MSPH 91 INS 6326/2013-A-10
Č.j.: MSPH 91 INS 6326/2013-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka: LUMICA s.r.o. v likvidaci, sídlem 110 00 Praha 1, Konviktská 291/24, IČ: 26152533 o návrhu přistoupivšího insolvenčního navrhovatele : Mgr. Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Kodaňská 799/38, na nařízení předběžného opatření spočívajícího v ustanovení předběžného insolvenčního správce v řízení

takto:

Návrh insolvenčního navrhovatele na ustanovení předběžného správce v řízení z důvodu obavy, že dlužník nebude s majetkovou podstatou a účetnictvím dlužníka nakládat v souladu s právními předpisy, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 7. 3. 2013 se dlužník domáhal, aby soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň na jeho majetek prohlásil konkurs. V projednávané věci tak bylo dne 7. 3. 2013 zahájeno insolvenční řízení a dne 8.3. 2013 v 9.14 hod. byla vydána vyhláška o jeho zahájení. Dne 12.3. 2013 byla dlužníku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení zasílána.

V návrhu likvidátor dlužníka Mgr. Jiří anonymizovano uvedl, že dlužník nepředal likvidátorovi účetnictví, takže bylo nutno přistoupit k jeho rekonstrukci. Likvidátor dále uvedl, že dlužník je účastníkem několika soudních řízení, v nichž se žalobci domáhali určení, že dlužník je vlastníkem určitého nemovitého majetku. Dále se věřitelka dlužníka, společnost HUBER TRADE spol. s r.o., domáhala odvolání likvidátora dlužníka z funkce. Po potvrzení likvidátora ve funkci (potvrzeno odvolacím soudem), provedení rekonstrukce účetnictví a zjištění stavu majetku a závazků dlužníka byl vytvořen seznam majetku dlužníka, seznam jeho závazků, zaměstnanců a příslušné účetní výkazy. Na základě těchto podkladů bylo zjištěno, že dlužník není schopen plnit svoje peněžité závazky, když není možné dosáhnout uspokojení pohledávky vůči dlužníkovi exekucí (exekuce vedené na návrh oprávněného HUBER TRADE spol. s r.o. a FERALPI-PRAHA s.r.o.). Likvidátor dlužníka dále uvedl, že majetek dlužníka tvoří pouze cenné papíry, nedobytné pohledávky a bezcenné věcné břemeno. Protože souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku, dlužník se domnívá, že je v úpadku jak ve formě platební neschopnosti, tak i ve formě předlužení. Ze seznamu majetku sestaveného dlužníkem vyplývá, že dlužník má pohledávky ve výši cca 37,96 mil. Kč, které mají nulovou hodnotu, neboť jsou nevymahatelné v souvislosti s jejich promlčením a dále cenné papíry v tržní hodnotě 200 tis. Kč. Ze seznamu závazků vyplývá, že celková výše závazků dlužníka činí cca 58,94 mil. Kč.

Usnesením ze dne 11. 3. 2013 soud uložil dlužníkovi, aby insolvenční návrh ve smyslu výzvy soudu doplnil a opravil, zejména aby předložil soudu seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců opatřený náležitostmi požadovanými zákonem. Dlužník na výzvu soudu reagoval podáním ze dne 13. 3. 2013. Mgr. Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Kodaňská 799/38, který současně navrhl, aby vedle vydání usnesení o zjištění úpadku dlužníka soud rozhodl o ustanovení předběžného správce, neboť je zde důvodná obava, že dlužník nebude s majetkovou podstatou a účetnictvím dlužníka nakládat v souladu s právními předpisy, což vyplývá ze změny osoby likvidátora dlužníka a z výzvy k součinnosti Ing. Zdeňka anonymizovano . Navrhovatel se domnívá, že tyto úkony jsou bezprostřední reakcí na podání informace Jiřímu Šebkovi o jeho záměru podat insolvenční návrh.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem-oddílu C, vložka 74916, se podává, že zápis o likvidátorovi dlužníka Mgr. Jiřím anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Kodaňská 799/38, byl dne 14. 3. 2013 vymazán a nově tentýž den zapsán jako likvidátor Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , 720 00 Ostrava-Hrabová, Mlynářská 949/27. Jednatelem dlužníka zapsaným v obchodním rejstříku od 18.7.2000 do 14.3.2013 byl Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem 149 00 Praha 4, Dubnova 807/1, nyní od 14.3.2013 je zapsán jako jednatel dlužníka Zdeněk anonymizovano , bytem výše.

Podle ust. § 111 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) platí, že nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Podle odst. 2 tohoto ustanovení se omezení podle odstavce 1 netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Podle odst. 3 právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

Podle ust. § 112 odst. 1 a 2 IZ soud ustanoví v řízení předběžného správce, pokud omezí dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou více než jak to vyplývá z § 111 insolvenčního zákona nebo pokud soud vyhlásí moratorium nebo jestliže to odůvodňuje rozsah majetkové podstaty anebo jsou-li v řízení stejné stejně závažné důvody.

Podle ust. § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Aplikace ust. § 113 IZ připadá v úvahu pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z § 111 odst. 1 IZ dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodnou obava, že je respektovat nebude (viz sp.zn. MSPH 94 INS 3504/2008, 2 VSPH 87/2009-A-37). musí vyplývat z návrhu nebo z listin, které byly k návrhu připojeny a z důvodu, že se jedná o zásadní omezení dispozičních oprávnění dlužníka, která jsou mu podle zákona do doby prohlášení konkursu zásadně zachována, musí být jednoznačně osvědčeno, respektive prokázáno údaji uvedenými v návrhu a jeho přílohách, že byly splněny podmínky § 113 IZ.

Zájmy věřitelů jsou ze zákona chráněny již citovaným § 111 IZ. Ustanovení § 113 IZ pak dopadá na situaci, kdy dlužník nerespektuje omezení daná mu § 111 IZ, nebo je-li důvodná obava, že dlužník tato omezení nebude respektovat. Tato obava však musí vyplynout z konkrétních úkonů dlužníka, z nichž lze na nerespektování těchto omezení usuzovat, tedy z konkrétních poznatků o věcech či plněních, u kterých nejen bezprostředně hrozí, že budou vyvedeny z dispozice dlužníka, ale je současně doloženo, že tato obava je reálná.

Insolvenční soud při nařízení předběžného opatření musí vycházet pouze ze zjištění vyplývajících z dosavadního průběhu insolvenčního řízení a ze zcela určitých, konkrétních tvrzení věřitele, která jsou alespoň osvědčena. Navrhovatelem uvedená skutečnost, že dlužník změnil osobu likvidátora, nelze považovat za úkon dlužníka, který by vedl ke zmenšování jeho majetkové podstaty. Jiné důkazy navrhovatel soudu o takových úkonech dlužníka soudu nenabídl. Pouze uvedl, že je zde důvodná obava, že dlužník nebude s majetkovou podstatou a účetnictvím dlužníka nakládat v souladu s právními předpisy.

Soud dospěl k závěru, že pouhá navrhovatelova obava, že dlužník nebude s majetkovou podstatou a účetnictvím dlužníka nakládat v souladu s právními předpisy, vyplývající z jeho odvolání z funkce likvidátora dlužníka, k jednoznačnému závěru o úmyslném zkracování majetkové podstaty dlužníka konkrétními úkony nevede. Proto o nařízení předběžného opatření spočívajícího v ustanovení předběžného správce soud rozhodl, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Odvolat se může pouze navrhovatel předběžného opatření. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Praze dne 21. března 2013

JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Černínská