MSPH 93 INS 21243/2013-A-17
Č.j.: MSPH 93 INS 21243/2013-A-17

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenční věci dlužníka: Finesko Invest a.s.-v likvidaci, IČ: 281 90 009, sídlem Hanusova 12, 140 00 Praha 4, o insolvenčních návrzích věřitelů: a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Rybníky 191, 549 41 Zábrodí a b) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Lánská 1034, 549 41 Červený Kostelec,

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. srpna 2013, č.j. MSPH 93 INS 21243/2013-A-7 s e m ě n í tak, že insolvenční návrhy věřitele a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Rybníky 191, 549 41 Zábrodí a věřitele b) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Lánská 1034, 549 41 Červený Kostelec s e n e o d m í t á j í . Po právní moci tohoto usnesení bude soud v řízení pokračovat.

Odůvodnění:

Insolvenční návrhovatelé podali dne 31. července 2013 a dne 1. srpna 2013 insolvenční návrhy na dlužníka a domáhali se prohlášení konkursu na jeho majetek, s tím že mají vůči dlužníku splatné a dosud neuhrazené pohledávky z titulu nevyplacených mzdových nároků. Podáním ze dne 1. srpna 2013 a podáním ze dne 6. srpna 2013 přistoupili do insolvenčního řízení další věřitelé s tím, že rovněž evidují vůči dlužníku splatné mzdové nároky.

Usnesením ze dne 5. srpna 2013 č.j.-A-7 soud insolvenční návrhy obou věřitelů odmítnul z důvodu absence řádného petitu a neosvědčení platební neschopnosti dlužníka.

Podáním ze dne 2. října 2013 se dlužník vyjádřil k předmětným návrhům věřitele a) a věřitele b) a dalších přistoupivších věřitelů tak, že jejich mzdové nároky zcela uznal, uvedl, že se nachází v platební neschopnosti, neboť zastavil platby podstatné části svých závazků a zároveň přistoupil k danému řízení. K návrhu připojil seznam závazků, zaměstnanců a soupis pohledávek.

Citované rozhodnutí vydal na základě pověření samosoudce založeného ve spise asistent soudce ( § 13 IZ) .

Proti výše uvedenému rozhodnutí soudu podali věřitel a) a věřitel b) včas odvolání. V něm namítali, že mzda za květen byla splatná nejpozději do 30.6.2013 a přes výzvu zaslanou likvidátorovi dlužníka k její úhradě, se jim nedostalo žádné reakce. Dále argumentovali tím, že se nyní nachází v tíživé finanční situaci, neboť nezaviněně přišli o zaměstnání a tak i o zdroj jediného jejich příjmu.

Podle § 374 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OSŘ) je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soud přezkoumal důvody uvedené v odvolání věřitelů a zároveň přihlédl k podání dlužníka, který nároky věřitelů v celém rozsahu uznal a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, neboť dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po hlůtě splatnosti a které není schopen plnit, neboť zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, jak vyplývá ze skutečností uvedených v předmětném podání dlužníka, a proto odmítnutí insolvenčních návrhu věřitelů asistentem samosoudce v tomto případě nebylo důvodné.

Soud (samosoudce) proto podle § 374 odst. 3 OSŘ odvolání insolvenčního věřitele a) Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Rybníky 191, 549 41 Zábrodí a insolvenčního věřitele b) Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Lánská 1034, 549 41 Červený Kostelec zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného ( § 374 odst. 3 OSŘ).

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V Praze dne 11. října 2013

Mgr. Markéta Slámová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Helena Hohinová