MSPH 91 INS 23936/2012-P
MSPH 91 INS 23936/2012-P 11-4

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka: Pradok spol. s r.o., IČ: 615 08 934, 150 00 Praha 5, Zborovská 6, k odvolání věřitele č. 11 : WORLD TRAVEL, a.s., IČ: 252 14 667, se sídlem 301 00 Plzeň, Wenzigova 5, zast. Mgr. Ing. Janou Krupičkovou, se sídlem 301 00 Plzeň, Divadelní 3/a, do rozhodnutí o odmítnutí přihlášky

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 23936/2012-P 11-2 ze dne 21. listopadu 2013 se mění tak, že přihláška věřitele č. 11 : WORLD TRAVEL, a.s., IČ: 252 14 667, se sídlem 301 00 Plzeň, Wenzigova 5, se n e o d m í t á a jeho účast v tomto insolvenční řízení n e k o n č í .

Odůvodnění :

Ve výroku označený věřitel č. 11 podáním doručeným soudu dne 19. 11. 2012 podal Městskému soudu v Praze ke sp. zn. 91 INS 23936/2012 vedené v právní věci dlužníka : Pradok spol. s r.o., IČ: 615 08 934, 150 00 Praha 5, Zborovská 6, přihlášku pohledávky.

Dle ust. § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 InsZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Usnesením zdejšího soudu č.j. MSPH 91 INS 23936/2011-P11-2 ze dne 21. 11. 2013 byla odmítnuta přihláška pohledávky věřitele č. 11 z důvodu, že předmětná pohledávka byla na přezkumném jednání dne 19. 12. 2012 insolvenčním správcem popřena co do pravosti a zákonem stanovená lhůta k podání incidenční žaloby věřiteli marně uplynula dnem 18. 1. 2013. Insolvenční správce zaslal ve smyslu ust. § 197 odst. 2 InsZ věřiteli písemné vyrozumění, které bylo věřiteli doručeno dne 21. 12. 2012.

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky věřitele podal dne 26. 11. 2013 věřitel č. 11 v právním zastoupení odvolání odůvodněné tím, že vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky bylo insolvenčním správcem doručeno pouze samotnému věřiteli, přestože je v předmětném řízení od počátku právně zastoupen advokátem Mgr. Ing. Janou Krupičkovou a tato skutečnost je již z prvního procesního úkonu věřitele všem subjektům známa.

Soud z obsahu insolvenčního spisu zdejšího soudu sp.zn.zjistil, že skutečně bylo v dané věci zasláno vyrozumění pouze na adresu samotného věřitele č. 11., a proto vyzval insolvenčního správce k opětovnému doručení vyrozumění ve smyslu ust. § 50b o.s.ř.

Dle ust. § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník nebo asistent soudce, na kterého dle ust. § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, se přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízením, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí o věci samé.

S ohledem na skutečnost, že přihláška věřitele byla odmítnuta v důsledku nesprávného postupu procesních subjektů při doručování písemnosti, shledal soud po opětovném posouzení věci, že podmínky pro odmítnutí přihlášky věřitele č. 11 z důvodu marného uplynutí lhůty na základě doručení vyrozumění věřiteli č. 11 ze dne 20. 12. 2012 dány nejsou. Soud proto postupoval dle ust. § 95 věta prvá před středníkem IZ a změnil své rozhodnutí vydané dne 21. 11. 2013 pod č.j.11-2 tak, že se přihláška věřitele č. 11 neodmítá a jeho účast v tomto insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 4. prosince 2013

JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Černínská