MSPH 91 INS 28235/2014-A-11
Č.j.: MSPH 91 INS 28235/2014-A-11

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Šťastnou v insolvenční věci dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , bytem 150 00 Praha 5, Náměstí 14. října 1381/4, o návrhu soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření tohoto znění :

Lze provést exekuci proti povinnému dlužníkovi Robertu anonymizovano , r.č. 670905/0348, nařízenou Obvodním soudem pro Prahu 5 usnesením č.j. 39 EXE 1822/2012-10 ze dne 22. 11. 2012, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2012 a je vykonatelné, jejímž provedením byl pověřen JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 9, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, prodejem nemovitostí, a to : -budovy č.p. 79 stojící na pozemku st. p. č. 190 -pozemku st.p.č. 190 zapsaných na LV č. 47 pro obec a katastrální území Kožlany vedeného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, s omezením, že výtěžek zpeněžení bude v případě rozhodnutí o úpadku dlužníka součástí majetkové podstaty.

II. Navrhovatel předběžného opatření je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-, a to do 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Po zahájení insolvenčního řízení dne 17. 10. 2014 podáním insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení podal dne 11.11.2014 soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek z Exekutorského úřadu Praha 9 návrh na nařízení předběžného opatření, kterým žádal insolvenční soud o postup dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ, tj., aby soud v předběžném opatření omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tím způsobem, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nejen nařídit, ale i provést, neboť tento postup neodporuje společnému zájmu věřitelů. Soudní exekutor dále uvedl, že zájmem dlužníka není uspokojit věřitele v rámci insolvenčního řízení, když podal v pořadí již pátý insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ale cílem je zmařit provedení exekuce a oddálit zpeněžení jeho majetku. Domnívá se, že vydání předběžného opatření není v rozporu se společným zájmem věřitelů, neboť, pokud bude zjištěn úpadek dlužníka, je jako soudní exekutor povinen ve smyslu ust. § 46 odst. 7 zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vydat vymožené plnění exekuce insolvenčnímu správci, a věřitelé tak budou uspokojeni shodně jako v při zpeněžení v rámci insolvenčního řízení. Pokud by byl zpeněžen majetek dlužníka a proveden rozvrh rozdělované podstaty v exekučním řízení před zjištěním úpadku, nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, protože věřitelé mají možnost v exekučním řízení podle ust. § 336f o.s.ř. přihlásit své pohledávky do exekučního řízení s tím, že v rámci rozvrhu v exekučním řízení by byli uspokojováni ve stejném pořadí, jako by byli uspokojováni v insolvenčním řízení (jako zajištění věřitelé), a to s pořadím ke dni vzniku zástavního práva. Soudní exekutor dále doplnil, že proti dlužníkovi byla Obvodním soudem pro Prahu 5 usnesením č.j. 39 EXE 1822/2012-10 ze dne 22. 11. 2012 nařízena exekuce ve prospěch oprávněného: Komerční banka, a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, že dne 30. 11. 2012 byl vydán exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného č.j. 085 EX 11722/12-10. Dne 27. 9. 2014 soudní exekutor jako navrhovatel rozhodl o nařízení dražby předmětných nemovitých věcí, k čemuž vydal usnesení č.j. 085 EX 11722/12-51, jímž m.j. stanovil termín dražby na den 8. 12. 2014. Současně soudní exekutor upozornil, že ke dni zahájení insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. shora se k již nařízené dražbě registrovali dva zájemci.

Dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ může soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření, pokud to neodporuje společnému zájmu věřitelů. Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ nelze po zahájení insolvenčního řízení provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci.

V daném případě soud posoudil návrh na nařízení předběžného opatření a obsah insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení podaný dlužníkem a dospěl k závěru, že návrhu na nařízení předběžného opatření lze vyhovět.

V insolvenčním návrhu podaném dlužníkem soudu dne 17. 10.2014 dlužník uvedl, že má 2 věřitele s pohledávkami celkem ve výši Kč 7,581.390,-Kč. Závazek z půjčky od Komerční banky, a.s. ve výši Kč 7,571.076,-Kč ( 085EX 11722/12-1) a závazek vůči Finančnímu úřadu v Kralovicích ve výši 10.314,-Kč. Tito věřitelé byli řádně označeni, u pohledávek zajištěných věřitelů však chybí označení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u které se uplatňuje uspokojení ze zajištění a druhu zajištění. Dlužníkem k návrhu připojený povinný seznam závazků neobsahoval zákonem požadované náležitosti dle ust. § 104 IZ. Dlužník v návrhu uvedl, že má mzdu ve výši Kč 16.530,-Kč a jako svůj majetek označil rodinný dům č.p. 79, obec Kožlany, okres Plzeň-sever, kat. úz. Kožlany, st. parc. č. 190 na LV 47, osobní automobil Peugeot 406, věci osobní potřeby a navrhl oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Soud je shodně s navrhovatelem předběžného opatření přesvědčen, že dlužník podáváním neúplných insolvenčních návrhů s nedoloženými seznamy dle ust. § 104 odst. 1 IZ spojenými s vadným návrhem na povolení oddlužení podávanými v průběhu r. 2013 a 2014 (naposledy dne 17. 10. 2014), hodlal odvrátit a zmařit provedení exekuce prodejem nemovitého majetku, zejména když dražební rok je nařízen na 8. 12. 2014. Jednání dlužníka, který již čtyřikrát podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení ve věci MSPH 91 INS 3859/2013, MSPH 91 INS 6645/2013, MSPH 91 INS 14371/2013 a MSPH 91 INS 5206/2014, které byly soudem odmítnuty (v jednom případě bylo řízení zastaveno) a dlužník byl poučován, jak má řádný a úplný insolvenční návrh podat, nelze hodnotit jinak, než jako účelové jednání k zabránění provedení exekuce. Proto je důvodem zvláštního

zřetele hodným, pro který insolvenční soud rozhodl o omezení účinku zahájení insolvenčního řízení, jmenovitě účinku spočívajícího v zákazu provedení exekuce. Z těchto důvodů vyhověl návrhu na nařízení předběžného opatření s omezením, že získaný výtěžek ze zpeněžení v případě zjištění úpadku dlužníka je příjmem majetkové podstaty.

Návrh na nařízení předběžného opatření nepodléhá povinnosti složit jistotu dle ust. § 82 odst. 1 IZ, neboť předběžné opatření by soud mohl učinit i bez návrhu.

Soud v bodu II. výroku usnesení rozhodl dle ust. § 4 odst. 1 písm.h) zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích o povinnosti navrhovatele předběžného opatření zaplatit soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-( pol. 5 Sazebníku k zák. č. 549/91 Sb, o soudních poplatcích ). Soudní poplatek může být zaplacen na účet zdejšího soudu nebo v hotovosti v pokladně soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení je vykonatelné zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 7, § 74 odst. 1 IZ, § 76d písm.b) o.s.ř.)

V Praze dne 13. listopadu 2014 JUDr. Jitka Šťastná,v.r. samosoudkyně

Za správnost vhyotovení: Černínská