MSPH 93 INS 10131/2013-B-18
Č.j.: MSPH 93 INS 10131/2013-B-18 (MSPH 93 INS 10132/2013)

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenčním věci dlužníků: a) Nikola anonymizovano , anonymizovano a b) Lucie anonymizovano nar. 21.1.1977, oba bytem Zborovská 575/41, 150 00 Praha 5, o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře,

takto:

I. Výrok II. usnesení zdejšího soudu ze dne 20. srpna 2013 č.j. MSPH 93 INS 10131/2013-B-11 s e m ě n í tak, že :

Dlužníci jsou povinni po dobu 5 let platit níže označeným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce, vždy ke každému prvnímu dni v měsíci, počínaje dnem 1. října 2013, z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení částky připadající na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089,-Kč včetně DPH, podle poměru jejich pohledávek takto :

Celkový Celková výše Celková výše poměr Číslo Označení věřitele (Název, IČO/RČ a zjištěných popřených uspokojení věřitele adresa) pohledávek pohledávek v pohledávek věřitelů v Kč Kč všech věřitelů v % GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, 2 Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-600 669,55 0,00 93,491 Michle ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné 3 4 303,00 0,00 0,670 nám. 231/7, 370 01 České Budějovice Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, 4 37 517,76 0,00 5,839 Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Celkem 642 490,31 0,00 100,000

II. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci INSOLV, v.o.s., sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, aby částku určenou usnesením k úhradě pohledávky věřitele č. 1, jehož přihláška pohledávky byla insolvenčním soudem odmítnuta v celé své výši, a která byla doposud hrazena do úschovy insolvenčního správce, rozdělil mezi věřitele v poměru, ve kterém jsou uspokojovány jejich pohledávky dle výroku I. tohoto rozhodnutí. Soud dále ukládá insolvenčnímu správci, aby o provedeném rozdělení podal ve lhůtě jednoho měsíce zprávu insolvenčnímu soudu.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-15 ze dne 28. června 2013, které nabylo právní moci dne 28. června 2013 (mimo výroku IV., který nabyl právní moci dne 24.7.2013), zjistil insolvenční soud úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j.-B-11 ze dne 20. srpna 2013 bylo ve výroku ad I. schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a ve výroku ad II. zdejší soud určil poměr uspokojení nezajištěných věřitelů s ohledem na výsledek přezkumného jednání, s tím, že částka ve výši 165 600,-Kč připadající na věřitele č. 1 bude hrazena do úschovy u insolvenčního správce.

Usnesením ze dne 20. listopadu 2013 č.j.-P1-3 zdejší soud odmítl pohledávku insolvenčního věřitele č. 1 v celém rozsahu, s tím, že právní mocí účast věřitele č. 1 v tomto insolvenčním řízení končí. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. prosince 2013.

V důsledku této skutečnosti došlo ke změně celkové výše závazků dlužníka, jakož i procento uspokojení věřitelů, proto soud změnil výrok ad II. rozhodnutí č.j. MSPH 93 INS 21645/2011-B-9 (ust. § 407 odst. 3 IZ), tak jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení. Současně v bodu II. výroku soud uložil insolvenčnímu správci, aby částku, kterou doposud platil dlužník na úhradu nezjištěné pohledávky věřitele č. 1 do úschovy, rozdělil v poměru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dle bodu I. výroku tohoto usnesení mezi věřitele, jejichž pohledávky byly zjištěny.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 17. ledna 2014

Mgr. Markéta Slámová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hohinová