MSPH 91 INS 20847/2016-A-8
č.j. MSPH 91 INS 20847/2016-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužníka: EGEST spol. s r.o., IČO 60488557, se sídlem Hradecká 105/6a, 130 00 Praha 3, o insolvenčním návrhu věřitele: Mykhaylo anonymizovano , anonymizovano , bytem Budapešťská 1492/1, 102 00 Praha 10-Hostivař, o návrhu soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, IČO 66248981, na nařízení předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen insolvenční zákon),

takto:

Návrh, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 91 INS 20847/2016 dlužníka EGEST spol. s r.o., Hradecká 105/6a, 130 00 Praha 3, IČO 60488557, uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tím způsobem, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Suchánkovi, Exekutorský úřad Praha 9, se umožňuje provést již nařízenou exekuci pod č.j. 085 EX 54/15, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, se odmítá.

Odůvodnění:

Insolvenční řízení v této věci bylo zahájeno dne 8.9.2016, kdy se navrhovatel (věřitel) domáhal, aby soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka a současně aby toto rozhodnutí spojil s rozhodnutím o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Podáním ze dne 9.9.2016 soudu doručeným dne 12.9.2016 (v 18:32.hod) soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9, sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, podal ke sp. zn.návrh na nařízení předběžného opatření, kterým žádal insolvenční soud o postup dle ust. § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ, tj. aby soud v předběžném opatření omezil účinek zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu realizace exekuce tak, aby umožnil provést již nařízenou exekuci č.j. 085 EX 54/15 s omezením, že výtěžek zpeněžení bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení isir.justi ce.cz vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

Podle ust. § 82 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by mohl insolvenční soud nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ může soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření, pokud to neodporuje společnému zájmu věřitelů. Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ nelze po zahájení insolvenčního řízení provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci.

Podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. To znamená, že návrh musí obsahovat přesné označení toho, kdo návrh podává (navrhovatel-žalobce) a toho, proti němuž návrh směřuje (odpůrce-žalovaný), z obsahu návrhu musí být patrno, čeho se navrhovatel-žalobce domáhá a uveden návrh, jak má soud rozhodnout (přesné znění žalobního petitu).

Podle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, které neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Návrh na nařízení předběžného opatření tak, jak byl navrhovatelem podán, je vadný. Žalobní petit je ve smyslu ust. § 75a o.s.ř. neurčitý a nesrozumitelný s ohledem na znění navrhovaného petitu Omezují se účinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 91 INS 20847/2016 dlužníka EGEST spol. s r.o., Hradecká 105/6a, 130 00 Praha 3, IČO 60488557, a to tím způsobem, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Suchánkovi, Exekutorský úřad Praha 9, se umožňuje provést již nařízenou exekuci pod č.j. 085 EX 54/15, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení. , neboť řádně neoznačuje nemovitosti (ust. § 8 nového katastrálního zákona), jejichž prodej je nařízenou exekucí dotčen, a označení nemovitostí je tak neurčité. V návrhu petitu nelze pouze odkazovat na již nařízenou exekuci a její spisovou značku. S ohledem na neurčitost petitu by byl i případný výkon práva nevykonatelný. Soud proto postupoval dle

ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. a návrh jako vadný odmítl, neboť jeho nedostatky brání v pokračování v řízení.

K tomu soudu podotýká, že v dané věci soud usnesením ze dne 12.9.2016 č.j. MSPH 91 INS 20847/2016-A-6 (t.j. před podáním návrhu na předběžné opatření) řízení zastavil, neboť lustrací podaného insolvenčního návrhu zjistil, že shodná věc je vedena u zdejšího soudu pod sp. zn. MSPH 91 INS 13649/2016 a toto dříve zahájené insolvenční řízení není dosud pravomocně skončeno. Je tedy zřejmé (i bez ohledu na shora uvedené), že pokud by soud návrhu na předběžné opatření vyhověl, omezil by tím pouze účinky spojené se zahájením řízení ve věci č.j., avšak tyto účinky by nadále trvaly ve věci vedené pod sp. zn. MSPH 91 INS 13649/2016.

P o u č e n í : Proti usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 15. září 2016 JUDr. Jitka Šťastná,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Černínská