MSPH 93 INS 24785/2013-A-6
Č.j.: MSPH 93 INS 24785/2013-A-6

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Markétou Slámovou ve věci dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1, o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření s e o d m í t á.

Odůvodnění: Navrhovatel (dlužník) v podání ze dne 26.8.2013 doručenému zdejšímu soudu dne 5.9.2013 navrhl vydání předběžného opatření, co se týká SJM, vzhledem k tomu, že dle jeho názoru je návrh jeho bývalého manžela neplatný, protože se dotýká SJM . Podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. musí návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Podle ust. § 43 odst. 1 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. Podle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije. Tento návrh nesplňuje zákonné náležitosti dle shora cit. § 75 odst. 2 o.s.ř. a je tak vadným podáním podle ust. § 43 odst. 1 o. s. ř., neboť návrh, jak má být rozhodnuto-petit, je natolik neurčitý a nepřesný, že jeho převzetí do výroku rozhodnutí (byť jde jen o časově omezené předběžné opatření) by mělo za následek materiální nevykonatelnost takového rozhodnutí. Zásadní vadou petitu přitom je skutečnost, že povinnost, jež by měla být uložena bývalému manželovi či jiné osobě, není vůbec specifikována a rovněž není specifikován majetek, kterého by se mělo předběžné opatření týkat, neboť navrhovatel pouze obecně konstatoval, že žádá soud o nařízení předběžného opatření, co se týká SJM. Taková formulace je příliš obecná a neurčitá, neboť z ní není zřejmé, čeho se dlužník domáhá. Jelikož ust. § 75a odst. 1 o. s. ř. výslovně vylučuje u návrhů na předběžné opatření (bez ohledu na to, zda jde o předběžné opatření před zahájením řízení nebo po zahájení řízení) použití ust. § 43 odst. 1 o. s. ř. a zároveň i určuje postup soudu v případě nesrozumitelného nebo neurčitého návrhu, a tak postupoval soud podle tohoto ustanovení a návrh dlužníka odmítl, neboť pro uvedený nedostatek petitu v něm nelze pokračovat. Nad rámec výše uvedeného soud dodává, že dlužník by měl návrh na nařízení předběžného opatření podat u Krajského soudu v Praze, neboť se týká majetku ve společném jmění dlužníka a jeho bývalého manžela a insolvenční řízení ohledně návrhu jeho bývalého manžela je vedeno u tohoto soudu a ten je tudíž příslušný v této věci rozhodnout.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu nadepsaného. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 10. září 2013 Mgr. Markéta Slámová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Helena Hohinová