MSPH 91 INS 6985/2009-C3-4
MSPH 91 INS 6985/2009-C3-4

91 ICm 591/2012-35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: Zdeněk Kulhánek, se sídlem 503 12 Všestary č.p. 151, okr. Hradec Králové, IČ: 86894196, zast. JUDr. Josefem Šperkem, advokátem se sídlem Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 157, proti žalovanému: Euroinsolvence, v.o.s., se sídlem Zlín, Nábřeží 599, IČ: 29024382, insolvenční správce dlužníka: JT eko s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 3, Bořivojova 35/878, IČ: 27658511, o určení popřených pohledávek

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.na majetek dlužníka JT eko s.r.o. v likvidaci, IČ: 27658511, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, přihláškou P15 v celkové výši 2,988.508,-Kč, je po právu.

II. Svědečné v celkové výši 630,-Kč hradí Český stát.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se jako insolvenční věřitel domáhá určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení pod sp. zn.vedeném na majetek dlužníka JT eko s.r.o. v likvidaci, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČ: 27658511, v částce 2,988.508,-Kč z titulu nezaplacení ceny díla včetně příslušenství, je po právu.

pokračování 91 ICm 591/2012-36 Žalobce uvedl, že dne 30.11.2009 přihlásil do shora uvedeného insolvenčního řízení svoji pohledávku v celkové výši 3,401.409,-Kč, sestávající se z 35 nároků označených pořadovými čísly 1-35. Z těchto 35 nároků žalovaný nároky vedené pod čísly 1,2,3,4,5,7,8,9,13 a 14, tedy co do částky 373.034,-Kč uznal a v této výši byla pohledávka zjištěna, nároky vedené pod pořadovými čísly 6,10,11,12 a 15-35 v celkové částce 3.028.375,-Kč popřel, s tím, že žalobce nedoložil vznik uvedených nároku a v evidenci dlužníkova účetnictví neexistují. S popřením pravosti pohledávky žalobce nesouhlasí. Má za to, že důvod vzniku pohledávek dostatečně prokázal jak samotnou přihláškou tak i doplněním na základě výzvy insolvenčního správce. Přihlášené nároky pod č. 6,10,11 a 12 jsou nároky uplatněné z titulu porušení závazkového vztahu ze smlouvy o dílo na akci Bytový dům Tůmova, Praha 5-Košíře -smlouva uzavřena ústně, nároky pod č. 15-35 jsou nároky uplatnění z titulu porušení závazkového vztahu ze smlouvy o dílo uzavřené dne 23.3.2009 na akci Soubor RD Nad Rajskou zahradou -uzavřena písemně. Podle ústně uzavřené smlouvy o dílo na akci Bytový dům Tůmova, Praha 5-Košíře byl sjednán závazek provést dílo spočívající v realizaci rozvodů vody, kanalizace a topení v době od 1.11.2008 do 31.5.2009, s tím, že cena bude určena na základě provedených a odsouhlasených prací a objednatel se zavázal takto stanovenou cenu díla zaplatit. Po splnění díla fakturoval žalobce objednateli (dlužník v insolvenčním řízení) cenu díla fakturou-daňovým dokladem č. 5/2009 v částce 327.000,-Kč (nárok č. 6). Z předmětné částky zaplatil dlužník na můj účet dne 17.3.2009 částku 227.000,-Kč a dne 14.4.2009 částku 67.300,-Kč, nebyla uhrazena pouze částky 32.700,-Kč, která odpovídá 10% z fakturované částky jako pozastávka, která měla být z poloviny zaplacena po předání kompletního díla a z poloviny po uplynutí záruční doby. Žalobce má za to, že tomuto plnění dlužníka je ve smyslu ust. § 407 odst. 3 obch. Zákoníku nutno přiznat účinky uznání zbytku dluhu. To samé platí pro fakturu-daňový doklad č. 17/2009 (nárok č. 10). Na úhradu této faktury zaplatil dlužník dne 20.5.2009 na účet žalobce částku 50.000,-Kč a dne 1.6.2009 částku 90.000,-Kč. Z uvedeného se podává, že po právu je i nárok evidovaný pod pořadovým číslem 11, když jde při doložení výpočtu o uplatnění zákonného úroku z prodlení. U nároku č. 12 ve výši 39.867,-Kč z titulu smluvní pokuty žalobce uvedl, že byl insolvenčním správce popřen po právu a na jeho určení dále netrvá. Žalobce na stavbě působil jako subdodavatel, neobdržel vzhledem ke zvyklostem na stavbě zavedeným žádná vyhotovení stavebního deníku, ani protokoly o předání díla, případně jiné listiny. K realizaci díla Soubor RD Nad Rajskou zahradou ( nároky 15-35) žalobce uzavřel s dlužníkem dne 23.3.2009 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo kompletní dodání zdravotně technické instalace a topení. Žalovaný působil jako subdodavatel dlužníka, který byl dodavatelem, když investorem byla společnost IPRO, s.r.o. Svůj závazek žalobce beze zbytku splnil. Dlužníkovi žalobce fakturoval v souladu se smlouvou o dílo na základě konkrétně provedených a dlužníkem odsouhlasených prací dohodnuté částky, které však až na jednu výjimku, dlužník neuhradil. Uvedenou výjimkou je zápočet na fa č. 35/2009, když na plnění podle této faktury byla započtena částka 16.660,-Kč, kterou jsem měl žalovanému zaplatit podle jím vystavené fa č. 164/09. Provedení zápočtu prokazuje žalobce oznámením ze dne 11.9.2009, popř. soupisem majetkové podstaty dlužníka, když tato pohledávka není v soupisu evidována. Dílo lze zjistit na místě samém, dle zjištění žalobce dílo bylo dlužníkovi investory zaplaceno. Z titulu prodlení se zaplacením ceny díla je pak po právu požadováno příslušenství, podle jednotlivých nároků vyčíslené v podobě zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty, té je co do nároku ze smlouvy o dílo uzavřené písemně dne 23.3.2009.

