MSPH 93 INS 19320/2016-A-7
MSPH 93 INS 19320/2016-A-7

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Vaňousem v insolvenční věci dlužníka: CARS CENTRUM Pelhřimov s.r.o., IČO 272 12 858, se sídlem Průmyslová 566/5, 108 21 Praha 10, o insolvenčním návrhu věřitele: M+M Transport s.r.o., IČO 260 97 893, se sídlem Tyršova 354, 394 68 Žirovnice, spojeného s návrhem na prohlášení konkurzu

takto:

I. Usnesení č.j. MSPH 93 INS 19320/2016-A-5 ze dne 24. srpna 2016 se zrušuje.

II. Insolvenční řízení se zastavuje.

III. Soud ukládá věřiteli, aby zaplatil České republice-Městskému soudu v Praze do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění, který činí podle položky č. 4 písm. c) Sazebníku soudních poplatků 1.000,-Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo na účet soudu-číslo účtu 3703-2928021/0710, vedený u ČNB Praha, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 9341932016.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Věřitel (navrhovatel) se svým podáním doručeným zdejšímu soudu dne 19. srpna 2016 domáhal toho, aby soud zjistil úpadek dlužníka. Tento insolvenční návrh však trpěl takovými vadami, že nebylo možné z něj zjistit, zda se dlužník nachází v úpadku či nikoliv, a insolvenčnímu soudu proto nezbylo než jej usnesením č.j.-A-5 ze dne 24. srpna 2016 odmítnout. Podáním ze dne 24. srpna 2016 doručeným téhož dne, avšak poté, co insolvenční soud již rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele, vzal insolvenční navrhovatel svůj insolvenční návrh v celém rozsahu zpět, a to proto, že navrhovatelova pohledávka byla dne 24. srpna 2016 uhrazena.

Podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ), může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 130 odst. 1 IZ, insolvenční soud řízení zastaví, je-li insolvenční návrh vzat zpět. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí. isir.justi ce.cz

V době, kdy bylo soudu doručeno zpětvzetí insolvenčního návrhu bylo sice již ve věci rozhodnuto jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, a proto insolvenční soud v bodě I. výroku tohoto usnesení rozhodl tak, že rozhodnutí, jímž byl insolvenční návrh odmítnut, zrušil a zároveň v bodě II. výroku rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

Soud uložil navrhovateli povinnost zaplatit ve výroku II. tohoto rozhodnutí uvedený soudní poplatek, neboť ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, kterým je v daném případě ve smyslu ustanovení § 130 IZ rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení. Dle položky 4 c) Sazebníku soudních poplatků činí soudní poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění 2.000,-Kč. Dle § 11 odst.2/ písm. r) jsou od soudního poplatku v insolvenčním řízení osvobozeni toliko dlužník a insolvenční správce, věřitel jako navrhovatel je povinen uhradit za insolvenční návrh soudní poplatek. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno před zahájením prvního jednání ve věci samé, byl soudní poplatek určen ve výši 1.000,-Kč, tj. snížený o 20 % nejméně však o 1.000,-Kč podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř. s ohledem na skutečnost, že dlužníkovi žádné náklady v tomto řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení do všech výroků m ů ž e podat odvolání jen insolvenční navrhovatel do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího. Věřitel, který vzal insolvenční návrh zpět, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po uplynutí 6 měsíců ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla. Nesplní-li povinný(á) dobrovolně uloženou povinnost zaplatit soudní poplatek, může se stát domáhat podle tohoto usnesení nařízení výkonu rozhodnutí. Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu. Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může při podání odvolání proti tomuto usnesení též navrhnout, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků. Jestliže mu soud přizná osvobození od soudních poplatků, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

V Praze dne 13. října 2016 JUDr. Petr Vaňous, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Křížková