MSPH 91 INS 18196/2014-A-11
Č.j.: MSPH 91 INS 18196/2014-A-11

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Platilem v insolvenční věci dlužníka: Irini anonymizovano , anonymizovano , Nábřeží kapitána Jaroše 1001/7, Praha 7, Holešovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 18196/2014-A-8 ze dne 13. srpna 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 18196/2014-A-8 ze dne 13. srpna 2014 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka s e m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 91 INS 18196/2014-A-8 ze dne 13. srpna 2014 zdejší soud odmítl insolvenční návrh dlužníka z toho důvodu, že dlužník v soudem stanovené lhůtě nedoplnil svůj insolvenční návrh způsobem uvedeným v usnesení č.j. MSPH 91 INS 18196/2014-A-6 ze dne 29. července 2014.

Proti shora citovanému usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že podáním ze dne 7. srpna 2014 požádal o prodloužení lhůty k doplnění návrhu, přičemž následně svůj insolvenční návrh řádně doplnil.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále též jen InsZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni je dlužníkem předložený insolvenční návrh doplněný a lze na jeho základě rozhodnut o úpadku dlužníka, postupoval soud podle ust. § 95 InsZ a usnesení č.j.-A-8 ze dne 13. srpna 2014 změnil po odvolání dlužníka tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení

V Praze dne 30. září 2014 Mgr. Ondřej Platil, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: J.Staviarská