MSPH 91 INS 17804/2016
3. u v ul. 1.1 ua; aunuvu wgf

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy jUDr, Petra Trebatickěho, Ph.D., LL.M., a soudců ]UDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbově v insolvenční věci věřitele: NOVOSADY, stavební bytové družstvo IČO 00049620 se sídlem Tovární 31, 769 01 Holešov zastoupeného advokátemJUDr. Ctiborern Palichem se sídlem Vejvanovského 384, 767 01 Kroměříž drumm: Peculium s.r.o. IČO 27546446 se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 o odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. října 2017, č. j. MSPH 91 INS 17804/2016 3-29, takto: Usneseni Městského soudu v Praze ze dne 26. října 2017,č u_j.-

B-29, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh věřitele NOVOSADY, stavební bytově družstvo na odvolání ]UDr. Mgr. Martiny Jinochově Matyášová z její funkce insolvenčního správce v daně věci,

Svě rozhodnutí odůvodnil tím,že podáním ze dne 19 7 2017 se věřitel č. 3 domáhá odvolání ]UDr lng Martiny ]inochově Matyášově z její funkce insolvenčního správce a současně brojí proti postupu soudu ve věci odvolání původně ustanoveněho správce ]UDr. Ing Petra Štillipa ajeho nahrazení ]UDr Mgr. Martinou jinochovou Matyášovou z důvodu, že věřitel č 1 Mgr, Zuzana Mládková bezprostředně po ustanovení do funkce původního insolvenčního správce opakovaně telefonicky vyvíjel tlak na věřitele č. 3, aby hlasoval pro jeho odvolání a před zahájením schůze věřitelů dne 21. 06, 201? jednal s ostatními věřiteli o tom, aby hlasovali o změně správce. Potě, co osloveny věřitel s návrhem na změnu správce souhlasil, převzal od něho hlasovací lístek, s nímž pak disponoval po celou dobu jednání, ve prospěch ]UDr._]inochově Matyášově. Jeho počínání hodnotí jako vypočítavě a v rozporu s dobrými mravy. Namítá prokazatelně blízký vztah Mgr. Mládkově k JUDr. ]inochově, u které Mgr. Mládková pracovala jako koncipientka. Má za to, že tato okolnost jej vylučuje z výkonu funkce správce nehledě na to, že odvolání dosavadního insolvenčního správce bylo provedeno v rozporu se zákonem.

JUDr. ]inochová Matyášová ve svém vyjádření uvádí, že věřitelé jsou oprávněni nechat se na schůzi věřitelů zastoupit, Vymezení rozsahu a způsobu zastoupení náleží zastoupeněmu věřiteli, nikoliv jině osobě. Pokud má tedy věřitel č. 3 MOVOSADY, stavební bytové družstvo) výhrady proti způsobu zastupování, pak k tomu není legítiimován. Případně překročení rozsahu oprávnění by mohl řešit odpovědnostním postihem sám zastoupený, ten tak ale nečm. Důvody pro odepření hlasovacího práva (nebo jeho části) věřitelům se zjištěnými pohledávkami tu nebyly, tedy rozhodnutí soudu o hlasovacích právech považuje za věcně správně. ]e li podání věřitele opravným prostředkem proti hlasovacírnu právu věřitelů, pak takový opravný prostředek není podle Š 52 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (lnsZ), pHpustný. Ani po věcně

Shůdu s prvopisem potvrzuje Petr 1Vojta.

šíji- tří Š'-"._ 3

3 VSPH 32/ 2018 stránce nepovažuje uváděné důvody za relevantní, když nemají oporu v žádném právním předpise.

';

