MSPH 93 INS 12251/2010-B-44
č.j. MSPH 93 INS 12251/2010-B-44

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenční věci dlužníka ROKO AERO, a.s., IČ 27748588, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Holešovice, o návrhu insolvenčního správce Mgr. Ivy Frömlové, Legerova 39, Praha 2, na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil PhDr. Antonínu anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00 členu představenstva dlužníka a předsedovi představenstva společnosti ROKOSPOL a.s. a Antonínu anonymizovano , nar. 25.7.1980, bytem Zlín, Březnická 1519, PSČ 760 01, předsedovi představenstva dlužníka povinnost zdržet se nakládání s majetkem sepsaným do majetkové podstaty dlužníka s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 26.5.2011 se insolvenční správkyně dlužníka ROKO AERO, a.s., IČ 27748588, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Holešovice Mgr. Iva Frömlová, Legerova 39, Praha 2 domáhala vydání ve výroku usnesení uvedeného předběžného opatření. Návrh odůvodnila tím, že obdržela informaci, že pan Antonín Kočař-člen představenstva dlužníka odebral z budovy bývalého sídla dlužníka určitý majetek, a to jedno kompletní letadlo a dále druhé letadlo ze společnosti PH-Mobil s.r.o. (která zajistila nalakování tohoto letadla), přičemž vlastnictví k tomuto letadlu převedl na nového majitele a nechal rovněž odvézt výrobní prostředky k výrobě ultralehkého letadla typ NG4. Tento majetek byl přestěhován do společnosti ROKOSPOL a.s. Pan Antonín Kočař resp. společnost ROKOSPOL dále používá počítačový program Solid Works, který byl zapsán do majetkové podstaty dlužníka. Program je využíván k výrobě letadla NG4 (jehož certifikaci k výrobě drží rovněž dlužník). Vizuální prohlídkou bývalé provozovny dlužníka bylo insolvenčním správcem zjištěno, že s majetkem zapsaným v podstatě je nadále manipulováno, některé zboží bylo odebráno úplně, ROKOSPOL a.s. zřejmě pokračuje v kompletaci letadel pro ruského zákazníka. Podle § 112 odst. 1,2 zák.č. 182/2006 SB., o o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody. Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Podle § 82 IZ může soud předběžné opatření v insolvenčním řízení nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. V daném případě se navrhovatel domáhal vydání předběžného opatření ve výroku uvedeného. Jedním z předpokladů pro nařízení předběžného opatření podle § 113 IZ je jeho vydání do doby rozhodnutí o úpadku. V daném případě bylo usnesením zdejšího soudu ze dne 14.1.2011 č.j. MSPH INS 12251/2010-A-29 rozhodnuto pravomocně o úpadku dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Podle § 246 odst. 1 IZ prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou dlužníka jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Podle § 217 IZ soupis majetkové podstaty (dále jen "soupis") je listinou, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze se zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními, což je po prohlášení konkursu insolvenční správce. Pokud s věcmi zapsanými do soupisu majetkové podstaty disponuje jiná osoba, než je insolvenční správce (což v dané fázi nebylo nijak doloženo, jedná se o tvrzení správce), jedná o právní úkony absolutně neplatné, a to bez ohledu na to, zda společnost ROKOSPOL s.r. bude v řízeních o žalobách na vyloučení věcí z majetkové podstaty úspěšná či nikoli. Vzhledem k tomu, že zákaz nakládat věcmi zapsanými v majetkové podstatě dlužníka vyplývá přímo ze zákona, který údajně osoby uvedené ve výroku tohoto usnesení nerespektují (v petitu návrhu nebyly ani řádně identifikovány, soud údaje doplnil dle obchodního rejstříku), soudu naprosto není zřejmé, proč by tuto povinnost měl ukládat předběžným opatřením duplicitně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 1. června 2011

Mgr. Markéta Slámová, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Winklerová