MSPH 91 INS 4684/2011-A-427
č.j. MSPH 91 INS 4684/2011-A-427

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Šťastnou v insolvenční věci dlužníka: ČEPRO, a.s., IČ: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zastoupen JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, k návrhu insolvenčního navrhovatele-věřitele JUDr. Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem 400 01 Ústí nad Labem, Emy Destinové 1858/26, za účasti Městského státního zastupitelství v Praze, o návrhu dlužníka dle ust. § 111 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen insolvenční zákon),

takto:

Dlužník není povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, s výjimkou zcizení a zatížení obchodního závodu, a to do vydání rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Odůvodnění:

Insolvenční řízení v této věci bylo zahájeno dne 21.3.2011, kdy byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh věřitele-navrhovatele JUDr. Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Emy Destinové 1858/26, 400 01 Ústí nad Labem. Tento návrh byl usnesením ze dne 23.3.2011 č.j.-A-7 odmítnut pro vady. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 13.5.2011 č.j. VSPH 536/2011-A-24. Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.1.2012 č.j. 29 NSČR 52/2011-A-64 bylo usnesení Vrchního soudu v Praze i Městského soudu v Praze zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně s tím, že není důvod návrh odmítnout a názor dovolacího soudu je pro soud prvního stupně závazný. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2012 č.j.-A-97 bylo rozhodnuto, že insolvenční návrh se zamítá, neboť navrhovatel nedoložil svoji aktivní legitimaci k podání návrhu. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 5. června 2012 č.j. 1 VSPH 654/2012-A-153. Dovolání navrhovatele bylo usnesením Nejvyššího soudu České republiky usnesením ze dne 28. února 2013 č.j. 29 NSČR 10/2013-A-218 odmítnuto. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4.8.2014 č.j. 59 ICm 2210/2012-185 bylo usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2.4.2012 č.j.-A-97 a Vrchního soudu v Praze ze dne 5.6.2012 č.j. 1 VSPH 654/2012-A-153 zrušeno. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 3.11.2016 č.j. 4 Co 191/2014-383. Právní moc tohoto rozhodnutí nastala dne 11.07.2017. Důvodem zmatečnosti dle ust. § 229 odst. 3 o.s.ř. bylo v tomto případě, že nebyla navrhovateli dána možnost vzdát se práva účasti na projednání věci či s rozhodnutím věci bez nařízení jednání učinit souhlas. V mezidobí vydal Městský soud v Praze usnesení, kterým návrh navrhovatele č.j. MSPH 91 INS 4684/2011-343 ze dne 18. května 2017 zamítl. Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 3 VSPH 1348/2017-A-415 ze dne 19. září 2017 však toto rozhodnutí soudu I. stupně zrušil. Důvodem zrušení byly procesní důvody, když dle názoru odvolacího soudu bylo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu vydáno v době, kdy zde bylo jiné pravomocné rozhodnutí o zamítnutí téhož insolvenčního návrhu. Právní moc vyznačená na rozhodnutí vydaných v rámci řízení o žalobě pro zmatečnost (na jejichž základě došlo k obživnutí insolvenčního isir.justi ce.cz

řízení) dnem 9.12.2016 totiž měla být vyznačena chybně. Vrchní soud v Praze proto uzavřel, že rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu trpí vadou spočívající v překážce věci rozhodnuté.

Podáním ze dne 20.09.2017 navrhl dlužník s ohledem na zjevnou bezdůvodnost insolvenčního návrhu, aby soud vyloučil účinky insolvenčního řízení dle ust. § 111 odst. 1 IZ a touto dočasnou úpravou poměrů dlužníka eliminoval negativní dopady insolvenčního řízení. Ekonomická situace dlužníka se od vydání předcházejích rozhodnutí nezměnila, společnost je nadále ve vynikající hospodářské kondici a v žádném případě nenaplňuje znaky úpadku. Stejně tak se do insolvenčního řízení nepřihlásil žádný nový věřitel. Dlužník je prosperující obchodní společnost, a nikoliv společnost v úpadku. Údajnou pohledávku kterou insolvenční navrhovatel ve svém návrhu ouznačil, dlužník neuznává, neboť je neexistentní. Společnost ČEPRO není a nikdy nebyla v úpadku. K prokázání vynikající platební morálky a neexistence jakýchkoliv dluhů pak dlužník předložil výroční zprávu společnosti ČEPRO a.s. za rok 2010-2016 a potrvzení správce daně o neexistenci daňových nedoplatků z 15.8.2017. Návrh navrhovatele je šikanózního charakteru

Dle ust. 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Insolvenční navrhovatel tvrdí, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 127,102.060,-Kč, kterou získal na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.8.2009 uzavřené s postupitelem Dušanem Dunkou, který je druhým věřitelem. Navrhovatel i dlužník shodně uvádějí, že tato pohledávka je sporná a vede se o ní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 208/2005. Navrhovatel v mezidobí uplatnil na dlužníku další pohledávku ve výši 1 mil. Kč z titulu údajné náhrady škody, která je v současné době rovněž sporná.

Insolvenční soud vyhověl návrhu dlužníka, neboť má za zjištěno, že během celého insolvenčního řízení se žádný další věřitel do insolvenčního řízení nepřihlásil, dlužník osvědčil, že jeho platební morálka je dobrá a nemá dluhy vůči finančnímu úřadu. Dále má soud za zjištěno, že dosud nepravomocným rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 1 v řízení vedeném pod sp.zn. 13 C 208/2005 byla žaloba žalobců (tj. navrhovatele a dalšího přihlášeného věřitele v tomto insolvenčním řízení) proti žalovanému (v tomto insolvenčním řízení dlužníku) na zaplacení pohledávek, zamítnuta. S ohledem na výše uvedené soud rozhodl tak, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 5. října 2017

JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Štíchová