MSPH 91 INS 7870/2016-A-30
č.j. MSPH 91 INS 7870/2016-A-30

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka AXIA AGENTURA a.s., IČ: 27827542, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, ve věci odvolání navrhovatelů-věřitelů: A) Jaroslava Šutová, bytem Sokolovská 399, 277 15, Tišice, B) Ivana Veselá, bytem Horní Počáply 248, 277 03, C) Romana Zázvorková, bytem K. Čapka 593, 278 01, Kralupy nad Vltavou, D) Monika Šulcová, bytem Hostín 72, 277 32, Byšice, všichni zast. JUDr. Jiřím Kozákem, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 3, Nitranská 19, o změně rozhodnutí

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze vydaná dne 16. září 2016 pod č.j. MSPH 91 INS 7870/2016-A-21, č.j. MSPH 91 INS 7870/2016-A-22, č.j. MSPH 91 INS 7870/2016- A-23 a č.j. MSPH 91 INS 7870/2016-A-24, kterými byla každému z navrhovatelů- věřitelů A)-D) samostatně, uložena povinnost zaplatit soudní poplatek za insolvenční řízení ve výši 2.000,-Kč, se m ě n í tak, že navrhovatelé-věřitelé: A) Jaroslava Šutová, B) Ivana Veselá, C) Romana Zázvorková, a D) Monika Šulcová, jsou povinni soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč zaplatit České republice na účet Městského soudu v Praze, za insolvenční řízení v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu č.j.-A-20, s p o l e č n ě a nerozdílně.

Odůvodnění :

Napadenými usneseními insolvenční soud uložil navrhovatelům, aby v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu navrhovatelů č.j.-A-20 ze dne 16. 9. 2016 (zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek) zaplatili každý samostatně soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč na účet soudu nebo v kolcích do tří dnů od nabytí právní moci usnesení, a to podle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb.

Tato usnesení napadli navrhovatelé v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s tím, že navrhli změnit usnesení tak, že navrhovatelům ukládá povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-kč do tří dnů od nabytí právní moci , a to společně a nerozdílně s tím, že splněním poplatkové povinnosti jedné z navrhovatelů zaniká v rozsahu splnění povinnost ostatních. Návrh odůvodnili ust. § 2 odst. 8 zákona o soudních poplatcích tak, že návrh podali navrhovatelé společně.

Podle ust. § 2 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků je poplatníkem poplatku za řízení navrhovatel (odst. 1). Vznikne-li více poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně a nerozdílně (odst. 8). Podle § 4 odst. 1 písm. e) poplatková povinnost v insolvenčním řízení vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek isir.justi ce.cz v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu. Podle položky 4 odst. 1 odst. 1. písm. c) Sazebníku soudních poplatků činí soudní poplatek za návrh na zahájení občanského řízení, jehož předmětem není peněžité plnění, 2.000,-Kč.

Ve shora uvedených usneseních byla výše soudního poplatku stanovena správně, avšak byl chybně učiněn závěr, že každý z navrhovatelů je povinen splnit poplatkovou povinnost ve výši 2.000,-Kč samostatně, ačkoliv v této věci byl insolvenční návrh podán společně.

Dle ust. § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník nebo asistent soudce, na kterého dle ust. § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, se přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízením, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí o věci samé.

S ohledem na shora uvedené postupoval soud dle ust. § 95 věta prvá před středníkem a změnil svá rozhodnutí vydaná dne 16. září 2016 č.j.-A-21, č.j.-A-22, č.j. MSPH 91 INS 7870/2016-A-23 a č.j. MSPH 91 INS 7870/2016-A-24 tak, že navrhovatelé: A) Jaroslava Šutová, bytem Sokolovská 399, 277 15, Tišice, B) Ivana Veselá, bytem Horní Počáply 248, 277 03, C) Romana Zázvorková, bytem K. Čapka 593, 278 01, Kralupy nad Vltavou, D) Monika Šulcová, bytem Hostín 72, 277 32, Byšice, jsou povinni tento soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč zaplatit České republice na účet Městského soudu v Praze společně a nerozdílně. Soud zároveň konstatuje, že soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč již byl navrhovateli zaplacen dne 10.10.2016 (A-24).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 14. října 2016

JUDr. Jitka Šťastná,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Černínská