MSPH 91 INS 1628/2010-C5-7
MSPH 91 INS 1628/2010-C5-7

Č.j. 191 ICm 1129/2014-60 (MSPH 91 INS 1628/2010)

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci žalobce : Hana Řeřichová, bytem Polská 1660/17, Praha 2, zastoupena JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem Glinkova 1659/14, Praha 6, proti žalovanému: Mgr. Michal Šimků, se sídlem Šítkova 233/1, Praha 1, insolvenční správce dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Polská 1660/17, Praha 2, o vyloučení nemovitých věcí ze soupisu majetkové podstaty, o odvolání žalobce

t a k t o:

Usnesení č.j. 191 ICm 1129/2014-48 ze dne 10. května 2017, kterým bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku, s e z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou podanou u zdejšího soudu dne 28.03.2014 se žalobce domáhal vyloučení nemovitých věcí ze soupisu majetkové podstaty zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 25.03.2011, zapsaných na LV: č. 760 pro obec a k.ú.Rudník, č. 971 pro obec a k.ú. Průhonice a č. 283 pro obec Hradišťsko, k.ú. Hradišťsko u Sadské.

Usnesením č.j. 191 ICm 1129/2014-19 ze dne 06.10.2014 insolvenční soud uložil žalobci povinnost zaplatit do tří dnů od doručení usnesení soudní poplatek za podání žaloby, vyměřený dle položky 13 odst. 1 písm b) Sazebníku soudních poplatků (přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů) ve výši 40.000 Kč.

Usnesením č.j. 191 ICm 1129/2014-24 ze dne 2.1.2015 soud nevyhověl žádosti žalobce na osvobození od soudního poplatku, žalobce v řádné lhůtě napadl toto usnesení odvoláním, avšak Vrchní soud v Praze dne 27.2.2017, č.j. 102 VSPH 83/2015-41 potvrdil.

Usnesením č.j. 191 ICm 1129/2014-41 ze dne 10.5.2017 soud zastavil řízení poté, co soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen. Rovněž do tohoto usnesení se dlužník odvolal podáním doručeným soudu dne 6.6.2017 (č.l. 53) ve znění doplnění ze dne 24.7.2017 a namítl, že dodatečně soudní poplatek zaplatil.

Ze záznamu o složení založeného účtárnou zdejšího soudu ve spise na č.l. 56 soud zjistil, že žalobce zaplatil ze svého účtu na účet zdejšího soudu dne 12.7.2017 požadovaný soudní poplatek. isir.justi ce.cz pokračování 2 191 ICm 1129/2014 () Podle ust. § 9 odst. 7 citovaného zákona usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Podle ust. § 210a o.s.ř. usnesení soudu o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla doposud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53 o.s.ř.), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst.2, § 75a odst. 1, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2 o.s.ř.), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208 o.s.ř.), anebo usnesení vydané podle části šesté může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví (autoremedura).

Vzhledem k tomu, že žalobce svoji poplatkovou povinnost dodatečně, avšak ve lhůtě § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., v účinném znění a ust. § 210a o.s.ř. splnil, soud napadené rozhodnutí zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 22. září 2017

JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Burgrová