MSPH 91 INS 3713/2011-A-20
MSPH 91 INS 3713/2011-A-20

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: PD-5 s.r.o., se sídlem 152 00 Praha 5-Hlubočepy, Lipová Alej 695/1, IČ: 28077822, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele: Česká spořitelna, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782, o návrhu navrhovatele-věřitele na nařízení předběžného opatření

takto:

I . Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud ustanovil předběžného správce a uložil mu vykonávat svou funkci v rozsahu povinností insolvenčního správce podle insolvenčního zákona, zejména mu uloží provést prohlídku majetku dlužníka a jeho soupis a provést opatření ke zjištění (nalezení) dlužníkova majetku a k jeho zajištění (zabezpečení ) zejména finančních prostředků na účtech a v hotovosti vhodným způsobem, přezkoumat dlužníkovo účetnictví nebo evidenci vedenou podle zvláštního předpisu, dávat dlužníkovi souhlas k nakládání s majetkovou podstatou nebo její částí, přijímat plnění od osob, které mají závazky vůči dlužníkovi, dávat dlužníkovi pokyny, provádět u osob, jež mají u sebe majetek náležející do majetkové podstaty, prohlídku tohoto majetku a jeho ocenění a jmenoval prozatímního zástupce věřitelů se z a m í t á . II. Po právní moci tohoto usnesení bude navrhovateli-věřiteli vrácena složená jistota ve výši 50 000,-Kč z účtu zdejšího soudu.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem věřitele-navrhovatele ze dne 7.3.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení. V návrhu navrhovatel uvedl, že dlužník má vůči němu závazky po splatnosti delší než 30 dnů 1.) z úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru č. 1948/08/LCD ze dne 20.8.2008 ve znění dodatků v celkové výši 41,227.275,11 Kč a 2.) ze Smlouvy o úvěru č. 2310/08/LCD ze dne 20.8.2008 ve znění dodatků v celkové výši 7,069.987,76 Kč. Dále k tomu uvedl, že pohledávky navrhovatele jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví 3 osoby podle smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/1948/08/LCD ze dne 21.8.2008 a zástavním právem k pohledávkám z pojistné smlouvy, dále zástavním právem k pohledávkám z vkladů na účtu dlužníka podle Smlouvy o zastavení pohledávek a zástavním právem o obchodnímu podílu.

Za dalšího věřitele označil obchodní firmu Gauff Praha, s.r.o., IČ: 62907263 s pohledávkou ve výši 58.310,-Kč, dalšími věřiteli dlužníka dále označil obchodní firmu RieStav s.r.o., IČ: 27603059.

Dodatečně, podáním ze dne 22.3.2011 označil jako dalšího věřitele dlužníka Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 25656635, s uvedením, že pohledávka tohoto věřitele vznikla v souvislosti s přerušením nebo obnovením dodávky vody a je po splatnosti, přičemž k tomuto zjištění jej vedlo ve fotokopii přiložené oznámení firmy VEOLIA ze dne 11.1.2011 ve věci Oznámení o přerušení dodávky vody na čísle odběru vody: 302582-133 na adrese Pokračování-2-

Postranní par.č. 176/2, Krč, Praha 4, kterým se oznamuje, že k přerušení dodávky vody dojde nejdříve dne 25.1.2011 a důvodem je neoprávněný odběr vody bez uzavřené smlouvy o dodávce vody či vypouštění odpadních vod.

Podáním ze dne 23.3.2011 navrhovatelem označený věřitel Gauff Praha s.r.o., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 7, IČ: 62907263 soudu sdělil, že nemá za dlužníkem žádné pohledávky. Poslední dva označení věřitelé dlužníka se dosud nevyjádřili, přičemž není na jisto postaveno, že poslední, navrhovatelem označený věřitel-Pražské vodovody a kanalizace, a.s., přerušil dodávku vody z důvodu neplacení dlužníkem, jak tvrdí navrhovatel, či skutečně pro neoprávněný odběr bez uzavření smlouvy o dodávce vody či vypouštění odpadních vod z důvodu nového vlastníka nemovitosti (viz prodej nemovitosti dlužníka jinému vlastníku z 22.12.2010).