K výhradě věřitele č. 3 vůči jeji osobě uvádí, že jí nejsou známy důvody, pro které by měla být vyloučena z řízení ve smyslu 5 24 InsZ. Nemá žádný poměr k věci, není osobou blízkou dlužníku, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným nebo bývalým společníkem, statutárním orgánem nebo zaměstnancem dlužníka. V žádném takovém postavení není ani vůči žádnému z věřitelů dlužníka. Není v takovém postavení ani vůči žádnému ze zástupců věřitelů. Dlužníku nikdy neposkytovala žádné poradenství právního, ekonomického nebo jiného charakteru. Potvrdila, že Mgr. Mládkovou zná a že byla před lety v jejich kanceláři koncipientkou. Od ukončení její koncipientské praxe je řadu let samostatnou advokátkou s vlastní praxí. Ve vztahu ke správkyni není zaměstnaným advokátem, spolupracujícím advokátem ani partnerem kanceláře. Nemají žádný osobní vztah, ani přátelský ani nepřátelský. Vzhledem k soukromoprávní povaze činnosti insolvenčního správce je prakticky vyloučeno, aby jakýkoliv insolvenční správce byl osobou, která se nikdy v žádné pracovní souvislosti nesetkala s jiným procesním subjektem nebo účastníkem řízení nebo jeho právním zástupcem. Věřitelé, pokud využijí svého práva zvolit do řízení jimi vybraného insolvenčního správce, zakládají svoje rozhodnutí především na jejich osobní zkušenosti se správcem z praxe (shodně tak v tomto projednávaném případě). Osobní zkušenost z minulé praze nepovažuje za důvod podjatosti kteréhokoliv z procesních subjektů v řízení. Pro případ vyloučení správce z některých úkonů pro jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů, předepisuje zákon podle 5 34 InsZ ustanovení odděleného insolvenčního správce. Pohledávka Mgr. Mládkové byla přezkoumána a zjištěna předchozím insolvenčním správcem. Nenastala tak situace, ve které by bylo na místě zkoumat, zda je na místě postupovat podle 5 34 InsZ.

Členové věřitelského výboru s návrhem věřitele č. 3 (NOVOSADY, stavební bytové družstvo), aby byla JUDr, Mgr. Jinochová Matyášová odvolána z funkce insolvenčního správce a novým správcem byl ustanoven Mgr. Stillip, vyslovili písemný nesouhlas (B 24 26).

Odkazuje na ust. Š 16, (c) 24 odst. 1, S 26, S 29, 5 31 odst. 1, $ 32 odst. 1 a S ? InsZ, a 5 14 odst, 1 občanského soudního řádu soud prvního stupně vycházel dále ze zjištění, že usnesením ze dne 21. 3. 2017 (idt-33) zjistil úpadek dlužníka a ustanovil Mgr. Petra Štillipa insolvenčním správcem. Na schůzi věřitelů konané dne 21. 6, 2017 věřitelé insolvenčního správce Mgr. Petra Štillipa odvolali z funkce správce a ustanovili nového insolvenčního správce v osobě ]UDr. Mgr. Martiny Jinochové Matyášové. O výsledcích hlasování na této schůzi soud konstatoval nesprávný početní výsledek a po zjištění této chyby v zájmu vyhlášení početně správných výsledků svolal pokračování schůze věřitelů na den 28. 6. 2017, kdy potvrdil usnesení schůze věřitelů ze dne 21. 6. 2017, kterým byla ustanovena do funkce nového insolvenčního správce JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová.

Stavísli věřitel č. 3 důvody pro odvolání správce na svém přesvědčení o szkém vztahu správce k Mgr. Zuzaně Mládkové, která u správce kdysi pracovala jako koncipientka, takové okolnosti důvod k odvolání správce nezakládají. Není zde totiž důvod pochybovat o pravdivosti vyjádření správce k námitkám vůči jeho osobě. Pohledávky této věřitelky byly přezkoumány a zjištěny ještě předchozím insolvenčním správcem Mgr. Štillipem. Proto není ani důvod k postupu podle 5 34 11182, když navíc věřitelský výbor s návrhem věřitele č. 3 na odvolání JUDr. Mgr. Martiny ]inochové Matyášové vyslovil nesouhlas. Pokud věřitelé na schůzi věřitelů zmocnili k hlasování v této věci svého zástupce, tak vymezení rozsahu a způsobu zastoupení náleží pouze zastoupenému věřiteli, nikoliv jiné osobě a je jen věcí toho kterého věřitele, komu k tomuto úkonu svoji plnou moc udělí.