pokračování 91 ICm 591/2012-37

Žalovaný se k žalobě uvedl, že žalobce uplatňoval svou pohledávku za insolvenčním dlužníkem z titulu nezaplacených faktur vyplývajících ze smluv o dílo, z titulu úroku z prodlení z nezaplacených faktur a ze smluvní pokuty. Přílohou přihlášky byla Smlouva o dílo ze dne 23.3.2008 (dále jen SoD1), dále faktury č. 36/2008, 39/2008, 3/2009, 5/2009, 14/2009, 15/2009, 16/2009, 17/2009, 21/2009, 22/2009, 35/2009, 39/2009, 40/2009, 41/2009, 43/2009, 48/2009 a č. 49/2009, způsob výpočtu smluvní pokuty a úroků z prodlení, zápočet faktur č. 200900085 a č. 35/2009 a vrácení faktury č. 200900091 jako neoprávněné. Insolvenční správce vyzval žalobce výzvou ze dne 5.5.2010 k doplnění přihlášky a odstranění vad, aby doložil listiny jichž se dovolává, především předávací protokoly k provedenému dílu či zápisy ze stavebního deníku, které prokáží provedení a předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. V. dost. 1 SoD1 a založí tak nárok v souladu s čl. IV. této smlouvy, dále aby žalobce doložil vznik nároku na fakturaci sjednaných pozastávek z ceny díla dle čl. IV. dost. 6 SoD1, aby vysvětlil oprávněnost vystavení jednotlivých faktur s ohledem na čl. IV. odst. 3 SoD1, zejména aby doložil písemná potvrzení přehledu provedených prací ze strany objednatele a investora a aby doložil důvodnost faktur 39/2009 a 17/2009. Žalobce pak svým podáním ze dne 24.5.2010 doložil některé insolvenčním správcem požadované listiny, důvodnost údajného nároku vyplývajícího z titulu nehrazených faktur č. 35/2009, 39/2009, 40/2009, 41/2009, 43/2009, 48/2009 a 49/2009 vydaných na základě prací prováděných dle SoD1 doložena však nebyla. Faktury měly být žalobcem vystaveny až po písemném potvrzení ze strany objednatele a investora. Toto písemné potvrzení, které by pak žalobce opravňovalo k vystavení faktury však doloženo nebylo, nebyla tudíž prokázána důvodnost vystavení těchto faktur. Dále nebylo doloženo předání díla dlužníkovi, tj. žalobce nedoložil předávací protokoly a to ani k jednotlivým provedeným a fakturovaným pracím a ani k celému dílu jako takovému. Faktury a z nich vyplývající dlužné částky nejsou evidovány ani v účetnictví dlužníka. Dlužník žádné částky odpovídající těmto fakturám nehradil a tudíž tyto závazky ani neuznal. K faktuře č. 35/2009 uvádíme, že žalobce si neoprávněně započetl tuto svou tvrzenou pohledávku proti pohledávce dlužníka ve výši 16.660,-Kč, která byla dlužníkem fakturována daňovým dokladem č. 200900085 ze dne 14.8.2009 za provedené úklidové práce, ke kterým byl však dle čl. VI. Odst. 3 SoD1 povinen žalobce. Faktura byla společně s výzvou ze dne 14.8.2009 žalobci zaslána. Dlužníkem v účetnictví evidované závazky vůči žalobci vyplývaly pouze z faktur č. 36/2008, 39/2008, 3/2009, 14/2009, 15/2009, 16/2009, 21/2009 a č. 22/2009, které byly žalobcem v přihlášce uplatněny a insolvencím správcem uznány v plné výši.

