MSPH 93 INS 2456/2010-C21-2
MSPH 93 INS 2456/2010-C21-2

93 ICm 2633/2011-51

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v právní věci žalobce ALOCORAX S.L., se sídlem C/Muntaner, 353, 4-2, 08021, Barcelona, Španělsko, zastoupeného Mgr. Ing. Jurákem Dulíkem, advokátem Národní 28/60, 110 00 Praha 1 proti žalovanému Ing. Lee Louda se sídlem Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka HÁJEK a.s., IČ 257 20 074 se sídlem Na Poříčí 42/1052, 110 00 Praha 1, zastoupeného JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem Hlinky 118, 603 00 Brno, o určení pohledávky

takto:

I. Řízení se ohledně nároku na určení pravosti pohledávky ve výši 21.112.036,82 Kč zastavuje.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem ve věci dlužníka HÁJEK a.s., IČ 257 20 074 se sídlem Na Poříčí 42/1052, 110 00 Praha 1 je co do částky 60.567.806,70 Kč po právu.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 4. října 20111 domáhal vydáním rozsudku, kterým by soud určil pravost jeho pohledávek za dlužníkem v celkové výši 81,679.843,52 Kč s odůvodněním, že jeho pohledávky byla žalovaným popřena pro pravost a výši. Pohledávky žalobce za dlužníkem vyplývají ze smluv o smlouvě budoucí ve znění Pokračování 2

dodatků uzavřených mezi žalobcem jako budoucím nájemcem a dlužníkem jako budoucím pronajímatelem dne 10. října 2005 a 25. května 2007. Pohledávky č. 1-4 vyplývají z nároku na náhradu škody, kterou mu dlužník měl způsobit tím, že dlužník předmětné nebytové prostory žalobci včas nepředal. Pohledávka č. 5 je dána právem žalobce na zaplacení smluvní pokuty z téhož titulu dle uzavřených smluv.

Před zahájením jednání ve věci žalobce vzal žalobu v části, týkající se pohledávek 1-4 (tak jak jsou označeny v žalobě) a části nároku, týkající se pohledávky č.5 ve výši 3.187.779,30 Kč zpět s tím, že trvá na uplatněném nároku-pohledávce č.5 co do výše 60.567.806,70 Kč. Celková výše zpětvzetí pohledávek tedy činila 21.112.036,82 Kč.

Žalovaný uvedl, že pohledávky žalobce co do částky 60.567.806,70 Kč uznává jako oprávněné.

Podle ust. § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle § 190 a násl. IZ se přezkoumání přihlášených pohledávek děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem podle seznamu sestavného insolvenčním správcem. Dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. O popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Podle § 189 odst. 1 IZ insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon (např. § 203 IZ-pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň).

Ze shodných tvrzení účastníků má soud za zjištěné, že žalobce do insolvenčního řízení postupem podle § 173 IZ přihlásili pohledávky ve výši ve výši 81,679.843,52 Kč. Při přezkumném jednání konaném byla pohledávka žalobce popřena pro pravost a výši s tím, že je nebyla prokázána její existence. Žaloba byla podána ve lhůtě dle § 198 odst. 1 IZ.

Bod I. výroku tohoto rozsudku je odůvodněn ust. § 96 odst. 1,3 OSŘ, když žaloba byla částečně vzata zpět před zahájením jednání ve věci samé. Co se týče bodu II. výroku rozsudku, dlužník v rozporu s uzavřenými smlouvami o smlouvě budoucí nepředal včas žalobci nebytové prostory tak jak bylo sjednáno a žalobci tak vzniklo právo na zaplacení smluvní pokuty (po částečném zpětvzetí žaloby), žalovaný oprávněnost tohoto nároku nerozporoval. Toto rozhodnutí je odůvodněno dle § 157 odst. 4 OSŘ, když se účastníci vzdali práva podat si proti rozsudku tak, jak byl při jednání konaném dne 20. ledna 2014 vyhlášen. Pokračování 3

O nákladech řízení mezi účastníky soud rozhodl dle § 202 IZ

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné, když se účastníci tohoto svého práva vzdali.

V Praze dne 20. ledna 2014

Mgr. Markéta Slámová v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hohinová