MSPH 93 INS 30443/2015-C1-17
MSPH 93 INS 30443/2015-C1-17

Č.j. MSPH 193 ICm 1152/2017-44 (sp. zn. MSPH 93 INS 30443/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v právní věci žalobce Petra Žáčka, bytem Brigádníků 2958/151, 100 00 Praha 10, zastoupeného advokátem JUDr. Pavlem Musilem, Ph.D., sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1, proti žalovanému JUDr. Václavu Kulhavému, sídlem Frýdecká 762, 199 00 Praha 9, insolvenčnímu správci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem V Olšině 788, 190 14 Praha 9, zastoupenému Mgr. Ing. Markem Píchou, bytem Jiráskova 389/11, 417 41 Krupka, o určení pravosti a výše popřené pohledávky takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn.z titulu nesplacené smlouvy o půjčce ze dne 20.08.2013 je po právu ve výši 2,518.158,87 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d ě n í: Žalobce se domáhal určení, že pohledávka, již přihlásil do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn.ve věci Václava anonymizovano (dále jen dlužník), evidovaná jako P 4 ve výši 2,518.158,87 Kč je po právu.

Žalobce tvrdil, že dne 20.08.2013 uzavřel s Václavem Bervidem smlouvu o půjčce (dále jen Smlouva), na jejímž základě poskytl dlužníkovi částku 1,653.000,-Kč. Peněžní isir.justi ce.cz pokračování 2 sp. zn. MSPH 193 ICm 1152/2017 prostředky byly zároveň v den podpisu smlouvy dlužníkovy předány a dlužník jejich převzetí stvrdil podpisem výdajových pokladních dokladů, a to ze dne 7. 8. 2013 na částku 300.000,-Kč, 9. 8. 2013 na částku 300.000,-Kč, 12. 8. 2013 na částku 300.000,-Kč, 14. 8. 2013 na částku 300.000,-Kč, 16. 8. 2013 na částku 300.000,-Kč a dne 19. 8. 2013 na částku 153.000,-Kč. Své původní tvrzení, že jednotlivé částky byly dlužníkovi předány před podpisem smlouvy o půjčce, při jednání změnil tak, že půjčka byla dlužníkovi předána při podpisu smlouvy o půjčce a důvodem jejího rozložení na jednotlivé pokladní doklady znějící na nižší částky byla snaha obejít ust. zák. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti. Žalobce tvrdil, že Smlouva je dostatečně určitá a poskytnutí půjčky bylo prokázáno jak jejím zněním, tak jednotlivými pokladními doklady.

Žalovaný tvrdil, že Smlouva je vnitřně rozporná, když z článku I. plyne, že půjčka byla vyplacena před podpisem smlouvy, a zároveň je uvedeno, že půjčka bude vyplacena v hotovosti v den podpisu smlouvy, přičemž výdajové pokladní doklady pocházejí z doby před podpisem Smlouvy. Z pokladních dokladů nadto není zřejmé, že se jedná o platby na Smlouvu. Žalovaný tvrdil, že půjčka nebyla nikdy vyplacena. Dále zpochybnil i pravost pokladních dokladů.

Dle ust. § 121 o.s.ř. není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti.

Soudu je na základě jeho činnosti a z údajů veřejně přístupných v insolvenčním rejstříku známo, že usnesením č.j.-A-52 ze dne 17.10.2016, jež nabylo právní moci dne 06.02.2017 zjistil zdejší soud úpadek dlužníka, ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Václava Kulhavého a zároveň na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Dne 17.01.2017 proběhlo přezkumné jednání, na němž byla pohledávka žalobce přezkoumána tak, že byla popřena správcem a dlužníkem a zůstala proto sporná. V zákonné lhůtě podal věřitel dne 16.02.2017 žalobu na určení pravosti své pohledávky. Insolvenční řízení, v jehož rámci je dlužníkův úpadek řešen konkursem, je vedeno zdejším soudem pod spisovou značkou , účinky zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkursu dosud trvají.

Mezi účastníky bylo sporným, zda byla dlužníkem podepsána předložená smlouva o půjčce ze dne 20.08.2013 a zda byly v této smlouvě uvedené prostředky skutečně dlužníkovi vyplaceny.

