MSPH 91 INS 16036/2011-C2-27
MSPH 91 INS 16036/2011-C2-27

191 ICm 1197/2013-112 (MSPH 91 INS 1603/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: M Marketing s.r.o., IČ : 27171369, se sídlem Pernerova 652/55, 186 00 Praha 8, (původně Miss České republiky a.s., IČ: 28862686, se sídlem 110 00 Praha 1, Opletalova 1284/37), zast. JUDr. Radkem Závodným, advokátem se sídlem Litovelská 1340/2C, 779 00 Olomouc, proti žalovanému: Voleský a partneři, v.o.s., IČ: 26717514, se sídlem 150 00 Praha 5, Staropramenná 17, insolvenční správce dlužníka: ART PRODUCTION K./2, spol. s r.o., IČ: 61502561, se sídlem 120 00 Praha 2, zast. Mgr. Filipem Wágnerem, advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto: I. Žaloba s tím, aby bylo určeno, že ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ART PRODUCTION K./2, spol. s r.o., IČ: 61502561, se sídlem Praha 2, Bělehradská 568/92, se vy l u č u j í ochranné známky, kombinované ochranné známky číslo zápisu 187581-MISS ČESKÉ REPUBLIKY a číslo zápisu 244510-MISS SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY zapsané v aktualizovaném soupisu ze dne 7.3.2013 v insolvenční věci sp. zn.(čl. B-48), se z a m í t á .

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 17.000,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho právního zástupce Mgr. Filipa Wágnera, advokáta se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1. isir.justi ce.cz pokračování-2-191 ICm 1197/2013 (MSPH 91 INS 1603/2011)