Toto usnesení napadl věřitel č. 3 v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž navrhuje, aby je odvolací soud změnil tak, že se JUDr. Jinochová Matyášová z funkce insolvenčního správce odvolává a novým správcem se ustanovuje jUDr. Ing. Petr Štillip. Vyjádřil přesvědčení, že

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

13. rozhodnutí soudu prvního stupně není správné, nebot jsou zde důvody pro pochybnosti o nepodjatosti správce. Ty spatřuje (jak opakovaně namítá) v blízkém vztahu Mgr. Mládkové kJUDr. Jinochové Matyášově, u které pracovala jako její koncipientka, osobně ji zná a myslí si, že je schopna dovést věc do řádného konce. Má také podpokličkové informace , které chce sdělit novému správci. Důvodem pro pochybnost o nepodjatosti správce je i okolnost, že Mgr. Mládková se sama navrhla do funkce předsedkyně věřitelského výboru, přičemž správce bude protěžovat tím, že mu projevila vůli sdělovat podstatné informace související s tímto řízením. Poukazuje na to, že souhlas ostatních věřitelů získala krátkou cestou, když věřitele čekající před soudní síní obešla s návrhem na odvolání současného správce. Soud nevzal v úvahu fundovanost ani dosažení nadstandardního stupně řízení dosavadním správcem, k výzvě soudu podávajícího schůzi věřitelů podrobnou zprávu o dosavadním postupu teprve poté, co bylo jednáno o jeho odvolání . Vedle toho namítá procesní pochybení (s nímž se soud prvního stupně řádně nevypořádal) spočívající vtom, že na první schůzi věřitelů nebylo vydáno usnesení o ustanovení nového správce s tím, že to bylo vydáno teprve na druhé schůzi s tím, že se potvrzuje usnesení z první schůze, na které však usnesení vydáno nebylo. Naopak na schůzi 21. 6. 201?' bylo konstatováno, že dosavadní soudem ustanovený správce zůstává ve funkci?

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle S 24 odst. 1 InsZ je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v S 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle $ 31 odst. 1 InsZ z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Okolnost, že insolvenční správce je pro podjatost vyloučen zinsolvenčního řízení, mohou insolvenční správce, dlužník nebo věřitelé podle 5 26 InsZ uplatnit v odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce; vpozdější fázi insolvenčního řízení může být podjatost správce důvodem pro jeho odvolání z funkce dle S 31 odst. 1 InsZ (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sen. zn.3VSPH 1090/2010 ze dne 4. 1. 2011). Přitom již samy pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce z hlediska $ 24 odst. 1 InsZ dávají podkladu pro jeho odvolání z funkce.

Z obsahu insolvenčního spisu se především podává, že dne 21. 6. 2017 se konala první schůze věřitelů, na které bylo k návrhu věřitele č. 1 (jeho jménem a jménem dalších, jím zastoupených, věřitelů) poté, co věřitel č. 93 a dosavadní insolvenční správce upozornili na možnou podjatost nového správce a pletichy vinsolvenci, kdy věřitel č. 1 uvedl, že v kanceláři nového správce pracoval a má podpokličkové informace , které chce sdělit novému správci, neboť dosavadní správce jeho podněty neprověřil, hlasováno o odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce a o ustanoveni správce nového. Insolvenční soud po sečtení hlasů konstatoval, že návrh přijat nebyl. Nato věřitel č. 1 namítl, že oznámený výsledek hlasování není správný a že proti tomuto rozhodnutí podává odvolání. Po skončení této schůze insolvenční soud následujícího dne (22. 6. 2017) svolal pokračování první schůze věřitelů na den 28. 6. 2017, při kterém přes námitky věřitele č. 72 o nepřípustnosti takového postupu, mimo jiné potvrdil usnesení schůze věřitelů ze dne 21. 6. 201 ť, kterým byl ustanoven nový insolvenční správce. Vpísemném vyhotovení tohoto rozhodnutí konstatoval, že proti rozhodnutí není odvolání přípustné a že je účinné dnem 11. 6. 2011, resp. (ve znění opravného usnesení) 21. 6. 2017. Odvolaný správce navrhl, aby volba nového správce potvrzena nebyla z důvodů zakládajících pochybnosti o jeho

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

Jiu-*. .,-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3 VSPH sikzóis nepodjatosti. Podáním datovaným dne 19. 7. 2017 (8 17) věřitel č. 3 namítl vady vpostupu soudu v souvislosti s odvoláním dosavadního správce a s volbou správce nového a současně navrhl odvolání nového správce.