K prokázání sporných skutečností provedl soud důkaz listinami, založenými účastníky do spisu a dále účastnickým výslechem dlužníka.

-Z přihlášky pohledávky soud zjistil, že si žalobce přihlásil celkem částku 2,518.158,87 Kč, z toho na jistině 1,653.000, Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 20.08.2013.

-Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 17.01.2017 soud zjistil, že insolvenční správce popřel pohledávku žalobce zcela co do pravosti. pokračování 3 sp. zn. MSPH 193 ICm 1152/2017

-Z listu seznamu přihlášených pohledávek soud zjistil, že správce popřel pohledávku žalobce zcela co do pravosti z důvodu, že smlouva o půjčce je vnitřně rozporná, když uvádí, že půjčka byla vyplacena před podpisem smlouvy a zároveň že bude vyplacena v den podpisu smlouvy a z připojených pokladních dokladů není zřejmé, že se jedná o částky poskytnuté na tuto půjčku.

-Ze smlouvy o půjčce ze dne 20.08.2013 soud zjistil, že na jejím základě měla být poskytnuta dlužníkovi půjčka ve výši 1,653.000,-Kč, splatná do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy. V článku I. je uvedeno, že dlužníci podpisem stvrzují přijetí půjčky, jež byla vyplacena následujícím způsobem: částka 1,653.000,-Kč bude vyplacena v hotovosti v den podpisu smlouvy.

-Z pokladních dokladů ze dne 07.08.2013, 09.08.2013, 12.08.2013, 14.08.2013, 16.08.2013, 19.08.2013, soud zjistil, že na jejich základě měly být Václavu Bervidovi vydány peněžní prostředky a to Petrem Žáčkem, tuto skutečnost stvrdili svým podpisem výdejce i příjemce.

-Z opatření o přibrání znalce z 12.12.2016 soud zjistil, že v trestní věci podezřelého Václava anonymizovano , byl přibrán znalec k vypracován znaleckého posudku z oboru písmoznalectví, jenž měl určit, zda podpisy dlužníka na smlouvě o půjčce ze dne 20.08.2013 a na příjmových pokladních dokladech ze dne 07.08.2013, 09.08.2013, 12.08.2013, 14.08.2013, 16.08.2013 a 19.08.2013 jsou pravé.

-Ze znaleckého posudek ze dne 18.03.2017 soud zjistil, že podpisy na smlouvě o půjčce ze dne 20.08.2013 a na příjmových dokladech ze dne 07.08.2013, 09.08.2013, 12.08.2013, 14.08.2013, 16.08.2013 a 19.08.2013 jsou pravé podpisy Václava anonymizovano .

-Z úředního záznamu o podání vysvětlení ze dne 15.04.2016 soud zjistil, že Karel Pytloun v rámci trestního řízení uvedl, že jako jednatel Komerční realitní s.r.o. poskytl dne 20.08.2013 žalobci a jeho manželce v sídle společnosti půjčku, z níž žalobce a jeho manželka na místě v hotovosti vyplatili dlužníkovi částku 1,653.000,-Kč.

-Z úřední záznamu o podání vysvětlení ze dne 08.03.2016 soud zjistil, že Petr Žáček (žalobce) v rámci trestního řízení uvedl, že v roce 2013 jej dlužník požádal o půjčku ve výši 1,653.000,-Kč. Protože neměl takovou částku k dispozici, půjčil si prostředky od společnosti pana Karla Pytlouna a půjčku zajistil nemovitostí ve svém vlastnictví. Ze získaných prostředků na místě vyplatil částku 1,653.000,-Kč dlužníkovi a to v hotovosti. Oproti vyplaceným prostředkům podepsal dlužník výdajové platební doklady, na nichž však byla uvedena dřívější data.

-Ze smlouvy o půjčce ze dne 20.08.2013 soud zjistil, že na jejím základě byla společností Komerční realitní s.r.o. (IČO: 27343154, jednatel a společník Karel Pytloun) žalobci a jeho ženě poskytnuta půjčka ve výši 2,200.000,-Kč, z čehož částka 547.006,-Kč byla vyplacena na účet exekutorského úřadu v Brno-venkov a částka 1,652.994,-Kč v hotovosti.