III. Žalobce je povinen zaplatit České republice státem vynaložené náklady za znalečné ve výši 12.337,-Kč na účet Městského soudu v Praze do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhá vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že se ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vylučují ve výroku v bodě I. uvedené ochranné známky. Uvedl k tomu, že žalobce je, jak vyplývá z rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví, vlastníkem ochranné známky kombinované zapsané v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví ČR-číslo zápisu 187581-MISS ČESKÉ REPUBLIKY a číslo zápisu 244510-MISS SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY. V insolvenčním řízení dlužníka ART PRODUCTION K./2 spol. s r.o., IČ: 61502561 vedeného pod sp. zn. MSPH 91 INS 16036/2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek, žalovaný byl ustanoven do funkce insolvenčního správce. Dne 13.3.2013 byla v insolvenčním rejstříku ve shora uvedené věci zveřejněna zpráva o činnosti insolvenčního správce ze dne 7.3.2013, jejíž součástí byl dodatek č. 2 soupisu majetkové podstaty. Do majetkové podstaty dlužníka zahrnul správce shora uvedené ochranné známky. Jak vyplývá z rejstříku ochranných známek vlastníkem známky MISS ČESKÉ REPUBLIKY je žalobce. Ochranná známky MISS SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY, jejímž vlastníkem byl také žalobce, ke dni 11.7.2011 zanikla. Žalobce je přesvědčen, že je aktivně legitimován k podání této žaloby o vyloučení známek z majetkové podstaty dlužníka, neboť právo žalobce, respektive také jiné důvody, jejich zahrnutí do soupisu vylučují. Žalobce uvedl, že nebyl žalovaným o provedení soupisu vyrozuměn, ale o skutečnosti soupisu známek se na základě vlastní iniciativy dozvěděl z insolvenčního rejstříku, kde byla tato skutečnost zveřejněna 13.3.2013. Insolvenční správce ve své zprávě uvedl, že důvodem k sepsání známek do soupisu majetkové podstaty dlužníka byly pochybnosti o pravosti podpisu jednatele dlužníka, pana Jana Moťovského, který jménem dlužníka smlouvu o převodu známek dne 12.6.2008 podepsal. Nabyvatelem známek na základě této smlouvy byla společnost Speciální zakládání TREFIL, s.r.o., IČ: 27890716 (dále jen SZT), dalším důvodem pro zápis do majetkové podstaty dlužníka byla skutečnost, že nebyl dohledán originál či ověřená kopie předmětné převodní smlouvy. K vyvrácení pochybností žalovaného žalobce předkládá kopii převodní smlouvy ze dne 12.6.2008 uzavřené mezi dlužníkem a SZT, tato smlouva byla řádně podepsána osobami oprávněnými k takovému jednání. Známky byly ze strany SZT převedeny na žalobce, což opět vyplývá z výše uvedených výpisů z rejstříku ochranných známek. Žalobce pro podporu výše uvedeného zejména upozorňuje, že jak SZT tak žalobce byli do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví ČR jakožto vlastníci známek zapsáni bez jakýchkoliv výhrad. Dále žalobce poukázal na nestandardní postup žalovaného, když ve shora uvedené zprávě o své činnosti vyrozuměl o sepsání známek (s výzvou k podání vylučovací žaloby) pouze SZT, ačkoliv vlastníkem známek dle veřejného rejstříku byl žalobce. Tuto skutečnost přitom žalovaný měl dokonce povinnost zjistit, a to při postupu dle § 224 odst. 2 InsZ. Čistě s důvodů procesní opatrnosti žalobce uvádí, že i pokud by žalovaný byl neochvějně přesvědčen o neplatnosti převodní smlouvy mezi dlužníkem a SZT, neměla by tato skutečnost mít vliv na vznik vlastnického práva žalobce k známkám, tedy práva, které brání zahrnutí známek do majetkové podstaty dlužníka. Jak vyplývá z výpisu z rejstříku ochranných známek, nabyl žalobce známky nikoliv od dlužníka, ale od SZT, a to v dobré víře v to, že SZT je skutečným vlastníkem známek. Nabylo-li zápisem do rejstříku ochranných známek vlastnické právo žalobce ke známkám věcněprávních účinků, není v právním státě přípustné zasahovat do tohoto vlastnického práva ze strany třetí osoby poukazováním na pokračování-3-191 ICm 1197/2013 (MSPH 91 INS 1603/2011) neplatnost smlouvy uzavřené mezi právními předchůdci žalobce. Žalobce zde odkazuje na konstantní rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR, příkladmo na nález sp. zn. II. ÚS 165/20011, dle něhož osoba, které svědčí dobrá víra, nenese žádný díl odpovědnosti za neplatnost smlouvy uzavřené mezi právními předchůdci. Závěrem žalobce upozorňuje, že postupem žalovaného došlo k výraznému zásahu do jeho vlastnického práva. Za této situace je nutno hodnotit zahrnutí známek do soupisu majetkové podstaty dlužníka jako zcela nepřiměřený až excesivní úkon žalovaného, když navíc tento úkon byl motivován pouhými pochybnostmi a nikoliv např. existencí jasných a průkazných důkazů či skutečností. Žalobce připomíná, že známka MISS SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY již zanikla, a to dokonce před zahájením insolvenčního řízení vůči dlužníkovi a není tedy k soupisu vůbec způsobilá.

Žalovaný se k žalobce vyjádřil, že má za to, že vyrozumění o zahrnutí do soupisu majetkové podstaty se doručuje nabyvateli ochranných známek, nikoli stávajícímu vlastníku. Nabyvateli ochranných známek bylo vyrozumění zasláno dne 7.3.2013. Žalobci bylo pouze oznámeno provedení soupisu ochranných známek do soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to dopisem ze dne 7.3.2013. K soupisu ochranných známek žalovaný přistoupil na základě výzev věřitele Romana Moťovského ze dne 23.1.2013 a zástupce věřitelů ze dne 7.3.2013. Z důvodu trvajících pochybností ohledně pravosti podpisu převodce ochranných známek, resp. osoby za něj jednající, tj. pana Jana Moťovského, a okolností podpisu této smlouvy, požádal tehdejšího patentového zástupce paní Ing. Janu Vandělíkovou-BOHEMIA PATENT o její stanovisko, tato osoba sdělila, že smlouvu o převodu ochranných známek nikdy neviděla. Dne 2.10.2012 požádal žalovaný Úřad průmyslového vlastnictví o zaslání originálu či ověřené kopie smlouvy o převodu ochranných známek. Tento úřad sdělil dne 3.10.2010, že tuto listinu nevlastní. Žalovanému není stále zřejmé, na základě jaké listiny došlo k převodu ochranných známek na nabyvatele Speciální zakládání TREFIL, s.r.o.

