MSPH 93 INS 11009/2013-B-17
Č.j. MSPH 93 INS 11009/2013-B-17

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenčním věci dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Františkova 908/11, 198 00 Praha 9, o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok IV. usnesení č.j. MSPH 93 INS 11009/2013-B-9 ze dne 22. července 2013 se mění tak, že dlužník splátku uvedenou ve výroku III. tohoto rozhodnutí uhradí ze mzdy a jiného příjmu dlužníka vyplácených:

a) MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČ: 264 50 691, sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5,

b) Marií anonymizovano , nar. 15.8.1952, bytem Františkova 908/11 198 00 Praha 9,

II. Výrok V. usnesení č.j.-B-9 ze dne 22. července 2013 se mění tak, že soud přikazuje plátci mzdy dlužníka a) MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČ: 264 50 691, sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy dlužníka srážky stanovené podle bodů II. a V. výroku tohoto usnesení, a aby takto sražené částky nevyplácel dlužníku. Částky sražené ze mzdy dlužníka zašle plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu správci vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body II. a III. výroku tohoto usnesení, a to tak, že je poukáže insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty, jehož číslo insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí dlužníku a plátci mzdy dlužníka. Plátce jiného příjmu dlužníka b) Marie anonymizovano , nar. 15.8.1952, bytem Františkova 908/11, 198 00 Praha 9, zašle tento jiný příjem insolvenčnímu správci vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body II. a III. výroku tohoto usnesení, a to tak, že je v plné výši poukáže insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty, jehož číslo insolvenční správce neprodleně sdělí dlužníku a plátci jiného příjmu dlužníka.

III. Další výroky výše citovaného usnesení zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění

Podle ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) přikáže insolvenční soud plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postiženého výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Insolvenční soud dne 18. prosince 2013 obdržel oznámení insolvenčního správce o tom, že dlužník Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Františkova 908/11, 198 00 Praha 9 nastoupil dne 1.12. 2013 do nového zaměstnání a jejím zaměstnavatelem je společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČ: 264 50 691, sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5 a zároveň přiložil pracovní smlouvu.

Soud tedy postupoval v souladu s ustanovením § 406 odst. 3 písm. d) IZ a na základě této skutečnosti podle § 11 odst. 1 IZ změnil usnesení č.j.-B-9 ze dne 22. července 2013

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 17. ledna 2014

Mgr. Markéta Slámová v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hohinová