MSPH 93 INS 13580/2010-A-16
č.j. : MSPH 93 INS 13580/2010-A-16

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská se sídlem v Praze 2, Slezská 9, rozhodl asistentem soudce Mgr. Erikem Ambrusem v insolvenční věci dlužníka: PORŠ, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 -Uhříněves, Františka Diviše 944, IČ 41187989, o insolvenčním návrhu věřitele a) HASIL a.s., se sídlem Ostrava-Poruba, Gen. Svobody 6176/6a, IČ: 27244946, b) GMV Martini CZ, s.r.o., IČ: 46995293, Poděbradova 63, 612 00 Brno, c) GLOBAL LIFT-CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 25941844, Průmyslová ul., Pardubice-Černá za Bory 533 01, zastoupený advokátem JUDr. Jiřím Klavíkem, Havlíčkova 99, 537 01 Chrudim II, tímto doplňujícím usnesením,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2011, č. j. MSPH 93 INS 13580/2010-A- 6, se doplňuje tímto výrokem: Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Věřitel a) se domáhal návrhem ze dne 29. října 2010, doručeným zdejšímu soudu dne 12. listopadu 2010, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Věřitel b) insolvenčním návrhem ze dne 22.11.2010, doručeným zdejšímu soudu dne 23.11.2010 do insolvenčního řízení přistoupil. Věřitel c) insolvenčním návrhem ze dne 23.11.2010, doručeným zdejšímu soudu dne 25.11.2010 do insolvenčního řízení přistoupil.

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2011, č. j. MSPH 93 INS 13580/2010-A-6, byl insolvenční návrh odmítnut. Soud však opomenul ve výroku usnesení dne 18. listopadu 2011, č. j.-A-6 rozhodnout o nákladech řízení, o kterých rozhodl v souladu s § 7 odst. 1 IZ ve spojení s ust. § 146 odst. 3 o.s.ř., kdy žádné náklady účastníkům v době vydání rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu nevznikly. Proto podle § 166 odst. 1 o. s. ř. bylo uvedené usnesení, které dosud nenabylo právní moci, doplněno.

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vydáním doplňujícího usnesení nevznikly účastníkům náklady řízení, bylo o jejich náhradě rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno (§ 151 odst. 1, § 142 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 3. června 2011

Mgr. Erik Ambrus, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Winklerová