Dle ust. § 225 odst. 1 InsZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Dle ust. § 225 odst. 2 InsZ žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2369/2007 ze dne 28.7.2009 osoba, která tvrdí, že věc, právo nebo jiná majetková hodnota do konkursní podstaty nepatří, může podat vylučovací žalobu bez ohledu na to, zda k jejímu podání byla konkursním soudem vyzvána. Legitimace k vylučovací žalobě je dána již tím, že věc byla správcem zařazena (zapsána) do soupisu podstaty.

Žaloba byla podána dne 4.4.2013, tudíž včas s ohledem na to, že žalovaný žalobci nezaslal vyrozumění o soupisu majetku s poučením o právu podat žalobu, ale pouze mu dopisem ze dne 7.3.2015, že do soupisu majetkové podstaty sepsal ochranné známky. Žalovaným je insolvenční správce. Z uvedeného vyplývá, že účastnici jsou ve sporu procesně legitimováni. pokračování-4-191 ICm 1197/2013 (MSPH 91 INS 1603/2011)

Dle ust. § 120 odst. 4 o.s.ř. není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti. Soudu je z jeho vlastní činnosti známo, že dne 7.9.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka ART PRODUCTION k./2, IČ: 61502561 pod sp. zn. 91 INS 16036/2011, dne 24.10.2011 byl žalovaný určen insolvenčním správcem dlužníka. Dne 25.10.2011 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Dne 11.3.2013 na B-48 byl zveřejněn soupis ochranných známek MISS ČESKÉ REPUBLIKY a MISS SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY do majetkové podstaty dlužníka, jako osoba uplatňující práva k uvedeným známkám nebyl uveden nikdo. Z databáze ochranných známek veřejně přístupné na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví je soudu známo, že ochranná známky číslo zápisu 244510 MISS SYMPATIE ČR zanikla ke dni 17.7.2011, ochranná známka číslo zápisu 187581 MISS ČESKÉ REPUBLIKY byla dne 8.9.2009 převedena dlužníkem ART PRODUCTION K/2 spol. s r.o. na Speciální zakládání TREFIL, s.r.o., a dne 8.9.2009 byla dále známka převedena na CENTRAL GROUP Miss České republiky a.s. Ke dni soupisu 7.3.2013 tedy ochranná známka MISS SYMPATIE ČR již neexistovala a vlastníkem ochranné známky MISS ČR byla společnost Miss ČR , a.s. (dříve CENTRAL GROUP Miss České republiky, a.s.