Žalobce v replice na vyjádření žalovaného uvedl, že nároky 6,10,11 a 12 po doložení požadovaných listin z faktur 5/2009 a 17/2009 insolvenční správce již spornými nečiní. Pokud jde o výhrady k nárokům 15-35 žalobce uvádí, že vzhledem k zavedené praxi nedisponuje předávacími protokoly ani výpisy ze stavebního deníku. Žalobce navrhuje si stavební deník vyžádat od investora, předávací protokoly, které nebyly vyhotovovány vzhledem k nedostatku součinnosti dlužníka, navrhuje žalobce nahradit výslechy svědků a předávacím protokolem, kterým stavba jako celek, tedy včetně subdodávek provedených žalobcem byla předána investorovi.

Z výpovědi svědka Ing. Jána Puškára soud zjistil, že na Bytovém domě Tůmova jsem působil jako technik a byl jsem zaměstnancem JT eko. Ze své činnosti si pana Kulhánka-žalobce-pamatuje. Už si přesně nevybavuje, ale pravděpodobně pan Kulhánek se svojí firmou na domě vykonával instalatérské práce. Po vykonání práce panem Kulhánkem to od něho přebíral myslím si, pan Mikulička, není si jistý, že by to přebíral on, spíše ne. Přebíral

pokračování 91 ICm 591/2012-38

to hlavní stavbyvedoucí. Žalobce zcela určitě na domě pracoval, stavba byla normálně předána investorovi i s instalatérskými pracemi a kompletně dokončena. Kdyby práce nebyly hotovy, investor by stavbu nepřevzal. Na otázku co je mu známo o proplacení konečné faktury investorem firmě JT eko, uvedl, ž že bylo nějaké penále za zpoždění s předáním díla, ale jsem si téměř 100% jist, že JT eko peníze od investora obdržel.

Z výpovědi svědka Ing. Davida Mikuličky, soud zjistil, že vykonával funkci stavbyvedoucího na stavbě domu Tůmova v Praze. Funkci vykonával u firmy JT eko. Pana žalobce zná a setkával jsem se s ním na stavbě. Pan žalobce tam prováděl dodávku a montáž zdravotně technických instalací a ústředního vytápění. On od něho vykonané dílo přebíral. Jím provedené dílo bylo předáno řádně a včas. Na otázku jak konkrétně probíhalo předání uvedl, že to si přesně nepamatuje, ale bývalo to formou soupisu provedených prací, na který potom pan Kulhánek vystavil faktury. Myslí, že to bylo po měsíční fakturaci. Za firmu JT eko jsem to byl on, kdo od něho provedenou práci přebíral a schvaloval mu fakturaci. Myslí si, že na dílo provedené panem Kulhánkem nebyla uplatněna reklamace ale přesně si to nepamatuji. Pan Ing. Puškár byl jeho kolegou. Neví o tom, že investor vůči JT eko uplatnil nějaké sankce za zpoždění díla. On jsem nedával žádné pokyny k tomu, aby faktury panu žalobci nebyly propláceny. Předávací protokoly mu podepsal a pak se zakládaly na firmě, jedno paré si převzal pan Kulhánek a předpoklá, že byly součástí fakturace. Na otázku jakou formou docházelo k předání díla uvedl, že k předání díla docházelo po měsíci, kdy tedy pan Kulhánek provedl práce, soupis prací, který byl jím a panem Kulhánkem vzájemně odsouhlasen. Soupis prací byl písemný, většinou měl jedno paré soupisu prací zhotovitel a jedno objednatel. On mu to potvrzoval na jeho paré. Stavební deníky se vedly, ale nepamatuje se, jestli tam pan Kulhánek dělal nějaké poznámky. Nepamatuje se, jestli s panem Kulhánkem jako subdodavatelem a jím byl veden stavební deník. S některými subdodavateli stavební deník vedl, konkrétně v případě pana Kulhánka si to nepamatuje. Firma JT eko mi stále dluží peníze.