Podáním ze dne 18.3.2011, jež bylo soudu doručeno 29.3.2011 navrhl shora uvedený navrhovatel nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce a prozatímního zástupce věřitelů. Uvedl k tomu, že do 22.12.2010 byl dlužník vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 6768 k.ú. Krč, obec Praha, na základě prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek byla rozestavěná budova vymezena na jednotky. Údaje o jednotkách jsou zapsány na LV č. 10665 pro k.ú. Krč, následně kupní smlouvou ze dne 22.12.2010 uzavřenou mezi dlužníkem a firmou Extra oil s.r.o. byly výše uvedené nemovitosti převedeny na nabyvatele Extra oil, s.r.o.. Uvedené nemovitosti byly převedeny na nabyvatele v době, kdy dlužník měl závazky po splatnosti, které nebyl schopen plnit po dobu jednoho roku. Na uvedených nemovitostech vázne zástavní právo podle Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/1948/08/LCD ze dne 21.8.2006 ve prospěch navrhovatele. Důvody pro podání návrhu na vydání předběžného opatření omezujícího dlužníka s majetkovou podstatou jsou 1) zajištění finančních prostředků získaných dlužníkem z prodeje výše uvedených nemovitostí, 2) prověření platnosti a účinnosti kupní smlouvy ze dne 22.12.2010 na základě příslušných ustanovení hlavy VII Insolvenčního zákona, 3) zajištění, aby bylo dbáno důsledně účinků zahájení insolvenčního řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Podle ust. § 75c odst. 1 písm. a) o.s.ř. nepostupoval-li podle § 75a odst. 1 nebo podle § 75b odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Z uvedeného ustanovení § 75c odst. 1 písm. a) o.s.ř. vyplývá, že předběžné opatření může být nařízeno jen tehdy, bylo-li prokázáno, že existuje potřeba zatímně upravit poměry účastníků. Věřitel v návrhu na nařízení předběžného opatření uvádí, že existují pro jeho nařízení důvody, avšak předkládá soudu tvrzení s označenými skutečnostmi, které nastaly dávno před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení natož pak jakékoli k tomu odpovídající důkazy. Pokračování-3-

Z toho vyplývá, že insolvenční soud může nařídit (na návrh nebo i bez návrhu) předběžné opatření, je-li v době do vydání rozhodnutí o úpadku nezbytné zabránit dlužníkovi změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Předběžným opatřením lze nařídit (nad rámec zákonných omezení vyplývajících z ust. § 111 odst. 1 IZ, podle kterého nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládat s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě , využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli nezanedbatelné zmenšení) a) aby dlužník nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty nebo lze b) rozhodnout o tom, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí jen se souhlasem předběžného správce, anebo lze c) nařídit osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Institut předběžného opatření nesleduje pouhou úpravu faktických poměrů účastníků, ale vždy úpravu právních poměrů, i když jen předběžnou. Zabránění změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů je třeba spatřovat v chování dlužníka, jež bude mít pravděpodobně za následek toto ohrožení. Soud zkoumal, zda doklady předložené insolvenčním navrhovatelem a jeho tvrzení nasvědčují tomu, že v daném případě chování dlužníka směřuje k ohrožení majetkové podstaty dlužníka a zda je nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů a dospěl k závěru, že samotná, insolvenčním navrhovatelem tvrzená skutečnost, že dlužník prodal nemovitosti, které jsou navíc zajištěny zástavní smlouvou ve prospěch navrhovatele, čtvrt roku před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení-již v prosinci 2010 a s touto skutečností byl navrhovatel seznámen, toto nesplňuje. Tato tvrzení insolvenčního navrhovatele a listinné důkazy, které předložil, sama o sobě nezakládají důvodnost obavy, že by docházelo k negativním změnám na majetkové podstatě dlužníka a k jejímu snižování.

V daném případě insolvenční navrhovatel doložil neověřenou fotokopii Kupní smlouvy ze dne 22.12.2010, uzavřenou mezi dlužníkem PD-5 s.r.o jako prodávajícím a Extra iol, s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej nemovitosti-jednotek a-m) v budově postavené na stavebním pozemku p.č. st. 176/2 zapsaných na LV č. 10665 vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území Krč, obec Praha, přičemž údaje týkající se budovy a pozemků jsou zapsány na LV č. 6768 pro k.ú. Krč, a neověřené fotokopie výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 16.2.2011, zapsaných na LV č. 6768 a na LV č. 10665 pro obec Praha, k.ú. Krč neuvedl žádný konkrétní údaj o chování dlužníka, který by svědčil o tom, že po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení dochází k úbytku majetkové podstaty dlužníka, ke snižování jeho aktiv a tím ke změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Doklady Pokračování-4-založené insolvenčním navrhovatelem do spisu neosvědčují, že by dlužník po podání insolvenčního návrhu navrhovatele, tj. po 7.3.2011 činil dispozice ve smyslu snižování stavu svého majetku. Institut Prozatímního zástupce věřitelů Insolvenční zákon nezná. Dle ust. § 61 odst. 1 IZ do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor. Věřitelský výbor má nejméně 3 a nejvýše 7 členů (§ 56 odst. 2 IZ.). V této insolvenční věci je přihlášen pouze jeden věřitel a to navrhovatel. Další, navrhovatel označený věřitel dlužníka s navrhovatelem označenou výší pohledávky sdělil, že za dlužníkem žádné pohledávky nemá, další dva označení věřitelé se dosud k výzvě soudu nevyjádřili. Z uvedeného tedy vyplývá, že prozatímní věřitelský výbor nelze jmenovat. Soud proto návrh na nařízení předběžného opatření kterým by ustanovil předběžného správce a jmenoval prozatímního zástupce věřitelů z výše uvedených důvodů jako nedůvodný zamítl.

Složená jistota ve výši 50.000,-Kč bude věřiteli podle ust. § 75b odst. 4 o.s.ř. vrácena poté, co toto usnesení nabude právní moci.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení je oprávněn podat odvolání pouze osoba, která návrh na nařízení předběžného opatření podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení adresátu doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2).

V Praze dne 4. dubna 2011 JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Černínská