-Z výslechu Václava anonymizovano soud zjistil, že se žalobcem dlouhodobě spolupracoval a poté, co mu žalobce sdělil, že je na něj vedena exekuce pro pohledávky společnosti pokračování 4 sp. zn. MSPH 193 ICm 1152/2017

Direkt film s.r.o., zprostředkoval mu služby Karla Pytlouna. V den podpisu obou smluv o půjčce (smlouvy, již žalobce a jeho manželka uzavřeli s Komerční realitní s.r.o. a smlouvy již měl dlužník uzavřít se žalobcem) jej osobně odvezl do místa podpisu smluv v Liberci.

-Z listiny Osobní zhodnocení jak přímé tak nepřímé účasti na projektu BMW Challenge ze dne 23.05.2012 soud žádné zjištění neučinil.

Další účastníky navrhované důkazy soud neprováděl, neboť dospěl k závěru, že jsou navrhovány k prokázání skutečností, jež byly dostatečně prokázány jinak. K dalším tvrzením Václava anonymizovano nepřihlížel, neboť se jedná o dlužníka, tedy o sobu, jež má přímý zájem na výsledku řízení. Jeho tvrzení o tom, že žalobce zneužil bianko podepsaných pokladních dokladů neuvěřil, neboť i kdyby se podařilo prokázat, že žalobce takovými doklady disponoval, nevysvětlovalo by to, jak se ocitl pravý podpis dlužníka na smlouvě o půjčce. Tvrzení dlužníka o tom, že sám měl za žalobcem neuhrazené pohledávky, jež uplatnil u soudu, nepovažoval soud za relevantní za situace, kdy řízení není dosud pravomocně skončeno a žaloba dlužníka byla v prvním stupni zamítnuta. Výslech svědka Karla Pytlouna soud neprovedl, neboť považoval za dostačující záznam jeho výpovědi na Policii ČR, kde k okolnostem podpisu obou smluv vypovídal. Rovněž neprovedl účastnický výslech žalobce, neboť rovněž považoval za dostačující jeho výpověď na Policii ČR a jeho stanovisko soudu reprodukoval jeho právní zástupce. Za klíčový považoval znalecký posudek, jenž nechala vypracovat Policie ČR v rámci trestního řízení ve věci podezřelého Václava anonymizovano , v němž znalec Mgr. Aleš Čulík učinil kategorický závěr, že podpisy Václava anonymizovano jak na smlouvě o půjčce, tak na pokladních výdajových dokladech, jsou jeho pravými podpisy. Pravost ani věcná správnost tohoto posudku přitom nebyly v řízení zpochybněny. Jednotlivé provedené důkazy tvoří logický řetězec a dostatečně objasňují skutkové okolnosti věci.

Na základě provedeného dokazování a na základě poznatků z vlastní činnosti soudu dospěl soud ke skutkovému závěru, že žalobce a jeho manželka si vzali půjčku od Komerční realitní, s.r.o., již zajistili nemovitostí ve svém vlastnictví. Z této půjčky uhradili dlužnou pohledávku Direct Film, s.r.o., jež byla na nich exekučně vymáhána, a částku 1,653.000,-Kč poskytli na místě jako půjčku dlužníkovi. O tom s dlužníkem sepsali smlouvu o půjčce, již dlužník řádně podepsal. Dlužník převzetí půjčky potvrdil podpisem na jednotlivých pokladních dokladech, jež však byly s ohledem na zákon 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti antedatovány a celková částka rozdělena na dílčí plnění. Dlužník poskytnutou půjčku nesplatil.

