MSPH 91 INS 17232/2017-P51-8
Č.j.: MSPH 91 INS 17232/2017-P51-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Jindřiškou Ministrovou v insolvenční věci dlužníka: ARCHER SHERIDAN, s.r.o., IČO: 271 72 554, se sídlem Bavorská 2780/2, 155 00 Praha-Stodůlky, zast. Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, o přihlášce pohledávek

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 17232/2017-P 51-4 ze dne 13.12.2017 o odmítnutí podání s e m ě n í tak, že podání podatele FEDERAL CARS spol. s .ro., IČO 00671843, sídlem 463 12 Liberec, Doubská 424, ze dne 18.10.2017 předané k poštovní přepravě dne 20.10.2017 a označené jako Přihláška pohledávky se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-P 51-4 ze dne 13.12.2017 zdejší soud odmítl podání firmy FEDERAL CARS spol. s .ro., IČO 00671843, sídlem 463 12 Liberec, Doubská 424, ze dne 18.10.2017 označené jako Přihláška pohledávky z důvodu, že podání přihlášky včetně jejích příloh neučinil v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ust. § 80a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále též jen InsZ ), ač byl soudem usnesením č.j. MSPH 91 INS 17232/2017-P 51-2 ze dne 23.11.2017 vyzván, aby svoje podání ze dne 18.10.2017 řádně doplnil do 3 dnů od doručení tohoto usnesení s poučením, že není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne..

Proti shora citovanému usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že přihláška pohledávky byla včas doručena do datové schránky soudu dne 4.12.2017, tedy při zachování lhůty stanovené soudem usnesením č.j.-P 51-2 ze dne 23.11.2017 a navrhl, aby soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá.

Dle ust. § 95 InsZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Štíchová. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že soud ze spisu zjistil, že věřitel skutečně svoje podání ve lhůtě stanovené soudem doplnil dne 4.12.2017 (přičemž podání nebylo před vydáním rozhodnutí o odmítnutí podání zařazeno do příslušné přihlášky), dospěl soud k závěru, že jsou splněny předpoklady ke změně napadaného usnesení, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 8. února 2018

Jindřiška Ministrová,v.r. vyšší soudní úředník

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Štíchová.