MSPH 91 INS 21036/2015-A-8
č.j. MSPH 91 INS 21036/2015-A-8

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Alenou Brotánkovou v insolvenční věci dlužníka-manželé: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Karla Zicha 1373/5, 104 00 Praha 10 a Lucie anonymizovano , anonymizovano , Karla Zicha 1373/5, 104 00 Praha 10, o návrhu soudního exekutora Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9, na nařízení předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen insolvenční zákon),

takto:

I. Návrh s tím, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým se ome zuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 pís m. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Martině Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodeje m nemovitých věcí vedenou pod sp. zn. 183 EX 1538/14 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeně žením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního říze ní vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, se o d mí t á .

II. Navrhovateli se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za návrh, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 1.000,-Kč, a to

-na účet soudu-č. účtu: 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, v.s.: 91 42 10 36 15.

Od ůvo d ně n í:

Insolvenční řízení v této věci bylo zahájeno dne 18.8.2015, kdy byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka (manželů) spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Podáním ze dne 24.8.2015 soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9, podal ke sp. zn. MSPH 91 INS 21036/2015 návrh na nařízení předběžného opatření, kterým žádal insolvenční soud o postup dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, tj., aby soud v předběžném opatření omezil účinek zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu realizace exekuce tak, aby umožnil provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí vedenou pod. sp. zn. 183 EX 1538/2014 s omezením, že výtěžek zpeněžení bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení. Dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ může soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření, pokud to neodporuje společnému zájmu věřitelů. Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ nelze po zahájení insolvenčního řízení provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci.

Podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. To znamená, že návrh musí obsahovat přesné označení toho, kdo návrh podává (navrhovatel-žalobce) a toho, proti němuž návrh směřuje (odpůrce-žalovaný), z obsahu návrhu musí být patrno, čeho se navrhovatel-žalobce domáhá a uveden návrh, jak má soud rozhodnout (přesné znění žalobního petitu).

Podle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, které neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Návrh na nařízení předběžného opatření tak, jak byl navrhovatelem podán, je vadný. Žalobní petit je ve smyslu ust. § 75a o.s.ř. neurčitý a nesrozumitelný s ohledem na znění navrhovaného petitu Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Martině Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí vedenou pod sp. zn. 183 EX 1538/14 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení. , neboť řádně neoznačuje nemovitosti (ust. § 8 nového katastrálního zákona), jejichž prodej je nařízenou exekucí dotčen, označení nemovitostí je neučité. V návrhu petitu nelze pouze odkazovat na již nařízenou exekuci a její spisovou značku. S ohledem na neurčitost petitu by byl i případný výkon práva nevykonatelný. Soud proto postupoval dle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. a návrh jako vadný odmítl, neboť jeho nedostatky brání v pokračování v řízení.

P o u č e n í : Proti usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 24. srpna 2015 Mgr. Alena Brotánková asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Cyraniová