MSPH 91 INS 259/2011-P
MSPH 91 INS 259/2011-P 1-5

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka : Martina anonymizovano , anonymizovano , IČ. 618 17 635, bytem Ruská 1211/138, 100 00 Praha 10, k odvolání věřitele č. 1 : ELBEN s.r.o., IČ 413 28 124, se sídlem Žižkova 722/67, Ústí nad Labem, zast. JUDr. Lubomírem Bejdlem, Vaníčkova 1112/27, Ústí nad Labem, do rozhodnutí o odmítnutí přihlášky

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 259/2011-P 1-2 ze dne 6. března 2012 se mění tak, že přihláška věřitele č. 1 : ELBEN s.r.o., IČ 413 28 124, se sídlem Žižkova 722/67, Ústí nad Labem, se neodmítá a jeho účast v tomto insolvenční řízení n e k o n č í .

Odůvodnění :

Ve výroku označený věřitel č. 1 podáním doručeným soudu dne 3.2.2011 podal Městskému soudu v Praze ke sp. zn. 91 INS 259/2011 vedené v právní věci dlužníka : Martina anonymizovano , anonymizovano , IČ. 618 17 635, bytem Ruská 1211/138, 100 00 Praha 10, přihlášku pohledávky.

Dle ust. § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 InsZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Usnesením zdejšího soudu č.j.1-2 ze dne 6. 3. 2012 byla odmítnuta přihláška pohledávky věřitele č. 1 z důvodu, že předmětná pohledávka byla na přezkumném jednání dne 19.10.2011 insolvenčním správcem popřena co do pravosti a zákonem stanovená lhůta k podání incidenční žaloby věřiteli marně uplynula dnem 30.1.2012. Insolvenční správce zaslal ve smyslu ust. § 197 odst. 2 InsZ věřiteli písemné vyrozumění, které bylo věřiteli doručeno dne 13. 1. 2012.

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky věřitele podal dne 19.3.2012 věřitel č. 1 v právním zastoupení odvolání odůvodněné tím, že vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky bylo insolvenčním správcem doručeno pouze samotnému věřiteli, přestože je v předmětném řízení od počátku právně zastoupen advokátem JUDr. Lubomírem Bejdlem a tato skutečnost je již z prvního procesního úkonu věřitele všem subjektům známa.

Soud z obsahu insolvenčního spisu zdejšího soudu sp.zn.zjistil, že skutečně bylo v dané věci zasláno vyrozumění pouze na adresu samotného věřitele č. 1., a proto vyzval insolvenčního správce k opětovnému doručení vyrozumění ve smyslu ust. § 50b o.s.ř.

Dle ust. § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník nebo asistent soudce, na kterého dle ust. § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, se přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízením, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí o věci samé.

S ohledem na skutečnost, že přihláška věřitele byla odmítnuta v důsledku nesprávného postupu procesních subjektů při doručování písemnosti, shledal soud po opětovném posouzení věci, že podmínky pro odmítnutí přihlášky věřitele č. 1 z důvodu marného uplynutí lhůty na základě doručení vyrozumění věřiteli č. 1 ze dne 13.1.2012 dány nejsou. Soud proto postupoval dle ust. § 95 věta prvá před středníkem IZ a změnil své rozhodnutí vydané dne 6. 3. 2012 pod č.j.1-2 tak, že se přihláška věřitele č. 1 neodmítá a jeho účast v tomto insolvenčním řízení nekončí.

Pro úplnost dodává soud k odvolatelově námitce ohledně nedoručení předvolání k nařízenému přezkumnému jednání toliko jen, že informace o konání přezkumného jednání je seznatelná zveřejněním rozhodnutí o úpadku ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku, přičemž v daném případě soud potřebu doručovat dalším účastníkům řízení ve smyslu ust. § 138 odst. 2 IZ zvlášť neshledal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 6. června 2012

JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Černínská