MSPH 93 INS 14210/2017-B-37
Č.d. MSPH 93 INS 14210/2017-B-37

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci dlužníka: E.E.T. One, a.s. v likvidaci, IČO: 03687066, sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, 170 00 Praha 7, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení

t a k t o:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o., IČO: 48117706, sídlem Holečkova 657/29, 150 00 Praha 5 a to k nabytí položek č. 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 ze soupisu majetkové podstaty ze dne 29. 9. 2017 zveřejněného na č.d. B-13 (II. Movitý majetek).

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 23.01.2018 požádal ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o.(dále jen věřitel), jenž je přihlášeným věřitelem a jedním ze členů věřitelského výboru o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že s udělením výjimky souhlasí jak insolvenční správce, tak věřitelský výbor jako celek. Připojil souhlasné vyjádření insolvenčního správce, jenž uvedl, že věřitel podal nejvyšší nabídku. Jedná se o movitý majetek dlužníka-opotřebené vybavení kanceláří, jež je jinak obtížně prodejné a správce neobdržel žádnou srovnatelnou nabídku. Prodej věřiteli se proto jeví i s ohledem na zájem ostatních věřitelů jako nejvýhodnější.

Podle ust. § 295 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odstavce 2 se toto ustanovení vztahuje také na a) vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, b) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, c) společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, d) akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, e) prokuristy dlužníka, f) členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty, g) osoby tvořící s členy a náhradníky věřitelského výboru podle písmene f) koncern a osoby členům a náhradníkům věřitelského výboru podle písmene f) blízké. isir.justi ce.cz

Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala (odst. 3).

Soud ověřil, že předmětný majetek je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Věřitelský výbor vyslovil dne 15.01.2018 souhlas s udělením výjimky (příloha k B-36). Soud považuje v dané situaci za účelné návrhu žadatele vyhovět, neboť ze soupisu majetkové podstaty je zřejmé, že se jedná o obtížně zpeněžitelný majetek a proto výjimku udělil. Žadatel může nabýt předmětného majetku za podmínek, stanovených v usnesení, jímž soud udělí souhlas s prodejem mimo dražbu.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat jen osoba, která návrh na udělení výjimky podala. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zvláštním způsobem a to k Vrchním soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 295 odst. 3 IZ).

V Praze dne 26. ledna 2018 JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ziková