Z výpovědi svědka Václava Nežerky, soud zjistil, že je bývalým jednatel firmy IPRO s.r.o., která byla investorem výstavby souboru bytových domů v Praze-Nad Rajskou zahradou. Dodavatelem této výstavby byl dlužník s tím jsme měli smlouvu. Ví, že žalobce pan Kulhánek byl subdodavatelem prací firmy JT eko. Na stavbě se s ním nepotkával, ale znali se z některých kontrolních dnů. Jestli si dobře pamatuje, tak tam žalobce zaváděl boilery, topení a vodu, takže instalatérské práce. Pokud se pamatuje, tak JT eko smlouvu nedodržel, dílo nepředal, museli jsme hledat nového dodavatele díla, dělala se pasportizace, tzn. že se musel udělat soupis stavu rozestavěnosti, abychom to mohli předat jinému dodavateli. V pasportizaci byl rozhodně uveden soupis dokončených prací-i v případě zpracovaných a rozpracovaných prací instalatérských. Pokud se týká zaplacení dokončených a rozpracovaných prací firmě JT eko-pamatuje si, že dělali nějaké zápočty, závazky a pohledávky vůči provedeným a neprovedeným pracím. Výsledek byl ten, že to skončilo pohledávkou firmy IPRO vůči firmě JT eko. Ví, že stran jejich firmy byly vůči firmě JT eko reklamace. Jak to dopadlo nevím. Vím, že všichni subdodavatelé tam měli reklamace, že se jednalo o reklamace opravitelné a neopravitelné, jak to bylo konkrétně v případě pana Kulhánka si nepamatuje, ale ví, že s panem Kulhánkem prakticky nebyl problém. Dále uvedl, že ví 100%, že pan Kulhánek na stavbě pracoval jako subdodavatel, o tom není vůbec pochyb.

pokračování 91 ICm 591/2012-39

Z výpovědi svědka Ing. Eduarda Míky soud zjistil, že je bývalým jednatelem firmy IPRO s.r.o., která byla investorem souboru rodinných domů Nad Rajskou zahradou. Od určité fáze byla hlavním dodavatelem díla firma JT eko. On jako jednatel firmy jsem měl na starosti ekonomickou stránku a stránku právní, takže vlastní realizací stavby jsem se nezabýval, tu měl na starosti další jednatel pan Nežerka. Je možné, že zde přítomného žalobce jsem zahlédl někdy na stavbě, ale je to již 6 let. Na otázku jestli firma IPRO s.r.o. zaplatila firmě JT eko uvedl, že je to složitější, firma JT eko se dostala do finančních potíží asi 1 rok před tím, než s ní museli ukončit spolupráci. Protože museli projekt dokončit, museli jim zaplatit nad rámec smlouvy cca 40 mil. Kč. Když pak spolupráce skončila, 2 nezávislé posudky dospěly k závěru, že oproti tomu co bylo skutečně zaplaceno na stavbě chybí hodnota zhruba 40 mil. Kč. Posudky byly dělány v rámci dozorčího řízení. Minimálně 1 posudek byl zcela nezávislý a lišily se zhruba o 4 mil. Kč. Laicky řečeno, bylo zaplaceno víc než bylo prostavěno. Ve své podstatě nám JT eko dluží víc jak 40 mil. Kč, protože když jsme vyčíslovali smluvní pokuty, které jsme záměrně omezili pouze na ta jejich porušení smlouvy, která jsme nemohli ovlivnit (hrubou stavbu, venkovní úpravy atd.), tak tyto pokuty byly ve výši také cca 40 mil. Kč. Takže suma je dohromady cca 80 mil. Kč. Dále uvedl, že oni propláceli firmě JT eko faktury a subdodavatelé si k nám chodili stěžovat, že nedostali zaplaceno. Když viděli finanční problémy firmy JT eko, dokonce jsme přistoupili k tomu, že zřídili zvláštní účet, ke kterému jsměli spolupodpisové právo, aby měli kontrolu a jistotu, že ty peníze jdou skutečně subdodavatelům, ale ani neuhlídali. Pak museli přistoupit k tomu, že některým subdodavatelům to vypláceli sami a započítávali to vůči firmě JT eko. Jak to bylo konkrétně s panem žalobcem si nepamatuje. Výsledek je ten, že firmu IPRO s.r.o. k 1.1.2013 prodali, po té, co skončila záruční doba pro majitele domů.

Z výpovědi svědka Ing. Kamila Hošťáka, soud zjistil byl jsem jedním z bývalých jednatelů firmy IPRO s.r.o. a pokud se týká jeho kompetencí jako jednatele, měl na starosti obchod a akvizice. Jejich firma byla investorem souboru rodinných domů Nad Rajskou zahradou. V určité době byla hlavním dodavatelem této stavby firma JT eko. Ví, že pan Kulhánek byl subdodavatelem firmy JT eko, pan Kulhánek je instalatér z Hradce, ví, že tam prováděl instalatérské práce, setkal se tam s ním a patřil k těm nejlepším dodavatelům. On z titulu své funkce neřešil nějaké reklamace dodavatelů. Měli na stavbě dozor, byl to Ing. Krátký, takže by o tom věděl víc. Kontrolní dny probíhaly, určitě se tam vedla nějaká předávací agenda, kolega řešil co bylo zhotoveno, co bylo předáno a kde je zpoždění v harmonogramu. To samé muselo být vedeno i ze strany firmy JT eko. Byly to zápisy z kontrolních dnů, a měli by si to vést kromě nás a JT eko i subdodavatelé.