Ze spisu ochranné známky MISS ČESKÉ REPUBLIKY č. 82681 má soud za zjištěno, že dne 15.9.1993 byla podána přihláška ochranné známky přihlašovatelem ART PRODUCTION K., a.s., dne 25.1.1996 byla přihlášená ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek pod číslem zápisu : 187581. Dne 17.7.2000 byla podána žádost o převod ochranné známky z Art Production K, a.s. v likvidaci na nabyvatele Art Production K./2, s.r.o., součástí návrhu bylo potvrzení o převodu ochranné známky s podpisy majitele ochranné známky a nabyvatele ochranné známky, dne 10.9.2003 byla úřadu doručena žádost o obnovu zápisu ochranné známky, dne 15.9.2003 byla provedena obnova, dne 27.7.2007 byla doručena žádost o zápis zástupce k ochranné známce, dne 31.7.2007 bylo vydáno osvědčení, že zástupcem vlastníka je: BOHEMIA PATENT, Patentová & známková kancelář, Ing. Jana Vandělíková, Havanská 17, 170 00 Praha 7 s účinností od 31.7.2007, dne 26.7.2008 podala Ing. Jana Vandělíková, patentový zástupce žádost o registraci údajů o přihlašovateli/majiteli ochranných známek, dne 30.7.2008 bylo vydáno osvědčení o vyznačení navrhovaných skutečností, dne 19.6.2009 podal žalobce žádost o převod majitele/vlastníka, ve které uvedl majitele, který je předmětem změny 1.) ART PRODUCTION K./2, spol. s r.o., Spálená 29, 110 00 Praha 2, a 2.) Speciální zakládání TREFIL, s.r.o., Bubovice 21, 267 18, součástí návrhu byl úředně ověřený opis potvrzení o převodu ochranných známek mezi ART PRODUCTION K./2 spol. s r.o. a Speciální zakládání TREFIL, s.r.o. ze dne 12.6.2008 a potvrzení o převodu ochranné známky mezi Speciální zakládání TREFIL, s.r.o. a žalobcem ze dne 18.8.2009, dne 24.8.2009 byla žalobci zaslána výzva k odstranění vad-doplacení správního poplatku, dne 7.9.2009 žalobce správní poplatek doplatil, neboť šlo o dva převody, dne 9.9.2009 bylo vydáno osvědčení, že u ochranné známky byly vyznačeny následující skutečnosti vlastník: Speciální zakládání TREFIL, s.r.o. s účinnosti od 8.9.2009 do 8.9.2009 a vlastník: CENTRAL GROUP Miss České republiky, a.s. s účinností od 8.9.2009, dne 6.6.2010 žalobce žádal o změnu údajů, dne 10.6.2010 změna údajů provedena zapsán vlastník: Miss České republika, a.s. s účinností od 10.3.2010, dne 2.10.2012 podal žádost insolvenční správce dlužníka JUDr. Vlastimil Voleský o originál či ověřenou kopii smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 12.6.2008, dne 3.10.2012 sdělil úřad insolvenčnímu správci, že k žádosti o zápis převodu byla přiložena ověřená kopie Potvrzení o převodu ochranných známek, jiný doklad k žádosti přiložen nebyl. Dále bylo insolvenčnímu správci sděleno, že ochranná známka O-169653 zanikla ke dni 17.7.2011, dne 19.4.2013 byla podána žádost o obnovu ochranné známky, zápis ochranné známky byl obnoven s účinností k 15.9.2013. Z obsahu tohoto spisu má soud za zjištěno, že zde není založen originál smlouvy o převodu ochranných známek mezi obchodní firmou ART PRODUCTION K./2, spol. s r.o., pokračování-5-191 ICm 1197/2013 (MSPH 91 INS 1603/2011) a firmou Speciální zakládání TREFIL s.r.o., ze dne 12.6.2008, že veškeré listiny týkající se změny vlastníka těchto ochranných známek jsou pouze v rovině kopií, případně ověřených kopií těchto listin.

Soud má za zjištěno z výpovědí svědků a to :

