MSPH 91 INS 31796/2014-A-17
MSPH 91 INS 31796/2014-A-17

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudcem v insolvenční věci věřitele-navrhovatele: Jitka anonymizovano , anonymizovano , 251 01 Říčany, Domažlická 1410, práv. zast.: JUDr. Jiří Rubek, advokát, 251 01 Říčany, Sukova 1307, proti dlužníkovi : Vladimír anonymizovano , anonymizovano , 155 00 Praha, Bellušova 4, o návrhu věřitele na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Stanislavu Pazderkovi, Exekutorský úřad Písek, umožňuje provést již nařízenou exekuci na majetek dlužníka pod čj. 117 EX 1195/11, se o d m í t á.

II. Soud vyzývá navrhovatele : Jitka anonymizovano , anonymizovano , 251 01 Říčany, Domažlická 1410, aby do 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ke spisové značce MSPH 91 INS 31796/2013 za podaný návrh na předběžné opatření, který činí 1 000,-Kč dle položky 5 Sazebníku soudních poplatků, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo na účet Městského soudu v Praze, č. 3703-2928021/0710 , v.s. 9143 179613. Odůvodnění:

Insolvenční věřitel (navrhovatel) se svým podáním došlým Krajskému soudu v Praze dne 4. 12. 2013 domáhal nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Stanislavu Pazderkovi, Exekutorský úřad Písek, umožňuje provést již nařízenou exekuci na majetek dlužníka pod čj. 117 EX 1195/11. Navrhovatel svůj návrh odůvodnil tím, že na majetek dlužníka je vedena exekuce, na den 12. 11. 2013 byla nařízena dražba nemovitosti, dlužník však jeden den před konáním dražby podal insolvenční návrh. Navrhovatel uvedl, že se jedná o zjevný úmysl zhatit provedení dražby a že podaný insolvenční návrh pouze sleduje zabránit zpeněžení majetkové podstaty a znemožnit tak úhradu dluhu věřiteli.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.-insolvenční zákon (dále jen IZ), je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby

osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

I pro předběžné opatření dle ust. § 113 IZ platí přiměřeně § 75b o.s.ř. Podle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,-Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50.000,-Kč. Podle odst. 2 nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Z obsahu spisu soud zjistil, že návrh dlužníka byl podán 11. 12. 2013, jistota ve výši 10.000,-Kč nebyla složena.

Soud proto postupoval dle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na nařízení předběžného opatření byl samosoudkyní odmítnut. Ustanovení vtělená do § 75b odst. 3 o.s.ř. na daný případ nedopadají.

Výrok shora o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek je odůvodněn ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), podle kterého vzniká povinnost zaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 3. února 2014

JUDr. Jitka Šťastná,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Černínská