MSPH 93 INS 16707/2016-C1-12
MSPH 93 INS 16707/2016-C1-12

Č.j. MSPH 193 ICm 1546/2017-30 (MSPH 93 INS 16707/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v právní věci žalobce ELPLAST-International s.r.o., IČO: 288 59 944, sídlem Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného advokátkou Mgr. Lenkou Kaslovou, sídlem Palackého 740/1, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Indra-Šebesta, v.o.s., IČO: 269 19 877, sídlem Čechyňská 361/16, Trnitá, 602 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka RKM servis s.r.o., IČ: 268 03 151, sídlem Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3, zastoupenému advokátkou Mgr. Michaelou Vrbkovou, sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení pravosti nevykonatelné pohledávky ve výši 126.249,39 Kč, přihlášené jako P24/1 a P24/2 do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn.,

se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit na náhradu nákladů řízení žalovanému 6.800,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalovaného.

O d ů v o d ě n í:

Žalobce se domáhal určení, že dílčí pohledávky evidované jako P24/1 a P24/2, jež si přihlásil do insolvenčního řízení, týkajícího se RKM servis s.r.o. (dále jen dlužník), vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn.jako pohledávky isir.justi ce.cz Pokračování-2-sp.zn. MSPH 193 ICm 1546/2017 nezajištěné, nevykonatelné a splatné, jsou po právu ve výši 126.249,39 Kč a přiznání nákladů řízení.

Žalobce tvrdil, že dlužník u něj objednal zboží specifikované ve faktuře č. 140100092 ze dne 18.04.2014 (dále jen Faktura 1) a ve faktuře č. 140100142 ze dne 27.05.2014 (dále jen Faktura 2). Kupní smlouva byla uzavřena ústně. Dne 18.04.2014 předal v původním sídle dlužníka zboží uvedené ve Faktuře 1 dlužníkovi prostřednictvím svého společníka Dariusze Pawla Kasika, dat. nar. 13. února 1986, bytem 05-530 Góra Kalwaria, Dominikańska 2/4 m. 125, Polská republika, a to panu Radimu Mikuškovi a Milanu Mikuškovi, jednatelům dlužníka. Dne 27.05.2014 si přijel zástupce dlužníka pro zboží uvedené ve Faktuře 2 přímo k panu Kasikovi domů do Jastrzabie Zdroj. Potvrzení o převzetí zboží či dodací list vystaveno nebylo, nicméně dlužník se v elektronické komunikaci opakovaně zavázal, že dlužné částky dle uvedených faktur uhradí. Žalobce vyúčtoval kupní cenu Fakturou 1 splatnou dne 24.04.2014, znějící na částku 14.685,75 Kč a Fakturou 2 splatnou dne 04.07.2014, znějící na částku 3.311,-EUR. Celková výše pohledávek ke dni jejich přihlášení do insolvenčního řízení činila 126.249,39 Kč. Dlužník kupní cenu přes výzvy žalobce nezaplatil.

Dne 28.02.2017 se konalo přezkumné jednání, na němž insolvenční správce obě přihlášené pohledávky popřel co do pravosti a výše z důvodu, že žalobce neprokázal právní důvod jejich vzniku. Dlužník se k pohledávkám nijak nevyjádřil. Dne 21.03.2017 podal žalobce žalobu na určení pravosti a výše přihlášených pohledávek. K prokázání svých tvrzení předložil obě faktury, opis elektronické komunikace mezi dlužníkem a žalobcem a kopii trestního oznámení podaného na jednatele dlužníka.

Žalovaný tvrdil, že žalobce nedoložil, že mu pohledávky za dlužníkem vznikly, zejména nepředložil smlouvu, objednávku či dodací listy. Předložená emailová komunikace není způsobilá prokázat jejich vznik, neboť z ní neplyne, že by dlužník svůj závazek uznal a jednatelé dlužníka v trestním řízení uvedli, že si na vznik pohledávek žalobce a vzájemnou komunikaci nevzpomínají.

Dle ust. § 121 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti.