1) Romana Moťovského, bratra bývalého jednatele dlužníka Jana Moťovského, že ohledně převodu ochranných známek mezi jeho bratrem a společností Speciální zakládání Trefil s.r.o. se dozvěděl až několik let po ztrátě bratra. V době, kdy byl jeho bratr jednatelem a majitelem firmy, nemohla tato transakce proběhnout, neboť soutěž MISS ČR bez ochranných známek nemá logiku a nemohla by fungovat. Svědkovi není nic známo o tom, že by jeho bratr jako jednatel firmy ART PRODUCTION K2 spol. s r.o. podepisoval smlouvu se spol. Speciální zakládání Trefil s.r.o. ve věci prodeje ochranných známek. Svědek byl rovněž určitou dobu, jednatelem dlužníka, kdy to bylo přesně, neví. Do funkce byl ustanoven po ztrátě bratra, aby firma mohla existovat. Pokud jde o podpis na kopii smlouvy, po jeho předestření uvedl, že je podpis podobný, ale není schopen poznat, zda jde o originál nebo falzum. Pana Trefila, jednatele společnosti Speciální zakládání Trefil s.r.o. nikdy neviděl, nezná ho. Se svým bratrem byli v denním styku, bratr ho neinformoval o tom, že by uvažoval o prodeji ochranné známky panu Trefilovi, nikdy se o něm nezmiňoval a ani se nezmiňoval o tom, že by uvažoval o jejím prodeji. Byl rád, že ochrannou známku získal, zaplatil ji.

2) ing. Jany Vandělíkové, samostatného patentového zástupce, že o převodu ochranných známek mezi nyní dlužníkem a Speciálním zakládáním Trefil s.r.o. nic neví. Smlouvu nepřipravovala ani nezajišťovala zápis převodu na Úřadu průmyslového vlastnictví. Společnost ART PRODUCTION K.2 spol. s r.o. zastupovala v době, kdy se jednalo o převod ochranné známky MISS ČR mezi společností pana Zapletala a společností ART PRODUCTION K.2 spol. s r.o., v tomto převodu vystupovala jako zástupce této firmy. Panem Janem Moťovským se znala, neví o tom, že by uvažoval o prodeji společnosti nebo ochranné známky někomu jinému. Firmu Speciální zakládání Trefil s.r.o. nezná; pokud by pan Moťovský uvažoval o prodeji ochranné známky MISS ČR, určitě by k této transakci zmocnil ji, protože spolu měli uzavřenou stálou smlouvu na zastupování.

3) Miroslava Trefila, jednatele obchodní firmy Speciální zakládání TREFIL s.r.o., že smlouvu o prodeji ochranných známek uzavíral s firmou CENTRAL GROUP, kterou zastupoval pan Novotný, který byl finančním ředitelem CENTRAL GROUP a s tím také jednal, že smlouvu v originále k dispozici nemá, že firmu ART PRODUCTION ve věci uzavření smlouvy o prodeji ochranných známek zastupovala firma CENTRAL GROUP a on vždy jednal jenom s CENTRAL GROUPEM. Pana Moťovského neznal a nikdy v životě ho neviděl. Na smlouvě je jeho podpis, že to, co se dělo s ochrannou známkou dál neví, už se o to dál nestaral. Měl pouze zájem koupit známku MISS ČR proto, že to jméno mělo ekonomickou historii. Když zjistil, že za firmou jsou pohledávky neprodal ji, ale dal ji do konkursu, který stále trvá a že jde pravděpodobně o firmu MISS Models nebo tak nějak. Firma Speciální zakládání TREFIL se věnovala stavebnictví a neměla žádné zkušenosti s ochrannými známkami. Smlouva o převodu ochranných známek se podepisovala přímo ve firmě CENTRAL GROUP v budově bývalého Motokovu a byl u toho pan Novotný, který ho pak poslal do Czech Pointu na poštu kvůli podpisu. Při podpisu smlouvy o převodu ochranných známek nebyli nikdy pohromadě oba dva zástupci ze smluvních stran, vždycky to šel podepsat jen on. Nedivil se tomu, že tam nebyla druhá strana přítomna, spoléhal na pana Novotného, který mu říkal, že už to druhá strana podepsala nebo že to podepíše, nepamatuje pokračování-6-191 ICm 1197/2013 (MSPH 91 INS 1603/2011) si, jestli byl na předmětné smlouvě, když ji on podepisoval, již druhý podpis, že mu to bylo prezentováno tak, že CENTRAL GROUP koupil firmu ART PRODUCTION a že si potřebuje nechat ochranné známky, že on (svědek) neměl zájem o ochranné známky ale o firmu jako takovou; že pokud se týká předestřené smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 12.8.2008, tuto smlouvu osobně podepsal a byl přesvědčen o tom, že převodcem je firma CENTRAL GROUP.

