MSPH 91 INS 1628/2010-C4-7
MSPH 91 INS 1628/2010-C4-7

191 ICm 3466/2013-36 (MSPH 91 INS 1628/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: Mgr. Michal Šimků, se sídlem Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Polská 17, Praha 2, zast. Mgr. Petrem Dětkou, advokátem se sídlem Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1, proti žalované: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Polská 17, Praha 2, o vypořádání společného jmění manželů

takto: I. Společné jmění manželů Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Polská 17, 120 00 Praha 2 a dlužníka Jana Řeřichy, anonymizovano , bytem Polská 17, 120 00 Praha 2, se vypořádává tak, že veškerý majetek náležející do společného jmění manželů, a to: -pozemek parc. č. st. 112, parc. č. st. 114, parc. č. 183/2, parc. č. 183/3, parc. č. 189, parc. č. 1253/7, budova v části obce Rudník čp. 1 stojící na pozemku parc. č. st. 112 a budova v části obce Rudník čp. 134 stojící na pozemku parc. č. st. 114, vše se nacházejí v katastrálním území Rudník, obec Rudník, okres Trutnov, zapsáno na LV č. 760, katastrální území Rudník u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, -pozemek parc. č. 683/14 nacházející se v katastrálním území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha-západ, zapsáno na LV č. 971, katastrální území Průhonice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ, -pozemek parc. č. 907/1 a pozemek parc. č. 907/2 vše se nacházející v katastrálním území Hradišťko u Sadské, obec Hradišťko, okres Nymburk, zapsáno na LV č. 283, isir.justi ce.cz pokračování-2-191 ICm 3466/2013 () katastrální území Hradištko u Sadské u Katastálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, a veškerý další, případně zjištěný majetek, se zahrnuje do majetkové podstaty dlužníka Jana Řeřichy, anonymizovano , bytem Polská 17, 120 00 Praha 2 pro účely uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS 1628/2010.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce ve své žalobě uvedl, že jako insolvenční správce dlužníka Jana Řeřichy, anonymizovano , bytem Polská 17, Praha 2, se domáhá vypořádání společného jmění manželů dlužníka a žalované. Úpadek dlužníka byl zjištěn usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. února 2011 č.j.-A-58 a na majetek dlužníka byl tímto usnesením prohlášen konkurs. Žalobce se pokusil prostřednictvím právního zástupce žalované vypořádat předmětné společné jmění manželů dohodou, které nebylo dosaženo. Předmětem vypořádání společného jmění manželů dlužníka a žalované jsou tyto nemovitosti zahrnuté do majetkové podstaty dlužníka: 1. Pozemek parc. č. st. 112, parc. č. st. 114, parc. č. 183/2, parc. č. 183/3, parc. č. 189, parc. č. 1253/7, budova v části obce Rudník čp. 1 stojící na pozemku parc. č. st. 112 a budova v části obce Rudník čp. 134 stojící na pozemku parc. č. st. 114, vše se nacházejí v katastrálním území Rudník, obec Rudník, okres Trutnov, 2. Pozemek parc. č. 683/14 nacházející se v katastrálním území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha-západ, 3. Pozemek parc. č. 907/1 a pozemek parc. č. 907/2 vše se nacházející v katastrálním území Hradišťko u Sadské, obec Hradišťko, okres Nymburk. Žalobce uvádí, že se zřetelem na zájmy věřitelů dlužníka by všechny nemovitosti měly připadnout do vlastnictví dlužníka, tedy do majetkové podstaty. Žalobce tedy navrhuje, aby bylo žalobě vyhověno s tím, že veškerý majetek který tvoří společné jmění manželů je evidentně předluženo a tím by měl být veškerý majetek náležející do společného jmění manželů přikázán do majetkové podstaty dlužníka.

Žalovaná nárok žalobce v celém rozsahu neuznává a považuje ho za neoprávněný. Žalovaná ve svém vyjádření odkazuje na žalobu, kterou podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a která byla postoupena k Městskému soudu v Praze pod sp. zn. 191 ICm 2897/2015 a v této věci bylo řízení zastaveno. V této žalobě žalovaná pouze uvádí, že rozsah společného jmění manželů nebyl nikdy v průběhu manželství zúžen a vznik společného jmění manželů nebyl zcela ani zčásti vyhrazen ke dni zániku společného jmění manželů. Protože shora uvedeným usnesením byl na dlužníka Jana Řeřichu prohlášen konkurs a tímto dnem zaniklo společné jmění manželů, žalovaná žádá vypořádání společného jmění manželů a v žalobě pak uvádí, které věci by měly být přikázány žalované a které žalobci. Z jakého důvodu neuvádí.

Ze spisu vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS 1628//2010, má soud za prokázané, že dne 8. února 2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana Řeřichu, anonymizovano , bytem Polská 17, Praha 2, a na jeho majetek prohlášen konkurs. Dále bylo ze spisu zjištěno, že do insolvenčního řízení se přihlásilo 7 věřitelů se svými závazky v celkové pokračování-3-191 ICm 3466/2013 () výši 331,480.840,49 Kč. Insolvenčním správcem byla popřena částka 20,038.867,10 Kč, tedy uznané závazky jsou ve výši 311,441.973,39 Kč.