Soudu je na základě jeho činnosti a z údajů veřejně přístupných v insolvenčním rejstříku známo, že usnesením č.j.ze dne 29.11.2016 zjistil zdejší soud úpadek dlužníka, ustanovil insolvenčním správcem žalovaného a zároveň na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Dne 28.02.2017 proběhlo přezkumné jednání, na němž byla pohledávka P24 žalobce (věřitele č. 22) přezkoumána tak, že byla popřena zcela co do pravosti a zůstala proto sporná. V zákonné lhůtě podal věřitel dne 21.03.2017 žalobu na určení pravosti své pohledávky. Insolvenční řízení, v jehož rámci je dlužníkův úpadek řešen konkursem, je vedeno zdejším soudem pod spisovou značkou, účinky zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkursu dosud trvají.

Ač účastníci vyslovili souhlas s rozhodnutím bez jednání, soud dospěl k závěru, že je třeba jednání nařídit, neboť účastníci prostřednictvím předložených listinných důkazů neunesli břemena tvrzení a důkazní (k tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.04.2006 sp.zn. Pokračování-3-sp.zn. MSPH 193 ICm 1546/2017

21 Cdo 1696/2005). Z tohoto jednání se žalobce omluvil s tím, že žádá, aby bylo rozhodnuto v jeho nepřítomnosti na základě předložených listinných důkazů.

K prokázání sporných skutečností provedl soud důkaz listinami, založenými účastníky do spisu, z nich učinil následující zjištění:

-Z listiny faktura-daňový doklad č. 140100092 ze dne 18.04.2014 (Faktura 1), že žalobce vyúčtoval dlužníkovi zboží (skříňky rozdělovače) v celkové ceně s DPH 14.685,75 Kč, s tím, že plnění mělo být poskytnuto dne 18.04.2014 a faktura byla splatná dne 24.04.2014.

-Z listiny Faktura-daňový doklad č. 140100142 ze dne 27.05.2014 (Faktura 2), že žalobce vyúčtoval dlužníkovi zboží (folie s rastrem) v celkové ceně s DPH 3.311,- EUR, s tím, že dle plnění mělo být poskytnuto dne 27.05.2014 a faktura byla splatná dne 04.07.2014.

-Z trestního oznámení ze dne 02.05.2016, že žalobce oznámil Policii ČR, že od něj dlužník odebral zboží, ač oběma jeho jednatelům muselo být zřejmé, že je nebude schopen uhradit.

-Z úředního záznamu o podaném vysvětlení ze dne 27.10.2016, že Radim Mikušek sdělil Policii ČR, že si případ nevybavuje, zboží neodebral, není si vědom, zda s žalobcem dlužník obchodoval, objednávky a finance řešil jeho bratr.

-Z úředního záznamu o podaném vysvětlení ze dne 27.10.2016, že Milan Mikušek sdělil Policii ČR, že si případ nevybavuje, od žalobce jednou či dvakrát dlužník zboží v podobě folií odebral, neví jakou formou a jakým způsobem za něj zaplatil, na to, že by odebral zboží uvedené ve fakturách, si nevzpomíná.

-Z přihlášky pohledávky žalobce, že jedinými listinami, jež k ní žalobce připojil, jsou obě uvedené faktury a výpočet úroku z prodlení.

-Z výpisu z elektronické komunikace ze dne 18.08.2014, že žalobce uplatnil u dlužníka nárok na proplacení Faktury 1 a Faktury 2 do 22.08.2014.

-Z výpisu z elektronické komunikace ze dne 11.11.2014, že dlužník sdělil žalobci, že má zájem vše uhradit .

-Z výpisu z elektronické komunikace ze dne 21.11.2014, že dlužník žádal žalobce o posečkání s blíže nespecifikovaným dluhem.

-Z výpisu z elektronické komunikace ze dne 01.12.2014, že dlužník sdělil, že téhož dne uhradil 5.000,-Kč na blíže nespecifikovaný účel.

-Z výpisu z elektronické komunikace ze dne 02.11.2015 soud žádné zjištění neučinil.

-Z výpisu z elektronické komunikace ze dne 03.11.2015, že dlužník sdělil, že do 10.11. bude vše uhrazeno . Pokračování-4-sp.zn. MSPH 193 ICm 1546/2017

Na základě provedeného dokazování a na základě poznatků z vlastní činnosti soudu dospěl soud ke skutkovému závěru, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 105.556,14 Kč za dodání zboží, přičemž nebylo prokázáno, že dlužník toto zboží u žalobce objednal, ani že mu je žalobce dodal. Elektronickou komunikací bylo prokázáno, že mezi dlužníkem a žalobcem byl obchodní vztah, v jehož rámci požadoval žalobce po dlužníkovi uhrazení Faktury 1 a Faktury 2, dlužník opakovaně žádal o odložení splatnosti nespecifikovaného závazku, nicméně nelze prokázat, že tyto jeho žádosti se vztahují ke zboží údajně dodanému dle Faktury 1 a Faktury 2, dlužník svůj závazek vůči žalobci z neuhrazené dodávky zboží neuznal.