Tedy z těchto výše uvedených výpovědí svědků má soudu za zjištěno, že jim, žádnému z nich, není známo, že by smlouvu o převodu ochranných známek-kombinované ochranné známky číslo zápisu 187581-MISS ČESKÉ REPUBLIKY a číslo zápisu 244510-MISS SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY, podepsal za dlužníka Jan Moťovský. Svědci Roman Moťovský, bratr Jana Moťovského a ing. Vandělíková, samostatná patentní zástupkyně, která dlužníka zastupovala v době, kdy se údajně mělo jednat o převodu ochranných známek, uvedli, že o převodu ochranných známek jednatel Jan Moťovský nikomu neřekl a že je možné, že jeho podpis na smlouvě o převodu ochranných známek je padělek; svědek Trefil, který byl a je jednatelem společnosti Speciální zakládání TREFIL, s.r.o. v době, kdy mělo dojít k prodeji výše uvedených ochranných známek z dlužníka na tuto obchodní firmu uvedl, že se s Janem Moťovským nikdy nesetkal, neviděl ho ani ho nezná, podpis druhé strany smlouvy neviděl, že firmu ART PRODUCTION ve věci uzavření smlouvy o prodeji ochranných známek zastupovala firma CENTRAL GROUP a on byl přesvědčen o tom, že prodávajícím je firma CENTRAL GROUP, která firmu ART PRODUCTION koupila, a že pokud se týká předestřené smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 12.6.2008, tuto smlouvu osobně podepsal, ale originál této smlouvy nemá, a že byl přesvědčen o tom, že převodcem je firma CENTRAL GROUP.

Dále se soudu jeví rozporuplné uzavření smlouvy dne 12.6.2008 bez účasti patentového zástupce Ing. Vandělíkové, která byla zástupcem vlastníka ochranné známky a dne 26.7.2008 požádala o registraci údajů a toto potvrzení jí bylo dne 30.7.2008 vydáno. Další rozpor soud shledává v tom, že teprve až 19.6.2009, tedy rok po uzavření smlouvy podal CENTRAL GROUP Miss České Republiky, a.s. žádost o převod majitele/vlastníka a předložil již výše zmiňované listiny. Žalobcem tvrzený původní vlastník Speciální zakládání TREFIL s.r.o. (dále jen SZT) vůbec o zápis změny vlastnictví neusiloval. Jak uvedl svědek Miroslav Trefil ve své výpovědi, s panem Moťovským vůbec nejednal a jednal pouze se zástupcem CENTRAL GROUP Miss České republiky a.s. panem Novotným. Rozporuplný je i postup při uzavírání smlouvy, neboť dle svědka Miroslava Trefila se strany osobně vůbec nepotkaly, pan Trefil jednal pouze se zástupcem panem Novotným.

Žalobce byl vyzván, aby předložil originál smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 12.6.2008. Žalobce předložil pouze úředně ověřenou kopii.

Soud provedl znalecký posudek k posouzení pravosti podpisu na kopii smlouvy o převodu ochranných známek vypracovaný soudní znalkyní Mgr. Marií Beňovou a z jeho závěru zjistil, že sporný podpis na kopii smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 12.6.2008 je pravděpodobně kopií pravého podpisu Jana Moťovského, jehož ukázky podpisů byly předloženy ke srovnání. Zároveň však nelze zaručit, že obraz podpisu tvoří se zbývajícím textem předmětné písemnosti jeden celek i v originálu, a posoudit, zda obraz podpisu nebyl přenesen z jiné písemnosti. Znalkyně do protokolu dne 14.9.2016 uvedla, že nemůže vyloučit, že k přenesení podpisu v tomto případě mohlo dojít. pokračování-7-191 ICm 1197/2013 (MSPH 91 INS 1603/2011)

