MSPH 91 INS 4684/2011
? arn n.m.-; nUla-rr rzro

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý JUDr. ]índřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a ]UDr. Petra Trebatíckěho, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci zahájené k návrhu věřitele: JUDr.. Vladimír anonymizovano , anonymizovano býtem Emy Destinové 1858/ 26, 400 01 Usti nad Labem dlužníce: ČEPRO, a.s., IČO 60193531 se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 zastoupené advokátem JUDr. Jaromírem Císařem se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 za účasti státního zastupitelství o odvoláni navrhovatele proti usnesení Městského soudu vPraze ze dne 12. ledna 2018, č. j.A 482 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud vPraze (insolvenční soud) zamítl návrh navrhovatele na odročení jednání nařízené dne 31. 1. 2018.

V odůvodnění napadeného usnesení uvedl insolvenční soud, že navrhovatel JUDr. Vladimír anonymizovano (dále jen navrhovatel) podáním ze 4. 1. 2018 doručené soudu 10. 1. 2018 požádal o odročení jednání ve věci zjištění úpadku dlužníce nařízené na 31. 1. 2018 z důvodu jeho nástupu na komplexní lázeňskou péči v termínu od 15. 1. 2018 do 5. 2. 2018, nebot ve stejný den obdržel vyrozumění o nařízení jednání a současně tzv. pozvání k nástupu na komplexní péči. Insolvenční soud uzavřel, že z navrhovatelem předložených listin se podává, že lázeňskou péči absolvuje v České republice v lázních Jeseník, a proto je v jeho silách se jednání zůčastnit.

Toto usnesení napadl navrhovatel i přes poučení, že proti němu není odvolání přípustné, nebot insolvenční soud měl o jeho návrhu na odročení, jenž zopakoval ještě podáním ze 17. 1. 2018, rozhodnout nikoliv, že se zamítá, ale vyhovět jeho žádosti o odročení, kdýž se jedná o rozhodnutí procesní povahy. Takové rozhodnutí však nemůže znamenat ůjmu práv účastníků řízení, k čemuž bý v případě jeho lázeňského pobytu ze zdravotních důvodů, mohlo dojít.

Podle 5 7 insolvenčního zákona (12) nestanoví li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení apro incidenční sporý přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se Výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdý, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda je proti napadenému usnesení přípustné odvolání, a dospěl k závěru, že nikoliv, jak správně dovodil insolvenční soud vpoučení s odkazem na 5 202 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPH 232/2018

6. Podle Š 218 písm. c) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípusmé.

?. Odvolací soud proto postupoval podle 5 218 písm. c) o.s.ř. a Š ? IZ a odvolání navrhovatele proti rozhodnutí odmítl, neboť proti němu není odvolání přípustné.

8. Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že návrhu na odročení insolvenční soud Výhověl ajednání nařízené na 31. 1. 2018 odročil na 21. 2. 2018 (viz jeho rozhodnutí z 51. 1. 2018, dokument ídy 491).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ).

Praha 12. února 2018

JUDr. Jindřich Havlovec vr předseda senátu/

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Kata.