MSPH 91 INS 30057/2013-A-9
MSPH 91 INS 30057/2013-A-9

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka : G.F.PRAHA s.r.o., IČ: 639 78 971, se sídlem 11169 00 Praha 6-Břevnov, Slavníkova 2357/9, pr. zast. Mgr. Janem Durčákem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Opatovická 4, k odvolání dlužníka do rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 30057/2013-A-7 ze dne 29. října 2013 se mění tak, že insolvenční řízení na dlužníka : G.F.PRAHA s.r.o., IČ: 639 78 971, se sídlem 11169 00 Praha 6-Břevnov, Slavníkova 2357/9, s e n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem ze dne 17. 10. 2013 (soudu doručen dne 25. 10. 2013), se dlužník domáhal vydání rozhodnutí soudu o jeho úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. V projednávané věci soud z insolvenčního rejstříku zjistil, že v téže věci je již u zdejšího soudu vedeno insolvenční řízení, a to pod sp. zn. MSPH 91 INS 22812/2013, které k dnešnímu dni není pravomocně ukončeno. Soud pro úplnost uvádí, že dřívější insolvenční návrh podaný pod sp. zn. MSPH 91 INS 22812/2013 byl pro vady odmítnut

Podle ustanovení § 97 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen InsZ ) se insolvenční řízení zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 InsZ se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li InsZ jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ustanovení § 103 o.s.ř. pak stanoví, že soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). K podmínkám řízení patří též požadavek, aby o téže věci neprobíhalo u soudu jiné řízení (§ 83 o.s.ř.). Jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud insolvenční řízení zastaví (§ 142 písm. b) InsZ).

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl soud v souladu s ustanovením § 142 písm. b InsZ a řízení o později podaném insolvenčním návrhu zastavil usnesením ze dne 29. 10. 2013.

Proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení se dlužník odvolal (podání došlo soudu dne 14. 11. 2013) s odůvodněním, že již dne 25. 10. 2013 se vzdal práva na odvolání do usnesení, kterým byl jeho předchozí insolvenční návrh odmítnut. Toto podání bylo doručeno dne 25. 10. 12013 do datové schránky soudu a pak ještě osobní cestou na podatelnu.

Avizované podání-vzdání se práva na odvolání-však bylo zaevidováno do insolvenčního spisu a zveřejněno v insolvenčním rejstříku v důsledku administrativního pochybení až dne 6. 11. 2013 a soud tedy v době rozhodování vycházel ze stavu, kdy mu existence takového podání nebyla známa.

Dle ust. § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník nebo asistent soudce, na kterého dle ust. § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, se přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Podle ust. § 95 InsZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízením, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí o věci samé.

S ohledem na skutečnost, že po dohledání podání ze dne 25. 10. 2013 již nejsou dány podmínky pro zastavení insolvenčního řízení pro nedostatek podmínek řízení ve smyslu ust. § 142 písm. b) InsZ, postupoval soud dle ust. § 95 věta prvá před středníkem InsZ a změnil své rozhodnutí vydané dne 29. 10. 2013 pod č.j.-A-7 tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 28. listopadu 2013

JUDr. Jitka Šťastná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: J.Staviarská