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2086/2000 ze dne 30.5.2002 K předpokladům, za nichž soud může vyhovět žalobě o vyloučení věci ze soupisu majetku konkursní podstaty (excindační žalobě), patří, že:

1) věc byla správcem konkursní podstaty příslušného úpadce vskutku pojata do soupisu majetku konkursní podstaty;

2) excindační žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby výzvou soudu, který prohlásil konkurs,

3) žalovaným je správce konkursní podstaty,

4) v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci (§ 154 odst. 1 o. s. ř.), trvají účinky konkursu a věc je nadále sepsána v konkursní podstatě (nebyla v mezidobí ze soupisu majetku konkursní podstaty vyloučena správcem);

5) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkursní podstaty, svědčí jí.

V daném případě byly sporné věci do soupisu zahrnuty, vylučovací žalobu proti insolvenčnímu správci podala osoba od dlužníka odlišná a která je aktivně legitimována, i když jí nebylo doručeno oznámení s poučením dle ust. § 224 odst. 3 InsZ a aktivní legitimace byla žalobce zdůvodněna již výše, v současné době jsou všechny sporné věci stále zařazeny do soupisu majetkové podstaty, přičemž účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka nadále trvají.

Není-li pravost podpisu na smlouvě nebo jiné listině prokazována veřejnou listinou (ověřovací doložkou, která je veřejnou listinou), zákon výslovně (v ustanoveních § 133 až 135 o.s.ř.) neupravuje, jak mají být důkazy hodnoceny. Soud proto postupuje podle ustanovení § 132 o.s.ř. vyjadřujícího zásadu volného hodnocení důkazů; důkazy o pravosti podpisu na smlouvě nebo jiné listině proto hodnotí podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, a pečlivě přihlíží přitom ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

Podpis na smlouvě nebo na jiné listině, jenž nebyl ověřen doložkou, která by byla veřejnou listinou, se v občanském soudním řízení považuje za pravý, dokud pravost podpisu nebyla řádně a včas (do doby, do jejíhož uplynutím bylo v řízení přípustné uplatňovat rozhodné skutečnosti) popřena. V případě, že pravost "neověřeného" podpisu na smlouvě nebo jiné listině byla popřena, má procesní povinnost tvrdit skutečnosti rozhodné z hlediska posouzení pravosti podpisu a povinnost tvrzené skutečnosti prokázat [§ 101 odst.1 písm.a) a b) a § 120 odst.1 věta první a § 120 odst.3 o.s.ř.] ten z účastníků, který-jak je v soudní praxi a právní teorii nepochybné-z objasnění této okolnosti vyvozuje pro sebe příznivé právní důsledky, tedy, řečeno jinak, ten z účastníků, pro něhož je zjištění této okolnosti na prospěch z hlediska (pro něho) úspěšného výsledku řízení (úspěchu ve sporu). pokračování-8-191 ICm 1197/2013 (MSPH 91 INS 1603/2011)

Jelikož pravost podpisu byla popřena dlužníkem, tedy Romanem Moťovským, bývalým jednatelem dlužníka, pochybnosti o pravosti podpisu vyplývají i z výpovědi Ing. Vandělíkové, patentového zástupce dlužníka a i z výpovědi svědka Miroslava Trefila o průběhu uzavírání smlouvy, pochybnosti o tom, že podpis Jana Moťovského mohl být na smlouvu o převodu ochranné známky ze dne 12.6.2008 přenesen neodstranil ani znalecký posudek a pravý podpis Jana Moťovského na předmětné smlouvě může přivodit (přivodí) pro žalobce příznivé důsledky ve sporu (umožní vyhovět jeho žalobě o vyloučení majetku žalobce z majetkové podstaty), je za této situace odůvodněn závěr, že žalobce má procesní povinnost tvrdit a prokázat, že smlouvu o převodu ochranné známky ze dne 12.6.2008 podepsal Jan Moťovský a že tedy tato smlouva je opatřena jeho pravým podpisem. (srovnej Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.10.2012 sp. zn. 21 Cdo 3461/2011).

