MSPH 91 INS 25088/2014-A-9
MSPH 91 INS 25088/2014-A-9

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Jindřiškou Ministrovou v insolvenční věci dlužnice: IBC FLOORING, s.r.o., IČ 24279773, Klimentská 1215/26, 110 00 Praha 1, Nové Město, o návrhu insolvenčního věřitele: IKO Trans Logistik, s.r.o., IČ 28419031, Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2014 č.j. MSPH 91 INS 25088/2014-A-7 s e z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení ve věci dlužnice IBC FLOORING, s.r.o., IČ 24279773, Klimentská 1215/26, 110 00 Praha 1, Nové Město, se podle ustanovení § 130 odst. 1 věta prvá zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) pro zpětvzetí insolvenčního návrhu z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Věřitel (navrhovatel): IKO Trans Logistik, s.r.o., IČ 28419031, Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, je povinen zaplatit do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení bezhotovostně na účet soudu: 3703-2928021/0710 ČNB Praha, konstantní symbol: 0558, variabilní symbol: 9142508814, soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč nebo jej ve stejné lhůtě zaplatit v kolcích na připojeném tiskopise.

Odůvodnění:

Věřitel (navrhovatel) se domáhal návrhem doručeným soudu dne 15. 9. 2014 vydání rozhodnutí o zjištění úpadku dlužnice. S ohledem na to, že návrh neobsahoval veškeré náležitosti stanovené zákonem, zejména navrhovatel dostatečně nevylíčil rozhodující skutečnosti týkající se dlužníkova úpadku, postupoval soud v souladu s ust. § 128 odst. 1 IZ a návrh usnesením ze dne 17. 9. 2014 č.j.-A-7 odmítl. Podáním doručeným soudu dne 17. 9. 2014 vzal navrhovatel svůj návrh zpět. Soud proto postupoval podle ust. § 130 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dále jen IZ , usnesení ze dne 17. 9. 2014 č.j. MSPH 91 INS 25088/2014-A-7 zrušil a řízení zastavil. Výrok o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek je odůvodněn ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), podle kterého v insolvenčním řízení vzniká povinnost zaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu. Soud na základě zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitelem řízení zastavil tímto usnesením a zároveň v souvislosti s tímto úkonem rozhodl o povinnosti zaplatit soudní poplatek. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 146 odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího; osobou oprávněnou k podání odvolání proti výroku II. a IV. usnesení je insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla.

V Praze dne 8. října 2014

Jindřiška Ministrová, v.r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: J.Staviarská