MSPH 93 INS 16716/2017-C4-3
MSPH 93 INS 16716/2017-C4-3 Č.j. MSPH 193 ICm 1475/2018-13 (MSPH 93 INS 16716/2017)

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci

žalobce: Mgr. Pavlína Jašková, IČO 71347429, sídlem Zábřežská 40, 787 01 Šumperk insolvenční správce dlužníka DP FILM s.r.o., IČO 27837599, zastoupena advokátkou Mgr. Pavlou Henzelovou sídlem Fibichova 1141/2, 779 00 Olomouc proti žalovanému Bio Art Production s.r.o., IČO 24126276 sídlem Korunní 810/104a, Praha 10 o nařízení předběžného opatření

takto:

I. Žalovanému se zakazuje jakkoliv nakládat s: -oprávněním k užití díla audiovizuálního nazvaného 7 dní hříchů (režie: Jiří Chlumský, scénář: Josef Urban, premiéra ČR: 2012, stopáž: 107 minut), děl audiovizuálně užitých nebo jiných děl do díla audiovizuálního 7 dní hříchů zařazených a výkonů všech výkonných umělců zařazených v díle audiovizuálním 7 dní hříchů způsobem a v rozsahu dle čl. I. Smlouvy o postoupení licence a postoupení pohledávky ze dne 2. 2. 2017 uzavřené mezi DP FILM, s.r.o., IČO: 27837599 a žalovaným; -pohledávkou za Českou televizí, IČO 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, ze smlouvy uzavřené mezi DP FILM, s.r.o., IČO: 27837599. a Českou televizí ve výši 13,9% z výnosů České televize bez DPH z poskytnutí oprávnění k užití díla audiovizuálního 7 dní hříchů dle čl. III. odst. 6 písm. e) Smlouvy o postoupení licence a postoupení pohledávky ze dne 2. 2. 2017 uzavřené mezi DP FILM, s.r.o., IČO: 27837599 a žalovaným; -oprávněním k užití díla audiovizuálního nazvaného Tenkrát v ráji (režie: Dan Krzywoň, Peter Pálka, Lordan Zafranovič; scénář: Josef Urban, premiéra ČR: 2016, stopáž: 99 minut), děl audiovizuálně užitých nebo jiných děl do díla audiovizuálního Tenkrát v ráji zařazených a výkonů všech výkonných umělců zařazených v díle audiovizuálním Tenkrát v ráji způsobem a v rozsahu dle čl. III. Smlouvy o postoupení licence a postoupení pohledávky ze dne 2. 2. 2017 uzavřené mezi DP FILM, s.r.o., IČO: 27837599 a žalovaným a to do právní moci rozhodnutí, jímž bude ukončeno řízení o žalobě na určení neúčinnosti úkonů dlužníka, vedené pod spisovou značkou 193 ICm 1475/2018. II. Toto rozhodnutí nabývá účinků okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 18. 5. 2018 domáhala určení, že:

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová isir.justi ce.cz 2 sp.zn. MSPH 193 ICm 1475/2018

