MSPH 91 INS 25956/2013-A-17
MSPH 91 INS 25956/2013-A-17

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka : K.T.P. Czech s.r.o., IČ: 262 19 492, se sídlem 140 00 Praha 4-Krč, Točitá 1549/35, o návrhu insolvenčního věřitele : CCU Invest s.r.o., IČ : 274 35 121, se sídlem 190 00 Praha 9-Vysočany, Pod Harfou 938/40,

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 25956/2013-A-12 ze dne 27. listopadu 2013 se mění tak, že povinnost, aby navrhovatel do 7 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatil bezhotovostně na účet soudu číslo: 6015-2928021/0710 ČNB Praha 1 variabilní symbol: 91 42 5956 13 nebo hotově do pokladny soudu (č.dv. 140, I. poschodí budovy Městského soudu v Praze, Praha 2, pracoviště Slezská 9) zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč, s e n e u k l á d á .

Odůvodnění :

Věřitel (navrhovatel) se domáhal svým návrhem doručeným soudu dne 18. 9. 2013 vydání rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka. Usnesením zdejšího soudu č.j. MSPH 91 INS 25956/2013-A-12 ze dne 27. listopadu 2013 soud vyzval navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč. Dříve, než soud rozhodl o úpadku dlužníka nebo vydal jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, vzal navrhovatel svůj návrh podáním doručeným soudu dne 12. 12. 2013 zpět. Soud proto postupoval podle ust. § 130 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dále jen IZ , a řízení zastavil. Podáním doručeným soudu dne 13. 12. 2013 podal insolvenční navrhovatel proti usnesení č.j.-A-12 ze dne 27. 11. 2013 odvolání (jak sám uvedl, pouze z opatrnosti, když již dříve svůj insolvenční návrh vzal zpět). Dle ust. § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník nebo asistent soudce, na kterého dle ust. § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, se přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízením, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí o věci samé.

S ohledem na shora uvedené, kdy navrhovatel vzal svůj insolvenční návrh zpět a soud řízení zastavil, postupoval soud dle ust. § 95 věta prvá před středníkem a změnil své rozhodnutí vydané dne 27. listopadu 2013 pod č.j.-A-12 tak, že 17

navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč se neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 17. února 2014 JUDr. Jitka Šťastná,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Černínská