55

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 14:48:44 23.05.2016 14:48:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 08:02:55 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 14:26 Kontrolu provedl: Bártlová Ivana

25.05.2016 00:35Spisová značka:93INS 6145/2014 Identifikace dotazu:51732-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:25

VI V

Kontrolu proved ::Krizková Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:1 adresátů21.05.1971, Hledáno V DS:typ: fyzická FO, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Tulpová Kostová, Aneta, 21.05.1971Adresátzľng. Smrčka Luboš anonymizovano , nar. Typľins. 1D:SMRČKA LUB06102 anonymizovano , IČ: 13162403, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:nuthh9 Stav DS Přístupná Nazev DS Luboš Smrčka, firma: Ing. Luboš Smrčka anonymizovano IČ: 13162403 Adresa: Opatovická 17, Praha 1, 110 00 anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů Adresát: anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , Typľ:fyzická 1D:PLESAR J1Ř1080966 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, anonymizovano , J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzTulpová Kostová Aneta, nar. TYP=:fyzická IDzTULPOVÁANET210571 1

Konec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R