MSPH 91 INS 25008/2013-A-11
MSPH 91 INS 25008/2013-A-11

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka : Damovo Česká republika s.r.o., IČ: 261 83 684, sídlem 110 00 Praha 1-Staré Město, Divadelní 322/24, k odvolání dlužníka do rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 25008/2013-A-8 ze dne 7. října 2013 se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka : Damovo Česká republika s.r.o., IČ: 261 83 684, sídlem 110 00 Praha-Staré Město, Divadelní 322/24, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem ze dne 4. 9. 2013 (soudu doručen dne 9. 9. 2013), se dlužník domáhal vydání rozhodnutí soudu o jeho úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. Jelikož insolvenční návrh postrádal některé povinné přílohy k insolvenčnímu návrhu, resp. v těchto přílohách-seznamech (připojené seznamy majetku a závazků) absentovaly náležitosti stanovené v § 104 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, dále jen InsZ , vyzval soud dlužníka usnesením ze dne 24. 9. 2013 č.j.-A-6, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení požadované přílohy a jejich náležitosti uvedeným způsobem doplnil. Současně byl dlužník dle ust. § 128 odst. 2 InsZ poučen, že nebude-li návrh řádně doplněn, soud jej odmítne. Zároveň vyzval soud dlužníka, aby předložil vyjádření osoby jednatele ve smyslu ust. § 132 odst. 2 InsZ.

Dle ust. § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1 InsZ. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Vzhledem k tomu, že dlužník k výzvě soudu doplnil svůj návrh dne 3. 10. 2013 pouze tím, že sdělil, že v mezidobí došlo k odvolání jednatele dlužníka a toto doložil Rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady , přičemž požadované opravené a doplněné seznamy majetku a závazků dle výzvy soudu nepředložil (nejsou doplněna chybějící identifikační čísla některých věřitelů a splatnosti jejich závazků a dále není řádně specifikována jiná majetková hodnota dlužníka s označením, zda se jedná o pohledávku a uvedením sp. zn. soudního řízení), nelze předložené seznamy považovat za řádné a úplné. Jelikož dlužník nesplnil základní podmínku, kterou mu při podání insolvenčního návrhu ukládá ust. § 104 odst. 1 InsZ, postupoval soud podle ust. § 128 odst. 2 InsZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu se dlužník odvolal (podání došlo soudu dne 9. 10. 2013) s odůvodněním, že svůj insolvenční návrh doplnil dle pokynu soudu obsaženém v usnesení ze dne 24. 9. 2013 č.j.-A-6 ve stanovené lhůtě tak, že předložil požadované opravené seznamy majetku a závazky dne 2. 10. 2013.

Soud posléze avizované podání-doplnění insolvenčního návrhu ze dne 2. 10. 2013, které vlivem administrativního pochybení nebylo zaevidováno do insolvenčního spisu, dohledal a zároveň shledal, že přílohy v něm obsažené byly doplněny v souladu s výzvou soudu, a tedy odpovídají požadavkům insolvenčního zákona.

Dle ust. § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník nebo asistent soudce, na kterého dle ust. § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, se přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Podle ust. § 95 InsZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízením, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí o věci samé.

S ohledem na skutečnost, že po dohledání podání ze dne 2. 10. 2013 již nejsou dány podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro neodstranění vad příloh ve smyslu ust. § 128 odst. 2 InsZ, neboť přiložené seznamy majetku a závazků obsahují všechny stanovené náležitosti, postupoval soud dle ust. § 95 věta prvá před středníkem InsZ a změnil své rozhodnutí vydané dne 7. 10. 2013 pod č.j.-A-8 tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 11. října 2013

JUDr. Jitka Šťastná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: J.Staviarská