MSPH 93 INS 35648/2013-B-28
č.j. : MSPH 93 INS 35648/2013-B-28

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Vaňousem v insolvenční věci dlužníka : PROFI Financial, s.r.o. v likvidaci, IČ: 275 00 233, sídlem Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1-Nové Město, o a udělení výjimky ke koupi věcí z majetkové podstaty

takto :

Kupujícímu PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069, sídlem Klime ntská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, se ohledně věcí-kancelářského vybavení sepsaného v majetkové podstatě dlužníka : PROFI Financial, s.r.o. v likvidaci, IČ: 275 00 233, sídle m Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1-Nové Město, pod položkou č. 3, povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb..

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-12 ze dne 14.2.2014, byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurz na majetek dlužníka, insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Ing. I. Miechová.

Usnesením č.j. :-B-17 ze dne 21. července 2014 vyslovil insolvenční soud souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Ing. Ivona Miechová, sídlem Betlémské nám. 251/2, 110 00 Praha 1, prodal mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka movitý majetek evidovaný v soupisu majetkové podstaty mimo jiné pod položkou č. 3-kancelářské vybavení.

Insolvenční správce požádal dne 29.8.2014 o udělení výjimky dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ ), neboť o toto kancelářské vybavení projevil zájem jediný zájemce, když nikdo jiný během 10-ti denní aukce zájem neprojevil, a tímto jediným zájemcem je věřitel č. 6-PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069, sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, který je osobou blízkou dlužníka i zástupce věřitelů.

Soud konstatuje, že na termín 30.10.2014 svolal schůzi věřitelů, a to usnesením č.j. -B-24 ze dne 10. října 2014, programem je projednání návrhu věřitele č. 6-PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069, sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 IZ, neboť je osobou blízkou dlužníka i zástupce věřitelů, jednalo se o prodej kancelářského nábytku sepsaného v majetkové podstatě pod položkou č. 3, a to za cenu 60.000,-Kč, zájemci PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069.

Soud konstatuje, že proti návrhu nevznesl nikdo z přihlášených věřitelů před konáním tohoto jednání žádné námitky, a na nařízené schůzi věřitelů byl přítomen je pouze věřitel č.6, který je současně zájemcem o předmětný majetek, dále věřitel č.8, který je zástupcem věřitelů -ten je současně však rovněž osobou propojenou s navrhovatelem, když je jeho akcionářem, na dotaz soudu na jednání konaném dne 30.10.2014 jako zástupce věřitelů s tímto prodejem souhlasil, současně však poukázal na spornou otázku, zda v dané věci může hlasovat.

Soud dospěl-s ohledem na shora uvedené-k závěru, že přítomní věřitelé nemohou o navrženém bodu programu hlasovat, a to s ohledem na jejich vzájemný vztah a vztah ke dlužníkovi, a rozhodl o povolení výjimky tímto usnesením, když proti návrhu nevznesl nikdo z přihlášených věřitelů žádné námitky, a o koupi věcí projevil zájem jediný zájemce, který by mohl splňovat podmínky zákazu nabývání z podstaty stanovené v ust. § 295 odst. 1,2 IZ, bylo tedy třeba udělit navrhovanou výjimku, soud tak rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 31. října 2014

JUDr. Petr Vaňous v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hohinová