MSPH 91 INS 24118/2016-C1-5
MSPH 91 INS 24118/2016-C1-5

191 ICm 494/2018-30 (MSPH 91 INS 24118/2016)

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: Ing. Jan anonymizovano , anonymizovano , popírající věřitel bytem Nad Závěrkou492/11, 169 00 Praha 6-Břevnov,

zast. JUDr. Janem Veselým, Ph.D., advokátem, sídlem AK Loutkářská 2416/2f, 169 00 Praha 6, proti

žalovanému: Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, IČ 25307835 Nositel popřené pohledávky sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1-Nové Město

zast. JUDr. Jiřím Vodou, LL.M., advokátem, sídlem AK Sokolovská 85/104, Praha 8-Karlín,

v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Kamenická 673/5, 170 00 Praha 7-Holešovice,

o určení neexistence pohledávky popřené věřitelem

takto:

Usnesení č.j. 191 ICm 494/2018-17 ze dne 6. června 2018 se mění tak, že se žaloba neodmítá.

Odůvodnění:

1. Žalobce přihlásil jako věřitel č. 2 do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem ve věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Kamenická 673/5, 170 00 Praha 7-Holešovice, pod sp. zn., svou pohledávku č. P2 ve výši 2,005.596 Kč, zatímco žalovaný jako věřitel č. 1 do tohoto řízení přihlásil nezajištěnou a částečně vykonatelnou pohledávku č. P1 ve výši 18,178.399,61Kč.

2. Na přezkumném jednání konaném dne 18.04.2018 (č. d. B-44) uznal insolvenční správce pohledávku žalovaného co do výše 13,946.405,51 Kč, zatímco dlužník ji popřel pro pravost.

3. Dne 15.02.2018 byla soudu doručena žaloba žalobce Ing. Jana anonymizovano proti žalovanému insolvenčnímu věřiteli Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , ve věci popření pohledávek insolvenčního věřitele a zapsána u zdejšího soudu pod sp.zn. 191 ICm 494/2018. 4. Usnesením ze dne 6. června 2018 č.j. 191 ICm 494/2018-17 soud žalobu odmítl, neboť dle sdělení účtárny insolvenčního soudu do konce lhůty ani později žalobce jistotu na náklady incidenčního sporu u zdejšího soudu nesložil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Štíchová. isir.justi ce.cz 2 191 ICm 494/2018 ()

5. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, případně navrhl, aby soud v souladu s ust. § 210 a o.s.ř. usnesení o odmítnutí žaloby změnil tak, že se žaloba (žalobní návrh) neodmítá, neboť jistota byla žalobcem složena.

6. Soud zjistil dotazem na účtárnu soudu a ze Záznamu o složení ze dne 29.06.2018, že podle výpisu z Bankovního účtu u příslušného peněžního ústavu-Česká národní banka, ze dne 23.02.2018 číslo 6015-2928021/0710 došla částka 10.000,-Kč od Zdeňky anonymizovano jako splátka Složené jistoty a byla zúčtována pod účetním dokladem 6015/36/2018 a pol. rejstříku 738/36/2018, VS:7380003618.

7. Jelikož jistota na náklady řízení incidenčního sporu činí podle § 202 odst. 3 insolvenčního zákona 10 000 Kč, odpovídá částka složená žalobcem (složitelem) výši jistoty na náklady řízení incidenčního sporu, kterou byl povinen na základě své žaloby žalobce složit.

8. Zákonná lhůta pro složení jistoty na náklady řízení incidenčního sporu činí 15 dnů po skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce u insolvenčního soudu.

9. Přezkumné jednání ve věci dlužníka Romana anonymizovano bylo nařízeno na den 21. února 2018, z důvodu odvolání dlužníka do rozhodnutí o úpadku však bylo odročeno na 18.04.2018. Pravost přihlášené pohledávky žalovaného popřel žalobce včas a řádně učiněným popěrným úkonem doručeným soudu dne 15.02.2018 na č. d. B-7. Soud popření pohledávky žalobcem neodmítl z důvodu, že se k ní nepřihlíží dle ust. § 200 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ), a předmětné popření po uplynutí zákonné lhůty 10 dnů od skončení přezkumného jednání dle § 200 odst. 5 IZ bylo soudem jako žaloba zaevidováno pod sp.zn. 191 ICm 494/2018.

10. Podle ust. § 210a o.s.ř. usnesení soudu o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53 o.s.ř.), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst.2, § 75a odst. 1 o.s.ř.), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208 o.s.ř.), anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví (autoremedura).

11. Vzhledem k tomu, že jistota na náklady řízení incidenčního sporu byla zaplacena, resp. složena na účet soudu dne 23.02.2018, tedy včas, postupoval soud dle ust. § 210a o.s.ř. a rozhodl tak, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 12. července 2018

JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Štíchová.