MSPH 91 INS 24118/2016
č. j. MSPH 91 INS 24118/2016 a VSPH 242/201s-a-62

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý Mgr. Martina Lišky a soudců JUDr. Petra Vaňouse a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano býtem Kamenická 673 / 5, 170 00 Praha 7 doručovací adresa Loukotova 1816, 263 01 Dobříš navrhovatele: Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, IČO 25307835 sídlem Senovážné náměstí 1375/ 19, 110 00 Praha 1 zastoupený JUDr. Jiřím Vodou, LL. M., advokátem, sídlem Sokolovská 85 / 104, Karlín, 186 00 Praha 8 o insolvenčním návrhu navrhovatele o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu vPraze ze dne 23. listopadu 2017, č. jA 52 takto:

Odvolání se odmítá. Odůvodnění:

Městský soud vPraze shora označeným usnesením vbodech l. a II. výroku zjistil úpadek Romana anonymizovano (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs, v bodě Ill. výroku ustanovil insolvenčním správcem MK InSolvence, v. o.s., a do dalších bodů výroku promítl účinky rozhodnutí o úpadku, určil, k jakému okamžiku týto účinky nastávají, vyzval věřitele, aby v dané lhůtě přihlásili své pohledávky a insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na majetku dlužníka, stanovil termín přezkumného jednání, svolal schůzi věřitelů, insolvenčnímu správci určil lhůtu pro předložení seznamu přihlášených pohledávek a zprávy o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu a dlužníkovi uložil, aby sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamý svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné blanketní odvolání, jež přislíbil do 30 dnů odůvodnit.

Protože v odvolání v rozporu s ust. Š 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod), soud prvého stupně jej usnesením č. j MSPH 91 INS 24118/ 2016-13 68 ze dne 21. 12. 2017 vyzval, aby do 7 dnů od jeho doručení doplnil odvolání o náležitosti, jejichž absence brání pokračování vodvolacím řízení, a poučil ho o tom, že v případě neodstranění Výtčených nedostatků bude odvolání odmítnuto. Dlužník však na výzvu, jež mu byla doručena dne 31. 12. 2017, nereagoval.

Podle ust. Š 205 odst. 1 o. s. ř., jež se dle ust. $ 7 insolvenčního zákona přiměřeně použije ivinsolvenčním řízení, musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (ust. &$ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. a Lva-Jj. 1.1. ?]. Livia úhrllůf LULU

2 VSPH 242 / 2018

5. Z ust. Š 212a odst. 2 téhož zákona vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje li odvolání přes výzvu soudu (ust. $ 43 a Š 209) žádné odvolací důvody. Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje přes výzvu soudu žádné odvolací důvodý (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvého stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů brání samo o sobě jeho věcnému vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí jen tehdý, jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů.

6. Odvolatel přitom vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen kdýž konkrétně vyHčí, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvého Stupně po skutkové nebo právní stránce, popř. v čem spočívá nesprávný postup soudu prvého stupně, jenž rozhodnutí předcházel. Obsah odvolání dlužníka v dané věci však těmto požadavkům neodpovídá.

7. Jelikož dlužník Výtčené nedostatkv podání navzdory výzvě neodstranil, odvolací soud jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. (c) 43 odst. 2 o. s. ř. za použití ust. Š 211 téhož zákona odmítl,

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Praha 16. února 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. ĚÚÍ/e/