-postoupení licence a postoupení pohledávky smlouvou ze dne 2. 2. 2017 uzavřenou mezi dlužníkem a žalovaným, kterou bylo postoupeno oprávnění k užití díla audiovizuálního nazvaného 7 dní hříchů (dále jen AVD 1) a postoupena pohledávka za Českou televizí z poskytnutí oprávnění k užití díla jsou vůči věřitelům insolvenčního řízení neúčinná; -postoupení licence a postoupení pohledávky smlouvou ze dne 2. 2. 2017 uzavřenou mezi dlužníkem a žalovaným, kterou bylo postoupeno oprávnění k užití díla audiovizuálního nazvaného Tenkrát v ráji (dále jen AVD 2) a postoupena pohledávka za Českou televizí, vyplývající z licenční smlouvy č. 78/2016 ve výši 3.000.000,-Kč jsou vůči věřitelům insolvenčního řízení neúčinná; -dohoda o uznání dluhu uzavřená dne 11. 1. 2017 mezi dlužníkem a žalovaným, je vůči věřitelům insolvenčního řízení neúčinná. Podáním ze dne 14. 6. 2018 doplnila žalobu tak, že požaduje, aby žalovanému bylo uloženo vydat do majetkové podstaty částku 2 800 000 Kč jako náhradní plnění za pohledávku za Českou televizí, vyplývající z licenční smlouvy č. 78/2016 o poskytnutí práv k užití filmu uzavřené mezi dlužníkem a Českou televizí dne 7. 6. 2016. Týmž podáním se domáhala nařízení ve výroku uvedeného předběžného opatření, jímž by soud zakázal žalovanému nakládat (zcizovat, poskytovat) s oprávněním k užití AVD 1, AVD 2, a děl a výkonů do AVD 1 a AVD 2 zařazených, nakládat s pohledávkami za Českou televizí z poskytnutí oprávnění k užití díla a to do doby, než bude návrhu ve věci samé vyhověno (§ 7 odst. 1 písem. c) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Žalobkyně tvrdila, že v případě postoupení AVD 1 a AVD 2 na další subjekt zanikne žalovanému pasivní věcná legitimace v řízení o žalobě ve věci samé a žalobkyně bude mít ztíženou možnost domáhat se neúčinnosti napadených úkonů, neboť vůči dalšímu nabyvateli bude muset prokázat splnění podmínek dle ust. § 237 odst. 2 IZ, případně se domáhat na žalovaném vydání náhradního plnění. Uvedla, že žalovaný by mohl postoupit či poskytnout oprávnění k užití děl třetí osobě bezúplatně či za nepřiměřeně nízká protiplnění, jež by do doby výkonu rozhodnutí mohl spotřebovat a žalobkyně by se reálného plnění do podstaty nedomohla. Konkrétně uvedla, že dle Dodatku č. 1 k licenční smlouvě č. 1085196, uzavřeného mezi Českou televizí a žalovaným dne 16. 11. 2017 již žalovaný převedl pohledávku za Českou televizí v původní výši 3 000 000 Kč na další subjekt a žalobkyně se tak může po žalovaném domáhat pouze vydání náhradního plnění. Žalobkyně složila na účet soudu jistotu ve výši 10 000 Kč. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků, nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. Předběžné opatření je procesním institutem, jehož účelem je zajištění rychlé a účinné ochrany práv účastníka a je na místě tehdy, jestliže je odůvodněná obava, že jeho nenařízením by se podstatně zhoršila právní pozice žalobce ve sporu. Předběžné opatření může být nařízeno jen tehdy, bylo-li prokázáno, že existuje potřeba zatímně upravit poměry účastníků nebo že je dána obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. Pokud jde o potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků, je na navrhovateli předběžného opatření, aby takové okolnosti tvrdil a osvědčil. Soud v daném případě dospěl k závěru, že žalobkyně osvědčila, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků. Soud nahlédl do listiny dodatek č. 1 k licenční smlouvě ze dne 16. 11. 2017, jenž byl zveřejněn pod č. d. B-34 ve spisu sp. zn.a zjistil, že pohledávka za Českou televizí ve výši 2 800 000 Kč byla již postoupena s účinností ke dni 28. 8. 2018 na fyzickou osobu bydlištěm ve Slovenské republice a Česká televize se zavázala vyplatit této osobě do 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury shora uvedenou částku. Je tedy zřejmé,

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová 3 sp.zn. MSPH 193 ICm 1475/2018

že vymožení této hodnoty (v případě úspěchu žalobkyně ve sporu) do majetkové podstaty je již zmařeno, vymožení dalších hodnot je ohroženo. Není zřejmé, jaká by byla dobytnost případných nároků na náhradní plnění. Toto rozhodnutí nikterak nepředjímá konečné rozhodnutí ve věci samé. Soudní poplatek nebyl žalobkyni vyměřen, jelikož se jedná o osobu, která je podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. o) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od povinnosti hradit soudní poplatek osvobozena.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto rozhodnutí se považuje za doručené dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet okamžikem jeho doručení zvláštním způsobem.

Praha 18. června 2018

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Kantová