MSPH 91 INS 6057/2011-A-10
MSPH 91 INS 6057/2011-A-10

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudcem v insolvenční věci věřitele-navrhovatele: Unifinance a.s., se sídlem Pod Skalkou 2234/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 28360699, proti dlužníka : CGM Czech a.s., se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, IČ: 49973215, zast. Mgr. Viktorem Klímou, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Melantrichova 477/20, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se ruší veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na základě návrhu na prohlášení konkursu (insolvenčního návrhu) ze dne 11.4.2011 ze strany společnosti Unifinance a.s., IČO: 28360699, se sídlem 466 01 Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 2234/9, se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dlužník se svým podáním ze dne 13.04.2011 domáhal nařízení předběžného opatření, kterým se ruší veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na základě návrhu na prohlášení konkursu (insolvenčního návrhu) ze dne 11.4.2011 ze strany společnosti Unifinance a.s., IČO: 28360699, se sídlem 466 01 Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 2234/9.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.-insolvenční zákon (dále jen IZ), je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

I pro předběžné opatření dle ust. § 113 IZ platí přiměřeně § 75b o.s.ř. Podle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,-Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000,-Kč. Podle odst. 2 nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Z obsahu spisu soud zjistil, že návrh dlužníka byl podán 13.4.2011, jistota ve výši 50.000,-Kč nebyla složena. Pokračování-2-

Soud proto postupoval dle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na nařízení předběžného opatření byl samosoudkyní odmítnut.

Výrok o nákladech řízení vychází z ust. § 146 odst. 3 o.s.ř., podle kterého odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady. V daném případě žalovanému v souvislosti s tímto řízením žádné náklady nevznikly, a soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 14. dubna 2011

JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Černínská