MSPH 91 INS 6237/2015-A-13
MSPH 91 INS 6237/2015-A-13

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Alenou Brotánkovou v insolvenční věci dlužníka: A-Z Kancelář.cz, s.r.o., IČ: 27074391, se sídlem Högerova 686/6, 152 00 Praha 5, zastoupen Mgr. Jakubem Drábkem, advokátem se sídlem Oldřichova 23, 128 00 Praha 2, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 6237/2015-A-11 ze dne 15.6.2015, kterým bylo rozhodnuto, že insolvenční návrh dlužníka se odmítá, se m ě n í tak, že návrh se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 91 INS 6237/2015-A-11 ze dne 15.6.2015 zdejší soud odmítl návrh dlužníka, neboť dlužník nedoplnil svůj návrh dle usnesení čj. MSPH 91 INS 6237/2015-A-6 ze dne 17.3.2015.

Proti shora citovanému usnesení se žalobce včas odvolal a namítal, že usnesení MSPH 91 INS 6237/2015-A-6 nebylo dlužníku doručeno, v zásilce, která mu byla adresována dlužník obdržel usnesení MSPH 91 INS 6444/2015-A-6, které se týkalo jiného řízení. Žalobce navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále též jen InsZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že soud ověřil skutečnosti uvedené dlužníkem v odvolání a zjistil, že dlužníku skutečně nebylo doručeno usnesení s výzvou k odstranění vad návrhu čj. MSPH 91 INS 6237/2015-A-6 ze dne 17.3.2015, dospěl soud k závěru, že jsou splněny předpoklady ke změně napadaného usnesení, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 30. července 2015 Mgr. Alena Brotánková,v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Černínská