MSPH 93 INS 31194/2013-B-92
Č.d. MSPH 93 INS 31194/2013-B-92

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci dlužníka: TEPON s.r.o., IČO 483 62 212, sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň- Jižní Předměstí, do níž vstoupilo státní zastupitelství, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení

t a k t o:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Ing. Petru anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybnice 173, 331 51 Rybnice, a to k nabytí 1/2 podílu na pozemku parc. č. 2375/1, ostatní plocha o výměře 316m2, zapsaný na LV č. 9273 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň- město, obec Plzeň a katastrální území Plzeň 4.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 20. 11. 2017 požádal Ing. Petr Beránek (dále jen žadatel) o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku za majetkové podstaty dlužníka. Uvedl, že se jedná o majetek, jenž je ve spoluvlastnictví dlužníka a společnosti OMEGA PLUS, spol. s.r.o. s tím, že oba tyto subjekty mají podíl ve výši 1/2. Žadatel je jednatelem jak dlužníka, tak spole č nosti OMEGA PLUS, spol. s.r.o. Uvedl, že společnost OMEGA PLUS, spol. s.r.o. nedisponuje v současné době dostatečnými prostředky, aby mohla odkoupit spoluvlastnický podíl ve vlastnictví dlužníka, užívání objektů je však nezbytné pro její provoz. Proto je žadatel ochoten vykoupit jej v její prospěch. Poukázal na to, že tento způsob zpeněžení je výhodnější i pro věřitele, neboť nelze očekávat velký zájem o odkoupení spoluvlastnického podílu, věřitelům se tak dostane vyššího plnění a postup bude v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení.

Podle ust. § 295 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odstavce 2 se toto ustanovení vztahuje také na a) vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, b) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, c) společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, d) akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než isir.justi ce.cz desetině základního kapitálu, e) prokuristy dlužníka, f) členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty, g) osoby tvořící s členy a náhradníky věřitelského výboru podle písmene f) koncern a osoby členům a náhradníkům věřitelského výboru podle písmene f) blízké.

Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala (odst. 3).

Soud ověřil, že předmětný majetek (1/2 spoluvlastnický podíl) je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Zástupce věřitelů vyslovil podáním ze dne 25.07.2017 souhlas s udělením výjimky (s prodejem majetku mimo dražbu za minimální cenu odpovídající znaleckému posudku, při učinění nejvyšší nabídky). Soud považuje v dané situaci za účelné návrhu žadatele vyhovět, a proto výjimku udělil. Žadatel může nabýt předmětného majetku za podmínek, stanovených v usnesení, jímž soud udělí souhlas s prodejem mimo dražbu.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat jen osoba, která návrh na udělení výjimky podala. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zvláštním způsobem a to k Vrchním soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 295 odst. 3 IZ).

V Praze dne 5. prosince 2017

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ziková