Soud má za zjištěné ze soudního spisu, že dne 1.4.2010 byl usnesením MSPH 91 INS 6985/2010-A-31 zjištěn úpadek dlužníka JT eko, s.r.o. v likvidaci, IČ: 27658511, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 4 a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Dne 1.2.2012 se konalo zvláštní přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka věřitele-žalobce nárok č. 6, 10-12, 15-35 v celkové výši 3,028.375,-Kč popřena, důvodem popření je pravost, dlužník se nevyjádřil. Podle insolvenčního správce-žalovaného je důvodem popření nedoložení důvodnosti vzniku nároku, účetnictví dlužníka není evidováno. Dále má soud za prokázané, že dne 2.12.2009 přihlásil žalobce svoji pohledávku v celkové výši 3,401.409,-Kč jako věřitel č. 15. Na

pokračování 91 ICm 591/2012-40

výzvu k doplnění reagoval žalobce dne 26.5.2010. O částečném popření pohledávky byl žalobce vyrozuměn dne 6.2.2012, žaloba byla podána dne 28.2.2012. Soud tedy konstatuje, že žaloba byla dle § 198 odst. 1 InsZ podána včas.

Z faktury č. 5/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 327.000,-Kč dne 2.2.2009 s datem splatnosti 16.2.2009 a z výpisu účtu žalobce poř. č. 11 strana 2 ze dne 18.3.2009, z výpisu účtu žalobce poř.č. 15 strana 1, má soud za prokázané, že dne 2.2.2009 vystavil žalobce dlužníku fakturu na částku 327.000,-Kč a dlužník dne 17.3.2009 uhradil žalobci na jeho účet částku 227.000,-Kč s variabilním symbolem 52009, dne 15.4.2009 částku 67.300,-Kč s variabilním symbolem 52009.

Z faktury č. 17/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 381.500,-Kč dne 17.2.2009 s datem splatnosti 17.3.2009 a z výpisu účtu žalobce poř. č. 20 strana 1 ze dne 20.5.2009, z výpisu účtu žalobce poř.č. 22 strana 1, má soud za prokázané, že dne 17.2.2009 vystavil žalobce dlužníku fakturu na částku 381.500,-Kč a dlužník dne 20.5.2009 uhradil žalobci na jeho účet částku 50.000,-Kč s variabilním symbolem 172009, dne 1.6.2009 částku 90.000,-Kč s variabilním symbolem 172009.

Z účastnické výpovědi žalobce, z výpovědi svědků Ing. Jána Puškára, Ing. Davida Mikuličky, Václava Nežerky a Ing. Kamila Hošťáka má soud za prokázané, že subdodavatelem dlužníka byl žalobce, který na stavbách Bytový dům Tůmova Praha 5-Košíře a Soubor RD Nad Rajskou zahradou prováděl instalatérské práce, tedy dodávku a montáž zdravotně technických instalací a ústředního vytápění. Z výpovědi svědka Ing. Jána Puškára technika na stavbě bytového domu Tůmova a Ing. Davida Mikuličky, stavbyvedoucího na stavbě domů Tůmova, zaměstnanců dlužníka, má soud za prokázané, že dílo žalobce kompletně dokončil a předal, toto dílo bylo pak dlužníkem předáno investorovi, který za provedené dílo zaplatil. Z účastnické výpovědi žalobce a svědecké výpovědi Ing. Davida Mikuličky má soud za zjištěné, že dílo na stavbě bytového domu Tůmova přebíral Ing. Mikulička a to formou soupisu provedených prací, na základě kterého pak žalobce vystavil faktury, byly to měsíční faktury. Byly vyhotoveny dva soupisy provedených prací, kdy jedno paré si ponechal žalobce a druhé se pak zakládalo u dlužníka. Žalobce pak tento soupis přiložil k faktuře, kterou zaslal dlužníkovi. Na dílo předané žalobcem nebyly uplatněny žádné reklamace, neboť žalobce předal dílo včas a řádně, investor ho dlužníkovi uhradil a stavbyvedoucí nedal žádný pokyn, aby faktury žalobci propláceny nebyly.

Dle ust. § 536 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. platného do 31.12.2013 smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Dle ust. § 536 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. platného do 31.12.2013 dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Dle ust. § 536 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. platného do 31.12.2013 cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z

pokračování 91 ICm 591/2012-41 jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

Dle ust. 563 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. platného do 31.12.2013 záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

Dle ust. 407 odst. 3 Obchodního zákoníku platného do 31.12.2013 plní-li dlužník částečně svůj závazek, má toto plnění účinky uznání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek nároku.