Na základě takto zjištěného skutkového stavu dospěl soud k následujícím právním závěrům:

Vyhovět žalobě o určení pravosti, výše či pořadí popřené pohledávky lze dle ustálené judikatury při splnění následujících předpokladů: 1. pohledávka byla v rámci insolvenčního řízení řádně a včas přihlášena a přezkoumána, 2. při přezkoumání pohledávky byla tato účinně popřena správcem, 3. incidenční žaloba byla podána včas proti zákonem předpokládaným osobám (popírajícímu správci, případně věřiteli vykonatelné pohledávky), 4. v době rozhodování soudu trvají účinky insolvenčního řízení, 5. osoba žalobce prokáže, že důvod, pokračování 5 sp. zn. MSPH 193 ICm 1152/2017 výše a pořadí pohledávky, popřípadě nárok mají či nemají (podle charakteru incidenční žaloby) oporu v právu. V daném případě považuje soud za splněné první až čtvrtou ze shora jmenovaných podmínek, neboť žalobce přihlásil pohledávky za dlužníkem ve stanovené lhůtě, přičemž jeho pohledávky byly účinně popřeny správcem při přezkumném jednání, konaném v rámci příslušného insolvenčního řízení, incidenční žaloba byla podána včas, insolvenční řízení dosud trvá. Soud se tedy zabýval tím, zda tvrzená pohledávka žalobce má oporu v právu, a to co do pravosti a výše.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 33 Cdo 2992/2013 ze dne 30.06.2015 z hmotněprávní úpravy vyplývá, že k půjčce dochází na základě smlouvy, podle níž věřitel poskytne (předá) peníze dlužníku, který se zavazuje vrátit je po uplynutí dohodnuté doby (§ 657 obč. zák.). Ve sporu o vrácení půjčené částky má žalobce břemeno tvrzení, že se žalovaným dlužníkem uzavřel smlouvu o půjčce, že mu poskytl finanční prostředky a že žalovaný dluh řádně a včas nezaplatil. Důkazní břemeno ohledně tvrzení, že byla uzavřena smlouva o půjčce a že podle ní bylo dlužníku plněno, spočívá na věřiteli. Jsou-li tyto skutečnosti prokázány, pak věřitel unesl důkazní břemeno (srovnej rovněž rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. ledna 2002, sp. zn. 25 Cdo 98/2000, uveřejněný pod C 946/13 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu).

Jakkoliv dlužník v projednávané věci popíral, že mu půjčka byla poskytnuta a že podepsal jednotlivé příjmové pokladní doklady, soud má tuto skutečnost za prokázanou zejména ze znaleckého posudku, jenž byl za účelem ověření pravosti jeho podpisu vyhotoven pro účely trestního řízení a soud nemá důvod o jeho správnosti pochybovat. Uvedené skutečnosti podporují rovněž shodná tvrzení žalobce a Karla Pytlouna učiněná v rámci trestního řízení. Žalobce nadto prokázal, že měl k dispozici hotovostní prostředky, z nichž tvrzenou půjčku dlužníkovi poskytl, a to z půjčky, jež mu byla poskytnuta Komerční realitní, s.r.o. Oproti tomu žalovaný žádné důkazy na podporu svých tvrzení nepředložil. Výpověď dlužníka žádné skutečnosti vyvracející žalobní tvrzení neobsahovala. Soud proto dospěl k závěru, že žalobce prokázal, že byla uzavřena smlouva o půjčce a že podle ní bylo plněno. Nejasnost slovního znění smlouvy o půjčce se podařilo překlenout na základě provedeného dokazování, z něhož bylo prokázáno, že skutečnou vůlí žalobce bylo poskytnout dne 20.08.2013 dlužníkovi částku 1,653.000,-Kč v hotovosti, a vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že tato částka byla také skutečně dlužníkovi vyplacena, je pohledávka žalobce po právu.

Otázkou výše pohledávky se soud nezabýval, neboť ač žalovaný v popěrném úkonu uvedl, že popírá kromě pravosti i výši, neuvedl, jaká má být skutečná výše pohledávky ani žádné skutečnosti, jimiž by zpochybnil její výpočet, a jeho argumentace směřovala výlučně k popření její pravosti.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je odůvodněno ust. § 142 o.s.ř. ve spojení s ust. § 202 IZ. Dle ust. § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalobci, ač měl ve věci plný úspěch, nemohl proto soud náhradu nákladů řízení proti správci pokračování 6 sp. zn. MSPH 193 ICm 1152/2017 přiznat. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Praze dne 13. února 2018

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kantová