MSPH 93 INS 1867/2013-A-125
Č.j.: MSPH 93 INS 1867/2013-A-125

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenční věci dlužníka: CTY GROUP, a.s., IČ: 170 46 581, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, práv. zastoupeného JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, o návrhu věřitele: Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 696/33, 114 07 Praha 1, práv. zastoupeného Mgr. Jindřichem Arabaszem, advokátem se sídlem Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, na ustanovení předběžného správce,

takto:

Návrh na ustanovení předběžného správce s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 12. března 2014 (č.l. 123) se insolvenční navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud ustanovil předběžného správce za účelem ověření správnosti údajů uvedených v seznamu závazků dlužníka, přičemž odkazuje na svůj předešlý návrh ze dne 19 června 2013 (č.l. 68), doplněný dne 19. července 2013 (č.l. 78), které navrhovatel podal soudu ještě před zamítnutím jeho insolvenčního návrhu. Tento svůj návrh odůvodnil tím, že dlužník soudu předložil opakovaně vadný a neúplný seznam závazků, neboť navrhovatel dlužníka již několikrát usvědčil ze zjevně nepravdivých tvrzení, a proto nemá jediný důvod se domnívat, že seznam závazků dlužníka v pořadí již třetí je úplný a správný a požaduje, aby případný nový seznam závazků dlužníka byl verifikován předběžným insolvenčním správcem. Ve zbytku navrhovatel odkazuje na svůj předešlý návrh ve znění jeho doplnění, kdy mj. navrhovatel uvedl jako důvod ustanovení předběžného správce rozsah majetkové podstaty dlužníka.

Soud podle § 82 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon v platném znění (insolvenční zákon)-dále jen IZ může předběžné opatření nařídit i bez návrhu. Podle § 113 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Podle § 112 odst. 1,2 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111 (odst. 1). Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody (odst. 2).

Podle ust. § 211 odst. 1 IZ východiskem zjišťování majetkové podstaty je seznam majetku, který je dlužník povinen předložit současně s insolvenčním návrhem, případně na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.

V daném případě navrhovatel žádá o ustanovení předběžného správce z důvodu obsaženého v ust. § 112 odst. 2, kdy soud ustanoví předběžného správce, odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit. Jak vyplývá z podání navrhovatele ze dne 12.3.2014, tak v něm žádá, aby soud ustanovil předběžného správce k přezkoumání seznamu závazků dlužníka, neboť dle názoru navrhovatele se lze důvodně domnívat, že seznam závazků není správný a úplný vzhledem k tomu, že předchozí seznamy byly vadné. Jak vyplývá z ust. § 205 a § 206 IZ tak součástí majetkové podstaty jsou veškerá aktiva, u nichž to není zákonem vyloučeno a jsou majetkem dlužníka. Součástí majetkové podstaty tak nejsou závazky, neboť se nejedná o aktiva, ale o pasiva.

Z výše uvedených skutkových tvrzení navrhovatele soud neshledal důvody k ustanovení předběžného správce ve smyslu ust. § 112 odst. 2 IZ. Jak vyplývá z dikce tohoto ustanovení důvodem pro ustanovení předběžného správce je rozsah majetkové podstaty, který je třeba předběžně zjistit a zajistit. Takový důvod soud v daném případě neshledal, neboť jak vyplývá z výše cit. ust. § 211 odst. 1 IZ, tak východiskem ke zjišťování majetkové podstaty je právě seznam majetku, který je dlužník na základě rozhodnutí soudu povinen předložit. Soud vědom si toho, že majetková podstata dlužníka není malého rozsahu, má z předložených seznamů majetku dlužníkem za to, že její rozsah je dostatečně zjištěn. Skutkové okolnosti svědčící pro to, že je třeba majetek dlužníka zajistit, navrhovatel netvrdil ani takové okolnosti v řízení nevyšly najevo. Soud nevidí důvod k ustanovení předběžného správce pouze v rozsahu majetkové podstaty, když zde není důvod jej zjistit ani zajistit. Proto soud nepovažuje za důvodné ustanovit předběžného správce k zjišťování majetkové podstaty dlužníka, když má k dispozici seznamy jeho majetku podávající ucelený přehled o majetkové podstatě a proti nimž nikdo námitky nepodal. Na tomto místě soud podotýká, že důvod formulovaný navrhovatelem ohledně vadnosti a neúplnosti seznamů závazku, není zákonem stanoveným důvodem pro ustanovení předběžného správce, neboť jak je výše uvedeno, součástí majetkové podstaty nejsou závazky a navíc jsou-li závazky dlužníka uvedené v seznamech po právu, budou v případě zjištění úpadku dlužníka předmětem přezkumného jednání dle ust. § 190 IZ.

Pro úplnost soud dodává, že od okamžiku zahájení insolvenčního řízení je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Právní úkony, které by dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, by vůči věřitelům byly neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu. (ust. § 111 odst. 1,3 IZ).

Ze shora uvedených důvodů soudu nezbylo, než návrh zamítnout tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání, a to do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 4. dubna 2014

Mgr. Markéta Slámová v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hohinová