MSPH 92 INS 6015/2017-A-54
MSPH 92 INS 6015/2017-A-54

U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Petrem Pacholíkem ve věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Kaprova 45/10, 110 00, Praha 1-Staré Město, t.č. ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, o insolvenčních návrzích věřitelů: 1) Genfinance s.r.o., IČO: 268 47 159, sídlem Čechova 656, 750 62, Přerov I-Město 2) Glamour, a.s., IČO: 253 34 310, sídlem Jandáskova 24, 621 00, Brno-město, o návrhu na vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, o návrhu na vydání předběžného opatření, takto:

I. Návrh na předběžné opatření podaný navrhovatelem-dlužníkem Michalem Rambouskem, kterým se navrhovatel-dlužník domáhá toho, aby soud rozhodl o předběžném opatření proti manipulaci s majetkem firem Haas & Czjzek majetková s.r.o., Good Value Investments investiční fond a.s., Spektrolit Invest a.s. a Glamour a.s., se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Návrhem ze dne 22.3.2017 se insolvenční navrhovatel-věřitel č. 1 domáhal zjištění úpadku dlužníka. Dlužník se ve věci podáním ze dne 1.3.2018 vyjádřil a rovněž navrhl vydání předběžného opatření ve výroku citovaného znění. Návrh odůvodňoval zejména různými transakcemi (postupování pohledávek, přihlašování pohledávek do dalších insolvenčních řízení apod.) mezi výše uvedenými společnostmi. 2. Soud podaný návrh posoudil a shledal jej nedůvodným z následujících důvodů. 3. Zdejší soud považuje nejprve za nezbytné uvést, že při aplikaci institutu předběžného opatření v insolvenčním řízení se v obecné rovině použije § 74, § 102 a násl. občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) a speciální § 82 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona-dále jen IZ ), dle něhož může insolvenční soud (nad rámec o.s.ř.) nařídit předběžné opatření i bez návrhu. Vedle toho IZ upravuje speciální případy předběžných opatření či odchylky od jejich obecné úpravy a to např. předběžná opatření směřující k dalšímu omezení dlužníkových dispozic s majetkovou podstatou dle 113 IZ. 4. Podle ust. § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. 5. Podle ust. § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů

Shodu s prvopisem potvrzuje Kristýna Urbanová. isir.justi ce.cz hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. 6. Podle ust. § 82 odst. 3 IZ neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž a) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria, nebo b) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo c) zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele. 7. Podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. musí návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává (§ 75 odst. 3 o.s.ř.). 8. Návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije (§ 75a o.s.ř.). 9. Soud v případě návrhu na předběžné opatření (na rozdíl od žalob, návrhů či jiných podání ve věci) nevyzývá účastníka-podatele k doplnění, neboť v takovém případě ze zákona nelze využít ust. § 43 o.s.ř. Vyplývá to z charakteru institutu předběžného opatření, které má upravit dočasné poměry účastníků řízení do té doby, než dojede k samotnému rozhodnutí ve věci. 10. V uvedené věci tak soud neshledal podmínky pro vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření, když dlužník nesplnil formální náležitosti stanovené občanským soudním řádem týkající se předběžného opatření. Předně musí soud konstatovat, že v daném případě se bezesporu nejedná o návrh na předběžné opatření dle § 82 IZ, případně ani o návrh dle dalších ustanovení IZ. Pokud jde o náležitosti návrhu na předběžné opatření dle § 75 o.s.ř., zde je třeba konstatovat, že dlužník především vůbec srozumitelným, jasným a určitým způsobem neuvedl, čeho se svým návrhem domáhá. Pokud má být předběžné opatření nařízeno ,,proti manipulaci s majetkem uvedených firem, není zde z návrhu vůbec patrno nejen, co má být předběžným opatřením postiženo, ale ani jaké skutečnosti v tomto případě mají odůvodňovat předběžné opatření, a jak daný návrh splňuje to, že mají být zatímně upraveny poměry účastníků či že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí mohl být ohrožen. V této souvislosti soud ještě doplňuje a zdůrazňuje, že předmětné insolvenční řízení je vedeno o návrhu věřitele na zjištění úpadku dlužníka, zatímco předběžné opatření (z toho, co je z něj patrno) je směřováno zřejmě k ochraně majetku v návrhu uvedených firem, tedy osob stojících mimo uvedené řízení. Předběžné opatření přitom (v daném řízení) může sloužit toliko k případné úpravě zatímních poměrů účastníků tohoto řízení, což se z návrhu dlužníka nepodává. Z uvedeného je tak patrné, že i v případě

Shodu s prvopisem potvrzuje Kristýna Urbanová. bezvadného návrhu by nebylo možno takovému návrhu vyhovět. Ochrana některých možných práv uvedených firem, ke kterým zřejmě dlužník směřuje, by tak mohla zřejmě být zajištěna maximálně cestou jiných zejména civilních či trestních řízení. 11. Na základě výše uvedeného proto soud rozhodl o odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, jak uvedeno ve výroku I. usnesení. 12. O nákladech řízení soud rozhodoval podle § 146 odst. 3 o.s.ř., podle něhož, odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady. Protože ostatním účastníkům žádné náklady nevznikly, soud rozhodl v bodě II. výroku usnesení, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího

Praha dne 8. března 2018

JUDr. Ing. Petr Pacholík v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Kristýna Urbanová.