MSPH 93 INS 4994/2008-P1-10
č.j. : MSPH 93 INS 4994/2008-P1-10

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská se sídlem Slezská 9, Praha 2, rozhodl vyšším soudním úředníkem Renátou Stárkovou v insolvenční věci dlužníka : MANDEVILLE INVESTMENT, s.r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ 26370719, o návrhu nabyvatele pohledávky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ 44848943, na vstup do řízení na místo insolvenčního věřitele č. 4 : EAST ART GmbH., se sídlem Baarestrasse 135, 6300 Zug, Švýcarsko, IČ CH-170.4.006.644-7,

takto :

Usnesení ze dne 20. září 2010, č.j. MSPH 93 INS 4994/2008-P1-7, se mění tak, že :

Na místo věřitele č. 4 : EAST ART GmbH., se sídlem Baarestrasse 135, 6300 Zug, Švýcarsko, IČ CH-170.4.006.644-7, vstupuje v rozsahu pohledávky ve výši 2,559.800,67 Kč nabyvatel pohledávek Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ 44848943

Odůvodnění :

Usnesením zdešjího soudu ze dne 20.9.2010, č.j. MSPH 93 INS 494/2008-P1-7, odmítl insolvenčního soud návrh nabyvatele pohledávky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ 44848943, na její vstup do řízení na místo insolvenčního věřitele č. 4 : EAST ART GmbH., se sídlem Baarestrasse 135, 6300 Zug, Švýcarsko, IČ CH-170.4.006.644-7, v rozsahu poskytnuté bankovní záruky ve výši 2,559.800,67 Kč s tím, že ve smyslu ust. § 18 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb. v platném znění-insolvečního zákona (dále jen IZ ), není v daném případě navrhovatel k tomuto návrhu aktvině legitimován.

Dne 7. října 2010 bylo insolvečníhmu soudu doručeno podání pohledávky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ 44848943 s tím, že títmo opakovaně podává návrh na vstup nabyvatele pohpedávky do řízení, když se shora citovaným rozhodnutím soudu nesouhlasí, neboť v daném případě soud vycházel při posuzování aktivní legitimace pouze z ustanovení § 18 IZ, přičemž nepřihlédl k ust. § 183 odst. 3 IZ, ze kterého je v dané věci třeba vycházet v prvé řadě.

Podle § 18 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. O návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; nestane-li se tak, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl. Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá insolvenční soud také tehdy, učiní-li věřitel a nabyvatel jeho pohledávky do protokolu u tohoto soudu společné prohlášení o tom, že nastala skutečnost uvedená v odstavci 1; odstavec 2 platí obdobně. Rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.

Podle ust. § 183 odst. 1 IZ přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění. Podle odstavce 2 téhož ustanovení přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně; Dle § 183 odst. 3 IZ pak osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou, pokud ji nepřihlásí věřitel. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.

Předpoklady pro vydání rozhodnutí o změně v osobě věřitele tedy jsou a) návrh dosavadního věřitele, to neplatí v případě upraveném § 183 odst. 3 IZ, b) písemný souhlas nového věřitele, (jenž může být insolvenčnímu soudu předložen v samostatném podání), c) doložení převodu nebo přechodu pohledávky-veřejnou listinou (např. notářským nebo exekutorským zápisem), nebo-listinou (typicky smlouvou) s úředně ověřenými podpisy osob, které ji podepsaly. Listiny pod písm. c) se nevyžadují, vyplývá-li převod nebo přechod práva přímo z právního předpisu (např. z § 33_zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nebo z § 15 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby). Nebude-li návrh na změnu v osobě věřitele obsahovat potřebné náležitosti uvedené v § 18 IZ, insolvenční soud jej zamítne.

Podle §18 odst. 4 IZ není insolveční soud rozhodnutím dle ust. § 18 IZ vázán resp. soud může i bez návrhu své rozhodnutí změnit.

V daném případě návrh na změnu v osobě věřitele splňoval veškeré náležitosti uvedené v § 18 IZ tak, jak shora citováno, nicméně byla nesprávně posouzena aktivní legitimace navrhovatele Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., když nebylo přihlédnuto k ust. § 183 odst. 3 IZ, a proto soud usnesení ze dne 20. září 2010, č.j.-P1-7, v souladu s §18 odst. 4 IZ, změnil tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 11. října 2010 Renáta Stárková, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Jana Sumková