MSPH 93 INS 5881/2009-B-24
Č.j.: MSPH 93 INS 5881/2009-B-24 Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenční věci dlužníka: Ivana Kašubjaková, nar. 21.11.1965, Nezamyslova 7, 128 00 Praha 2, při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu

takto:

I. Výrok I. usnesení zdejšího soudu ze dne 25. listopadu 2009 č.j. MSPH 93 INS 5881/2009-B-9 se upravuje tak, že správně zní :

I. Dlužník je povinen po dobu 5 let platit nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce, vždy ke každému prvnímu dni v měsíci, počínaje dnem 1.1.2010, z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to 1) po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,- Kč, 2) a po odečtení výživného na nezletilého Šimona Kašubjaka nar. 6.9.1995 ve výši 1300,- Kč, určeného rozsudkem Okresního soudu pro Prahu-východ č.j. 30P 435/2002-59 ze dne 22. 1.2008, který nabyl právní moci dne 5.3.2008 podle poměru jejich pohledávek takto :

č. Označení věřitele výše procento věřitele pohledávky uspokojení Česká spořitelna, a.s., IČ:45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha 1. 4 335 129,83 31,30 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Perštýnské nám. 80, 2. Pardubice 75 857,00 7,08 3. COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, Praha 5 40 407,69 3,77 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za 4. Brumlovkou 266/2, Praha 4 7 701,99 0,72 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP pro hl.m. Prahu, IČ: 5. 41197518, Orlická 4/2020, Praha 3 3 619,00 0,34 FINE CREDIT, a.s. , IČ: 26866919, Sokolská 536/22, 6. Olomouvc 73 053,00 6,82 GE Money Multiservis, a.s., IČ: 49241150, Vyskočilova 7. 1422/1a, Praha 4 253 904,49 23,71 8. Citibank Europe plc, registrace:132781, Nort Wall Quay 1, Irsko 43 172,22 4,03 GE Money Bank, a.s., IČ:25672720, Vyskočilova 1422/1a, 9. Praha 4 238 017,67 22,23

Odůvodnění

Ve výroku I. usnesení zdejšího soudu ze dne 25. listopadu 2009 č.j. MSPH 93 INS 5881/2009-B-9, které nabylo právní moci dne 2. prosince 2009 byly stanoven poměr pohledávek jednotlivých nezajištěných věřitelů k celkové sumě pohledávek, podle kterého měl dlužník těmto věřitelům platit, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a po odečtení výživného na nezletilé Lindu nar. 25.2.1991 a Šimona nar. 6.9.1995 Kašubjakovy ve výši 1.500,-Kč a 1300,-Kč (celkem 2.800,-Kč), určeného rozsudkem Okresního soudu pro Prahu-východ č.j. 30P 435/2002-59 ze dne 22. 1.2008, který nabyl právní moci dne 5.3.2008

Rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 25. ledna 2011 č.j. 3 C 247/2010-20, který nabyl právní moci dne 8. března 2011 bylo rozhodnuto, že vyživovací povinnost dlužníka k Lindě Kašubjakové, nar. 25.2.1991, stanovená naposledy rozsudkem Okresního soudu Praha-východ č.j. 30P 435/2002-59 ze dne 22. 1.2008 ve výši 1.500,-Kč měsíčně, se zrušuje, a to s účinností od 1.9.2010.

Soud proto rozhodl v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) o úpravě pohledávek, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 27. dubna 2011

Mgr. Markéta Slámová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Winklerová