Jak vyplývá z tvrzení žalobce a svědeckých výpovědí dílo: Dodávka a zdravotně technických instalací a ústředního vytápění na stavbě domu Tůmova v Praze bylo řádně dokončeno a předáno, záruční doba týkající se díla běžela, ale v této době nebyly uplatněny žádné reklamace. Soud tedy dospěl k závěru ohledně dlužné částky 32.700,-Kč (nárok č. 6), že tato pohledávka je po právu, neboť tato částka měla být ve výši 16.350,-Kč uhrazena žalobci po předání kompletního díla, k čemuž došlo a zbývající částka ve výši 16.350,-Kč měla být žalobci uhrazena po uplynutí záruční doby, ve které nebyly uplatněny žádné vady díla.

Ohledně dlužné částky ve výši 241.500,-Kč má soud za to, že uhrazením dvou částek ve výši 50.000,-Kč a 90.000,-Kč k faktuře č. 17/2009, když žalobce tvrdí, že zde byla sjednána pozastávka ve výši 38.150,-Kč a dlužná částka nebyla uhrazena ve výši 241.500,-Kč má toto částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, protože z částečného plnění lze usuzovat, že uznal i zbytek nároku ve výši 241.500,-Kč. Shora provedeným dokazováním bylo prokázáno, že dílo bylo předáno a v záruční době nebyla uplatněna reklamace. Soud tedy dospěl k závěru, že pohledávka ve výši 241.500,-Kč nárok ř. 10 je po právu.

Jelikož soud uznal pohledávku ve výši 241.500,-Kč po právu, zabýval se otázkou pravosti nároku č. 11, který představuje příslušenství k této pohledávce.

Dle ust. § 369 odst. 2 Obchodního zákoníku platného do 31.12.2013 je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského.

Dle ust. § 517 odst. 1 občanského zákoníku platného do 31.12.2013 dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení.

Dle ust. § 517 odst. 1 občanského zákoníku platného do 31.12.2013 jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení, výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis.

Dle ust. § 544 odst. 1 občanského zákoníku platného do 31.12.2013 sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost

pokračování 91 ICm 591/2012-42

poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda.

Dle ust. § 544 odst. 2 občanského zákoníku platného do 31.12.2013 smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

Jelikož žalobce na svých fakturách uvádí, že v případě prodlení platby bude v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami účtováno penále dle § 369 Obchodního zákoníku, soud dospěl k závěru, že ve smlouvě nebyla smluvena sazba úroků z prodlení a tedy žalobce má právo na zákonný úrok z prodlení dle ust. § 517 odst. 2 Občanského zákoníku platného do 31.12.2013, který říká, že výši úroků z prodlení stanoví prováděcí předpis, kterým je vyhl. č. 142/1994 Sb. Soud spočítal výši zákonných úroků z částky 203.350,-Kč, tj. bez částky uhrazené dlužníkem ve výši 140.000,-Kč a částky ve výši 38.150,-Kč (10% na pozastávku) ode dne 2.6.2009 do rozhodnutí o prohlášení úpadku, tak jak úroky počítal žalobce, a dospěl k zákonným úrokům ve výši 14.263,73 Kč. Žalobce požaduje zákonný úrok ve výši 10.336,-Kč, a soud tak dospěl k závěru, že tato pohledávka je po právu.

Dále se soud zabýval nároky 15-35, které vznikly z provádění díla Soubor RD Nad Rajskou zahradou .

Ze smlouvy o dílo ze dne 23.3.2008 uzavřené mezi dlužníkem jako objednatelem a dlužníkem jako zhotovitelem má soud za prokázané, že žalobce měl pro dlužníka provést dílo spočívající z kompletním dodání ZTI a UT-zdravotně technické instalace a topení dle přílohy 1 v místě provedení díla na stavbě Soubor RD Nad Rajskou zahradou, Praha 14 pro společnost IPRO, s.r.o. (investor). Cena měla být účtována po částech, jak to bude odpovídat skutečně provedeným pracím v předchozím období, po písemném potvrzení ze strany objednatele a investora, bude vystavena relevantní faktura (oddíl IV. odst. 3 smlouvy o dílo). O předání a převzetí díla bude písemně potvrzeno smluvními stranami ve formě předávacího protokolu (oddíl V. odst. 1 smlouvy o dílo). Při prodlení s placením faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.(oddíl IV. odst. 7 smlouvy o dílo).

Z faktury č. 35/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 263.441,-Kč dne 28.4.2009 s datem splatnosti 28.5.2009 včetně soupisu provedených prací má soud za prokázané, že dne 28.4.2009 vystavil žalobce dlužníkovi za provedené práce dle soupisu fakturu ve shora uvedené částce. Jelikož dlužník fakturu neuhradil, žalobce požaduje zákonný úrok z prodlení ve výši 7.182,-Kč a smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo ve výši 18.046,-Kč. Z oznámení zápočtu ze dne 11.9.2009 má soud za prokázané, že žalobce provedl zápočet faktury č. 164/09 VS 200900085 vydané dlužníkem splatné dne 28.8.2009 s fakturou č. 39/2009. Dlužná částka na fakturu č. 35/2009 činí po zápočtu tedy 246.781,-Kč. Dále má soud z této faktury za zjištěno, že byla dne 28.4.2009 převzata ke kontrole odběratelem , což je stvrzeno podpisem osoby jménem Štěpánek.