Uvedené skutečnosti vedou odvolací soud kzávěru, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno v souladu se zákonem.

Ten totiž mimo jiné předpokládá, že insolvenční soud ve smyslu Š 31 InsZ rozhoduje o namítané podjatosti správce zpravidla po jeho slyšení, upustit od nějž lze jen výjimečně v případě, že důležité důvody pro postup dle Š 31 odst. 1 InsZ jsou zcela zřejmé a osvědčené (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 1. 2011, č. j MSPH 76 INS 8711/2009, 3 VSPH 1090/2010 B 261). Ke slyšení správce však nedošlo a žádné důležité důvody pro postup dle Š 31 odst. 1 InsZ bez jeho slyšení v napadeném rozhodnutí předestřeny nejsou.

Vedle toho nelze přehlédnout, že soudem prvního stupně nebylo dosud adekvátně reagováno na podání odvolatele datované 19. 7. 2017 (8-17), které je dle svého obsahu zjevně (vedle návrhu na odvolání správce) také odvoláním proti soudem prvního stupně zvolenému postupu při odvolání dosavadního správce a ustanovení správce novéhoíí, když o tomto podání dosud nebylo Úak odvolatel zcela případně namítá) nijak rozhodnuto. V tomto světle se napadené rozhodnutí jeví jako předčasné. S argumenty odvolatele proti postupu soudu při odvolání dosavadního správce a ustanovení správce nového je totiž třeba se nejdříve vypořádat v řízení o tomto jeho odvolání (B-17). Stěží může mít praktický význam rozhodovat o návrhu na odvolání správce z důvodu jeho možné podjatosti v situaci, kdy nejsou zákonem předvídaným způsobem (postupem) vyřešeny výhrady odvolatele proti postupu, kterým byl do funkce ustanoven.

Odvolací soud přitom vychází z úvahy, že nebylo-li usnesení o potvrzení rozhodnutí schůze věřitelů o ustanovení nového správce, jak věřitel č. 3 namítá, vydáno do skončení první schůze věřitelů, sotva se v případě dotčeného rozhodnutí soudu prvního stupně o potvrzení ustanovení nového správce může bez dalšího jednat o rozhodnutí předpokládané ustanovením Š 29 odst. 3 InsZ, proti němuž by nebylo odvolání přípustné, jak je nesprávně uvedeno v něm obsaženém poučení (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5, 8. 2014, č. j. 3 VSPI I 481 /2014 B-35 a ze dne 22. června 2015, č. j. ?) VSPH 867/2015-8-68).

Na základě toho odvolací soud napadené usnesení podle Š 219a odst. 1 o.s.ř. za použití Š 7 lnsZ zrušil a podle Š 221 odst. 1 písm. a) oni vrátil věc soudu prvního stupně k dalšírnu řízení.

V něm se nejprve (po vyjasnění, proti kterému/ kterým z vydaných rozhodnutí věřitel č. 3 svým podáním ze dne 19. 7. 2017 brojí) vypořádá s odvoláním věřitele č. 3 ze dne 19. 7. 2017 a v závislosti na výsledku takového řízení případně (nebude li o námitkách odvolatele proti osobě nového správce rozhodnuto jiným postupem) rozhodne o jeho návrhu na odvolání správce znovu při respektování ust. Š 31 odst. 1 InsZ o potřebě správce vyslechnout mimo situace, kdy důvody, pro které lze od takového postupu upustit, jsou zcela zřejmé a osvědčené.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 InsZ).

Praha 27. února 2018

JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., vr. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojíáz