MSPH 93 INS 20631/2014-B-39
Č.j.: MSPH 93 INS 20631/2014-B-39

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Vaňousem v insolvenční věci dlužníka : Edilcasa s.r.o., IČ: 27706443, sídlem V jámě 699/1, 110 00 Praha 1-Nové Město, o vyúčtování hotových výdajů odvolaného správce, o odvolání odvolaného správce proti usnesení č.j.: MSPH 93 INS 20631/2014-B-34 ze dne 20. července 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: MSPH 93 INS 20631/2014-B-34 ze dne 20. července 2015, s e co do výroku II. z r u š u j e, a co do výroku I. s e m ě n í následovně :

I. Soud schvaluje hotové výdaje odvolaného insolvenčního správce : JUDr. Bc. Veronika Weigl, se sídlem Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1, v celkové výši 41.219,06 Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním došlým soudu dne 19.1.2015 předložil odvolaný insolvenční správce (dále jen "správce") v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 ins. zák. vyúčtování své odměny a hotových výdajů za dobu výkonu své funkce. Soud přezkoumal vyúčtování a uvědomil o něm dlužníka a insolvenční věřitele. Vyúčtování bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.1.2015, usnesení soudu č.j.:-B-26 ze dne 11.3.2015 obsahující výzvu, že proti vyúčtování lze podat námitky do 15 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.3.2015. Proti vyúčtování nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné námitky.

Soud usnesením č.j.:-B-34 ze dne 20. července 2015 rozhodl tak, že výrokem I. schválil hotové výdaje odvolaného insolvenčního správce : JUDr. Bc. Veronika Weigl, se sídlem Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1, v celkové výši 41.092,06 Kč, a výrokem II. uložil odvolanému insolvenčnímu správci, aby zbytek nespotřebované zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 8.907.94 Kč převedl do patnácti dní od právní moci tohoto usnesení insolvenčnímu správci : Ing. Lee Louda, sídlem Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Odvolaný insolvenční správce toto usnesení včasným odvoláním napadl. Usnesení napadl v celém rozsahu, tj. v obou jeho výrocích. Své odvolání proti výroku I. zdůvodnil tím, že mu insolvenční soud však opomněl přiznat nárok na poštovné ve výši 127,-Kč (viz bod 3 vyúčtování), a navrhl, aby odvolací soud tento výrok změnil tak, že se schvalují hotové výdaje v celkové výši 41.219,06 Kč. Co se týče odvolání proti výroku II., tak uvedl, že záloha nespotřebovaná ke dni zániku jeho funkce zůstala na účtu dlužníka č. 4200127215/6800, ke kterému odvolaný insolvenční správce zánikem jeho funkce dne 19.12.2014 pozbyl dispoziční oprávnění.

K tomuto odvolání se vyjádřil stávající insolvenční správce Ing. Lee Louda, sídlem Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, a potvrdil, že zde není žádná část nespotřebované zálohy na náklady insolvenčního řízení, kterou by mohl odvolaný insolvenční správce převést Lee Loudovi dle výroku II. tohoto usnesení.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ, tj. autoremedurně jednak co do výroku I. změnil, a to tak, že schválil hotové výdaje odvolaného správce v celkové výši 41.219,06 Kč, když dal za pravdu odvolanému správci, že nedopatřením nebyl zohledněn oprávněný nárok na poštovné ve výši 127,-Kč, a co do výroku II. zrušil své rozhodnutí, když stávající správce potvrdil, že zde není žádná část nespotřebované zálohy na náklady insolvenčního řízení, kterou by mu mohl odvolaný správce převést.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání mohou podat odvolaný správce, ustanovený insolvenční správce, věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se doručuje zvlášť odvolanému správci, ustanovenému insolvenčnímu správci, dlužníkovi a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu usnesení.

V Praze dne 17. září 2015

JUDr. Petr Vaňous v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Alena Smáhová