Z faktury č. 39/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 131.296,-Kč dne 13.5.2009 s datem splatnosti 13.6.2009 za kotel sestava Viessmann, má soud za

pokračování 91 ICm 591/2012-43

prokázané, že dne 13.5.2009 vystavil žalobce dlužníkovi za provedené práce fakturu ve shora uvedené částce. Jelikož dlužník fakturu neuhradil, žalobce požaduje zákonný úrok z prodlení ve výši 3.371,-Kč a smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo ve výši 7.943,-Kč. Dále má soud z této faktury prokázáno, že byla dne 14.5.2009 převzata odběratelem ke kontrole, což je stvrzeno podpisem.

Z faktury č. 40/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 152.302,-Kč dne 13.5.2009 s datem splatnosti 13.6.2009 včetně soupisu provedených prací, má soud za prokázané, že dne 13.5.2009 vystavil žalobce dlužníkovi za provedené práce dle soupisu fakturu ve shora uvedené částce. Jelikož dlužník fakturu neuhradil, žalobce požaduje zákonný úrok z prodlení ve výši 3.911,-Kč a smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo ve výši 9.214,-Kč. Dále má soud z této faktury prokázáno, že byla dne 14.5.2009 převzata odběratelem ke kontrole, což je stvrzeno podpisem.

Z faktury č. 41/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 480.851,-Kč dne 26.5.2009 s datem splatnosti 26.6.2009 včetně soupisu provedených prací, má soud za prokázané, že dne 26.5.2009 vystavil žalobce dlužníkovi za provedené práce dle soupisu fakturu ve shora uvedené částce. Jelikož dlužník fakturu neuhradil, žalobce požaduje zákonný úrok z prodlení ve výši 10.920,-Kč a smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo ve výši 25.966,-Kč. Dále má soud z této faktury prokázáno, že byla převzata odběratelem ke kontrole, což je stvrzeno podpisem.

Z faktury č. 43/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 378.925,-Kč dne 18.6.2009 s datem splatnosti 18.7.2009 včetně soupisu provedených prací, má soud za prokázané, že dne 18.6.2009 vystavil žalobce dlužníkovi za provedené práce dle soupisu fakturu ve shora uvedené částce. Jelikož dlužník fakturu neuhradil, žalobce požaduje zákonný úrok z prodlení ve výši 6.830,-Kč a smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo ve výši 16.294,-Kč. Dále má soud z této faktury prokázáno, že byla převzata odběratelem ke kontrole, což je stvrzeno podpisem.

Z faktury č. 48/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 886.344,-Kč dne 7.7.2009 s datem splatnosti 7.8.2009 včetně soupisu provedených prací, má soud za prokázané, že dne 7.7.2009 vystavil žalobce dlužníkovi za provedené práce dle soupisu fakturu ve shora uvedené částce. Jelikož dlužník fakturu neuhradil, žalobce požaduje zákonný úrok z prodlení ve výši 12.261,-Kč a smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo ve výši 29.249,-Kč. Dále má soud z této faktury prokázáno, že byla převzata odběratelem ke kontrole, což je stvrzeno podpisem.

Z faktury č. 48/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 886.344,-Kč dne 7.7.2009 s datem splatnosti 7.8.2009 včetně soupisu provedených prací, má soud za prokázané, že dne 7.7.2009 vystavil žalobce dlužníkovi za provedené práce dle soupisu fakturu ve shora uvedené částce. Jelikož dlužník fakturu neuhradil, žalobce požaduje zákonný úrok z prodlení ve výši 12.261,-Kč a smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo ve výši 29.249,-Kč. Dále má soud z této faktury prokázáno, že byla převzata odběratelem ke kontrole, což je stvrzeno podpisem.

Z faktury č. 49/2009 vystavené žalobcem odběrateli dlužníku na částku 263.925,-Kč dne 7.7.2009 s datem splatnosti 7.8.2009 včetně soupisu provedených prací, má soud za

pokračování 91 ICm 591/2012-44

prokázané, že dne 7.7.2009 vystavil žalobce dlužníkovi za provedené práce dle soupisu fakturu ve shora uvedené částce. Jelikož dlužník fakturu neuhradil, žalobce požaduje zákonný úrok z prodlení ve výši 3.651,-Kč a smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo ve výši 8.710,-Kč. Dále má soud z této faktury prokázáno, že byla převzata odběratelem ke kontrole, což je stvrzeno podpisem.

