MSPH 91 INS 7943/2014-B-16
MSPH 91 INS 7943/2014-B-16

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka : ČERVINKA-ROLETY-ŽIŽKOV s.r.o., IČ: 48582328, se sídlem 130 00 Praha 3, Bořivojova 88/688, o návrhu insolvenčního správce na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh insolvenčního správce na nařízení předběžného opatření, kterým by byla uložena Tomáši Vrchotovi, IČ: 69038309, Minská 625/9, Praha 10, Vršovice, povinnost zdržet se užívání majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty pod položkami m1 až m40, t.j.: Nůžky HERKI/ K35K-4NC Vrtačka sloupová Fr. Volman/5K6VO Pila RP-20/AP 100 L Vrtačka sloupová / MR 350 Bruska / B3 Lis KN5 / D29-6NG vrtačka stolní / M OR 17-4 Soustruh Stolní vrtačka JP /MR 350 Vlnovačka / M4 Vlnovačka / AF4 Strana 4 (celkem 4) Elektrická pásová pila OPTIMUM Malý soustruh Elektrické kladivo Bosh GBH 2-24 DSR Elektrické vrtací kladivo Bosh GBH 2-24 DSR Stolní bruska Elko B-150 Ruční bruska EBU 15G Narex Elektrická vrtačka EV102-Narex Úhlová bruska Bosch C-WS-230 Stojanový ventilátor přenosný Elektrický bojler 1200W Soustruh hrotový Vlnovací stroj List výstředníkový Vlnovací stroj Nůžky tabulové Nýt rolet Nůžky pákové

Nůžky kolečkové Stůl pracovní roletový Výheň Nůžky kolečkové ruční Štafle Vrtačka stojanová Vrtačka sloupová Vrtačka stolní Nůžky profilové Svěrák a to do doby jeho zpeněžení insolvenčním správcem, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenční správce se svým podáním ze dne 10.12.2014, doručeným soudu dne 29. 12. 2014, domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by byla uložena Tomáši Vrchotovi, IČ: 69038309, Minská 625/9, Praha 10, Vršovice, povinnost zdržet se užívání majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty pod položkami m1 až m40, které taxativně vyjmenoval.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2206 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami na kterých spočívá insolvenční řízení.

Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud dle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. nařídit předběžné opatření.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 o.s.ř. předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh. Podle ust. § 75c nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2 (odmítnutí návrhu), nařídí usnesením předseda senátu předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Podle § 75c odst. 2 o.s.ř. o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne předseda senátu bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření rozhodnout až do uplynutí 7 dnů poté, co byl návrh podán. Podle § 75c odst. 3 o.s.ř. o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne předseda senátu bez slyšení účastníků. Podle odst. 4 téhož ustanovení je pro předběžné opatření rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně. Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. může být předběžným opatřením účastníku uloženo, m.j. nenakládal s určitými věcmi nebo právy. Podle odst. 2 lze předběžným opatřením uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to po něm spravedlivě požadovat. Podle odst. 3 předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení. Může také stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu.

Podle ust. § 217 odst. 1 IZ soupis majetkové podstaty je listinou, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze se zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. Soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení.

Podle § 221 IZ jestliže o to insolvenční správce požádá, je dlužník povinen písemně potvrdit úplnost a správnost soupisu. Prohlášení o správnosti soupisu nebo jeho části může dlužník písemně odmítnout, jen jestliže současně písemně uvede důvody, pro které soupis nebo jeho část nepovažuje za správný.

Podle § 224 odst.1 IZ insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal. Podle odst. 2 vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Podle odst. 2 žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. Podle odst. 3 nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl.

Z obsahu spisu soud zjistil, že podáním ze dne 8. 7. 2014 téhož dne doručeným insolvenčnímu soudu správce předložil soupis majetkové podstaty dlužníka vyhotovený dne 8. 7. 2014. Soupis byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku; pod položkami m1 až m40 jsou sepsány movité věci (vybavení dílny na výrobu plechových rolet). Poznámka o osobě uplatňující své právo k věcem sepsaným do soupisu ve smyslu § 224 odst. 1 IZ nebyla insolvenčním správcem do soupisu do dnešního dne vyznačena, stejně jako z obsahu spisu nevyplývá, že by správce následně tuto osobu písemně o zahrnutí majetku do soupisu vyrozuměl a současně poučil o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby, ač z písemnosti ze dne 9. 9. 2014 sepsané Tomášem Vrchotou adresované insolvenčnímu správci, která byla správcem insolvenčnímu soudu v kopii předložena, je zřejmé, že zahrnutí věcí sepsaných do soupisu pod položkami m1 až m40 je sporné. Z těchto důvodů není k dnešnímu dni postaveno najisto, zda je označený majetek do soupisu pojat oprávněně, aniž by současně probíhala vylučovací žaloba. Současně je zřejmé, že insolvenční správce v průběhu řízení za dané situace nevyužit dostatečně veškerých možností, kterou mu zákon umožňuje-viz ust. § 221 IZ.

Ze shora uvedeného má insolvenční soud zato, že návrh insolvenčního správce na nařízení předběžného opatření, kterým by byla uložena Tomáši Vrchotovi, IČ: 69038309, Minská 625/9, Praha 10, Vršovice, povinnost zdržet se užívání majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty pod položkami m1 až m40, a to do doby jeho zpeněžení insolvenčním správcem, je předčasný, když insolvenční správce nepostupoval důsledně podle shora uvedených zákonných ustanovení a nevyužil svých veškerých oprávnění k postupu, který mu insolvenční zákon z titulu funkce správce umožňuje popř. ukládá. Za současného stavu řízení, dle názoru insolvenčního soudu, insolvenční správce s ohledem na shora uvedené potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků dostatečně neprokázal; obava ohrožení výkonu soudního rozhodnutí pak není namístě.

Soud proto postupoval dle ust. § 75c o.s.ř. a návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 5. ledna 2015

JUDr. Jitka Šťastná,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Staviarská