Ze znaleckého posudku č. 1340/80/2014 vypracovaného Ing. Marcelou Řebíkovou má soud za zjištěno, že majitelem nemovitosti pozemek parc. č. st. 112, parc. č. st. 114, parc. č. 183/2, parc. č. 183/3, parc. č. 189, parc. č. 1253/7, budova v části obce Rudník čp. 1 stojící na pozemku parc. č. st. 112 a budova v části obce Rudník čp. 134 stojící na pozemku parc. č. st. 114, vše se nacházejí v katastrálním území Rudník, obec Rudník, okres Trutnov, je dlužník a žalovaná a majetek je ve společném jmění manželů. Tato nemovitost byla oceněna na částku 11,500.000,-Kč.

Ze znaleckého posudku č. 1341/81/2014 vypracovaného Ing. Marcelou Řebíkovou má soud za zjištěno, že majitelem nemovitosti pozemek parc. č. 683/14 nacházející se v katastrálním území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha-západ, je dlužník a žalovaná a majetek je ve společném jmění manželů. Tato nemovitost byla oceněna na částku 5,900.000,-Kč.

Ze znaleckého posudku č. 1342/82/2014 vypracovaného Ing. Marcelou Řebíkovou má soud za zjištěno, že majitelem nemovitosti pozemek parc. č. 907/1 a pozemek parc. č. 907/2 vše se nacházející v katastrálním území Hradišťko u Sadské, obec Hradišťko, okres Nymburk, je dlužník a žalovaná a majetek je ve společném jmění manželů. Tato nemovitost byla oceněna na částku 3,700.000,-Kč.

Na základě provedeného dokazování má soud tedy za prokázané, že dlužník Jan anonymizovano má závazky ve výši 331,480.840,49 Kč a výše majetku ve společném jmění manželu je 21,100.000,-Kč. Závazky dlužníka tedy významně převyšují hodnoty společného jmění manželů. Společné jmění manželů zaniklo ke dne 8.2.2011, kdy byl na majetek dlužníka-manžela prohlášen konkurs.

Dle ust. § 274 InsZ nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohu být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty.

V případě, že společné jmění manželů zaniká v důsledku prohlášení konkursu na jednoho z manželů, jsou kritéria pro vypořádání společného jmění manželů vyplývající z ust. § 149 obč. zák. upozaděna zájmem na ochraně věřitelů a na jejich maximálním uspokojení. Soudy jsou na jedné straně povinny společné jmění manželů vypořádat takovým způsobem, aby se věřitelům dostalo pokud možno co největšího uspokojení, na straně druhé musí přihlédnout i k dalším rozhodovacím kritériím, například k zájmu na ochraně nezletilých dětí a rodiny.

Z centrální evidence obyvatelstva jsou zjistil, že dlužník a žalovaná mají jednu dceru Nelu, která je již zletilá.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky 22 Cdo 4625/2014 ze dne 30.9.2015 v případě, že společné jmění manželů zaniká v důsledku prohlášení konkursu na jednoho z manželů, jsou kritéria pro vypořádání společného jmění manželů vyplývající z § 149 obč. zák. do jisté míry upozaděna zájmem na ochraně věřitelů a na jejich maximálním uspokojení. pokračování-4-191 ICm 3466/2013 ()

Nalézací soudu jsou totiž povinny společné jmění manželů vypořádat takovým způsobem, aby se věřitelů dostalo pokud možno co největšího uspokojení. To se podle rozhodovací praxe dovolacího soudu projevuje tak, že pokud možno všechny aktiva mají být přikázána úpadci do jeho konkursní podstaty, neboť mohou-li být věřitelé manželů uspokojeni z předluženého společného jmění manželů v rámci konkursu stejně jen částečně, i kdyby úpadci byla přikázána všechna aktiva společného jmění, není pádného důvodu pro to, aby tato aktiva soud nepřikázal úpadci a aby k uspokojení věřitelů byla vedena další řízení (např. exekuční) k vydobytí neuspokojené části v soupisu uplatněných pohledávek vůči manželů úpadce.

Vzhledem k tomu, že žalovaná neuvedla žádný důvod, proč by soud měl jí označený majetek ve společném jmění manželů přikázat do jejího vlastnictví, a dále vzhledem k tomu, že manželé mají již zletilou dceru, soud při vypořádávání společného jmění manželů přihlédl především k zájmu na ochranu věřitelů a jejich maximálnímu uspokojení. Jak vyplynulo z dokazování, věřitelé dlužníka budou uspokojeni z předluženého společného jmění manželů pouze částečně a není tedy důvodu, proč by soud tato aktiva nepřikázal úpadci, protože v případě jiného postupu by pak věřitelé vedli další řízení (např. exekuční) k vydobytí neuspokojených pohledávek vůči žalované.

Jelikož společné jmění manželů je značně předlužené, věřitelům se dostane pouze částečného uspokojení, nebyly shledány další rozhodovací kritéria např. ochrana nezletilých dětí či rodiny, soud rozhodl, že společné jmění manželů se vypořádává tak, že veškerý majetek ve společném jmění manželů se přikazuje dlužníku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle úspěchu ve věci. Žalobce měl ve věci plný úspěch, náleží mu náhrada nákladů řízení. Žalobce se na jednání dne 19.10.2016 práva na náhradu nákladů řízení vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Šťastná v.r. Hanka Černínská samosoudce