Žalobci se nepodařilo prokázat, že smlouva o převodu ochranné známky uzavřená dne 12.6.2008 není falsum, které-v rozporu se skutečností-jen předstírá vůli dlužníka-tedy jeho jednatele Jana Moťovského převést ochrannou známku na nového vlastníka, ačkoliv takovou vůli ve skutečnosti neměl, popř. ji neprojevil a ani-protože se uzavření smlouvy nezúčastnil-ji projevit nemohl a naopak provedené dokazování prokázalo, že se jednatel Jan Moťovský osobně neúčastnil podpisu smlouvy, vše domlouval pan Novotný, zástupce firmy CENTRAL GROUP Miss České republiky a.s., která pak další smlouvou o převodu ochranné známky od SZT známky koupila, soud proto dospěl k závěru, že smlouva o převodu ochranné známky ze dne 12.6.2008 i následná smlouva mezi CENTRAL GROUP Miss České republiky a SZT s.r.o., jsou absolutně neplatná podle § 39 občanského zákoníku platným do 31.12.2013. Soud poukazuje na skutečnost, že v době, kdy CENTRAL GROUP Miss České republiky, a.s. ochranné známky od SZT s.r.o. kupoval, byl jako vlastník těchto známek v rejstříku ochranných známek zapsán dlužník ART PRODUCTION K/2, spol. s r.o., tudíž se žalobce nemůže odvolávat na dobrou víru, že koupil ochranné známky od vlastníka SZT s.r.o.

Dle ust. § 39 OZ účinného do 31.12.2013 je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Dle ust. § 8 odst. 1 zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku (R).

Dle ust. § 15 odst. 1 zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.

Žalobce neunesl důkazné břemeno ohledně svého tvrzení, že k převodu ochranných známek došlo. Jeden z aktérů této transakce, jednatel dlužníka Jan Moťovský, byl prohlášen za mrtvého a jak soud zjistil druhý, jednatel firmy Speciální zakládání TREFIL, vypověděl do protokolu, že smlouvu o prodeji ochranných známek neuzavíral s dlužníkem, jednajícím tehdy jednatelem Janem Moťovským, ale s firmou CENTRAL GROUP a originál smlouvy pokračování-9-191 ICm 1197/2013 (MSPH 91 INS 1603/2011) nemá k dispozici z důvodu údajného vyplavení či vytopení archivu. Žalobce tedy neprokázal, že by podpis Jana Moťovského na smlouvě o převodu ochranných známek ze dne 12.6.2008 byl pravý, a soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle úspěchu ve věci. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, náleží mu proto plná náhrada nákladů řízení, která je tvořena náklady právního zastoupení, a to odměnou advokáta za 5 hlavních úkonů po 3.100,-Kč, tj. částka 15.500,-Kč (ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, dále jen AT , dále paušální náhrada hotových výdajů 5 x po 300,-Kč, tj. částka 1.500,-Kč (ust. § 13 odst. 3 AT), celkem tedy náklady řízení ve výši 17.000,-Kč.

O náhradě nákladů státu, které vznikly v souvislosti se znalečným spočívajícím v odměně znalce ve výši 11.490,-Kč včetně DPH za vypracovaný znalecký posudek, a účasti při jednání dne 14.9.2016 ve výši 847,-Kč včetně DPH, tedy celkem 12.237,-Kč včetně DPH, soud rozhodl podle § 148 odst. 1 o.s.ř. který stanoví, že stát má podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil. Žalovaný měl ve věci plný úspěch a soud tedy rozhodl, že žalovaný je povinen uhradit státu 12.337,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 21. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Šťastná, v.r. Černínská samosoudce