Z účastnické výpovědi žalobce potvrzené svědeckou výpovědí Ing. Kamila Hošťáka vyplývá, že stavebním dozorem na stavbě Soubor RD Nad Rajskou zahradou byl Ing. Král. Dle výpovědi žalobce tomuto dozoru předal žalobce předávací protokoly a tím to pro něj skočilo. Předávací protokoly si žalobce nenechával potvrdit ani si je neukládal. Dle výpovědi Ing. Kamila Hošťáka a Václava Nežerky, jednatelů investora, patřil žalobce k těm nejlepším subdodavatelům, se kterým nebyl žádný problém. Z výpovědí svědků Ing. Kamila Hošťáka, Václava Nežerky a Ing. Míky, bývalých jednatelů investora má soud za prokázané, že investor IPRO s.r.o. platil dlužníku faktury, ale subdodavatelé pak nedostávali zaplaceno od dlužníka a docházeli přímo za investorem. Dlužník se v průběhu stavby Soubor RD Nad Rajskou zahradou dostal do finančních potíží, nedodržel smlouvu, investor s dlužníkem ukončil spolupráci a protože bylo nutné projekt dokončit, investor uhradil dlužníkovi nad rámec smlouvy cca 40 milionů. Dílo nebylo dlužníkem předáno, musel se udělat soupis dokončených prací-i v případě zpracovaných a rozpracovaných instalatérských prací. Všichni subdodavatele měli reklamace, včetně žalobce.

Ze shora uvedeného vyplývá, že žalobce na stavbě Soubor RD Nad Rajskou zahradou skutečně prováděl instalatérské práce, v průběhu stavby se dlužník dostal do finančních problémů a přestal hradit závazky ke svým subdodavatelům, a i přesto, že od investora dostal za provedené práce zaplaceno.

Soud tedy dospěl k závěru, že i když žalobce neprokázal předávacími protokoly předání díla, toto předání díla bylo prokázáno výpověďmi svědků, jednateli investora, kteří potvrdili, že dílo bylo od dlužníka převzato i když ne zcela dokončené a investor dlužníkovi zaplatil a ten ale pak neplatil svým subdodavatelům. Žalobce byl investory označen za jednoho z nejlepších subdodavatelů, s kterým nebyly problémy. Žalobce tedy při vystavování faktur postupoval shodně jako v případě fakturace díla na stavbě Bytový dům Tůmova v Praze , kde mu faktury byly dlužníkem hrazeny. Bohužel u stavby Soubor RD Nad Rajskou zahradou se dostal dlužník do finančních problémů a přestal hradit své závazky subdodavatelům. Přihlášené pohledávky nároky č. 15-35 včetně úroků z prodlení a smluvní pokuty jsou po právu, neboť dlužník se dostal s úhradou dluhu do prodlení a pro případ prodlení byla účastníky smlouvy sjednaná smluvní pokuta, a to písemně a byl stanoven způsob jejího určení. I když žalovaný nenamítal, že smluvní pokuta je nepřiměřená, soud se zabýval i touto skutečností. Soud nejprve posuzoval okolnosti, které vedly ke sjednání smluvní pokuty. Je zřejmé, že tato smluvní pokuta měla zajistit včasné uhrazení faktur zhotoviteli, jelikož zhotovitel je osobou podnikající, je pro něho včasná úhrada faktur důležitá pro další podnikání, zejména uhrazení faktur za materiál, zaplacení zaměstnanců či jiných podnikatelů, se kterými na díle spolupracoval, nákup dalšího materiálu. Ze smlouvy o dílo je zřejmé, že nejenom povinnost k úhradě faktury byla zajištěna smluvní pokutou, ale i povinnost zhotovitele-tedy žalobce splnit termín dokončení díla byla zajištěna smluvní pokutou ve shodné výši, tedy 0,05% denně z celkové ceny díla za každý den prodlení. Soud také provedl kontrolní výpočet úroků z prodlení a

pokračování 91 ICm 591/2012-45

smluvní pokuty ve výši dle smlouvy o dílo a zjistil, že žalobce požaduje nižší částky, než na které by měl právo.

Na základě shora uvedeného soud konstatuje, že žaloba je po právu, neboť žalobce prokázal, že má za úpadcem pohledávky, které uplatnil v přihlášce k insolvenčnímu řízení úpadce.

O náhradě nákladů státu, které vznikly v souvislosti se svědečným, soud rozhodl podle § 148 odst. 1 o.s.ř. který stanoví, že stát má podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Insolvenční správce je osvobozen od poplatku dle ust. § 11 odst. 2 písm. o) zákona o soudních poplatcích, proto tyto náklady hradí stát.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 IZ; přes úspěch žalobce ve věci nemá ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek žádný z účastníků proti správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. června 2015 JUDr. Jitka Šťastná,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Staviarská