Na základě takto zjištěného skutkového stavu dospěl soud k následujícím právním závěrům:

Vyhovět žalobě o určení pravosti, výše či pořadí popřené pohledávky lze dle ustálené judikatury při splnění následujících předpokladů: 1. pohledávka byla v rámci insolvenčního řízení řádně a včas přihlášena a přezkoumána, 2. při přezkoumání pohledávky byla tato účinně popřena správcem, 3. incidenční žaloba byla podána včas proti zákonem předpokládaným osobám (popírajícímu správci, případně věřiteli vykonatelné pohledávky), 4. v době rozhodování soudu trvají účinky insolvenčního řízení, 5. osoba žalobce prokáže, že důvod, výše a pořadí pohledávky, popřípadě nárok mají či nemají (podle charakteru incidenční žaloby) oporu v právu. V daném případě považuje soud za splněné první až čtvrtou ze shora jmenovaných podmínek, neboť žalobce přihlásil pohledávky za dlužníkem ve stanovené lhůtě, přičemž jeho pohledávky byly účinně popřeny správcem při přezkumném jednání, konaném v rámci příslušného insolvenčního řízení, incidenční žaloba byla podána včas, insolvenční řízení dosud trvá. Soud se tedy zabýval tím, zda tvrzená pohledávka žalobce má oporu v právu, a to co do pravosti a výše.

Podle ust. § 2079 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník se kupní smlouvou prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně. Forma uzavření kupní smlouvy není stanovena a ta může být uzavřena i ústně.

V občanském soudním řízení mají účastníci povinnost označit důkazy k prokázání svých tvrzení (nesou důkazní břemeno). Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 120 o. s. ř., podle něhož účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení (odstavec 1, věta první), a neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny (odstavec 2, věta druhá). Důkazním břemenem se rozumí procesní odpovědnost účastníka řízení za výsledek dokazování v tom smyslu, že nebudou-li prokázána jeho tvrzení, tj. nesplní-li důkazní povinnost vyplývající z ustanovení § 120 odst. 1 věty první o. s. ř., bude rozhodnuto o věci samé v jeho neprospěch. Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu rozhodnout o věci samé i v tzv. důkazní nouzi, tedy v situaci, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného práva pro rozhodnutí o věci, nebyla prokázána, takže výsledky hodnocení důkazů neumožňují Pokračování-5-sp.zn. MSPH 193 ICm 1546/2017 soudu přijmout závěr ani o existenci této skutečnosti ani o tom, že tato skutečnost nenastala (k tomu například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.02.2002, sp. zn. 21 Cdo 762/2001).

V projednávané věci nebylo na základě provedeného dokazování možno dospět k závěru, zda byla mezi účastníky uzavřena kupní smlouva a zda na ni žalobce plnil. Za situace, kdy důkazy předložené žalobcem k prokázání skutkového stavu zjevně nepostačovaly, nařídil soud jednání, aby mohl žalobce náležitě poučit a vyzvat v souladu s ust. § 118a odst. 1, 2, a 3 o.s.ř. k doplnění skutkových vyjádření a označení důkazů, způsobilých je prokázat. Za situace, kdy se žalobce účasti na tomto jednání vzdal a výslovně požadoval, aby soud rozhodl jen na základě listinných důkazů již dříve předložených, nezbývá než dopět k závěru, že neunesl důkazní břemeno a žalobu zamítnout.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je odůvodněno ust. § 142 o.s.ř. Žalovanému, jenž měl ve věci plný úspěch, soud přiznal náhradu nákladů řízení proti žalobci v rozsahu odměny za zastupování advokátem ve výši 6.200,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bodu 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen Advokátní tarif) za 2 úkony právní služby (příprava a převzetí věci, účast na jednání dne 05.12.2017) po 3.100,-Kč, a tomu odpovídající náhrady hotových výdajů po 300,-Kč za úkon podle ust. § 13 odst. 3, celkem 6.800,-Kč s tím, že zástupce žalovaného není plátcem DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem doručení.

V Praze dne 5. prosince 2017

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kantová