MSPH 91 INS 11376/2016-B-43
Č.j. MSPH 91 INS 11376/2016-B-43

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka-manželů: Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem Ratajská 357, 258 01 Vlašim, Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Antala Staška 2059/80B, 140 00 Praha 4, oba na korespondenční adrese: Trávníčkova 1779/35, 155 00 Praha 5, o změně výroku usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem,

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. MSPH 91 INS 11376/2016-B-24 ze dne 1. prosince 2016 upravující výši poměrů, podle nichž je dlužník povinen platit svým nezajištěným věřitelům částku ze svých příjmů, se s ohledem na důvodný návrh dlužníka na snížení splátek m ě n í následovně :

Dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. ledna 2017, platil níže označeným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 20. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, poníženou o částku ve výši 2.000,-Kč. Zbývající částku k rozdělení poníženou o odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč (navýšených, v případě, že se správce stane plátcem DPH, o částku odpovídající dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce podle poměru pohledávek těchto věřitelů jednotlivým věřitelům takto:

-věřitel č. 1-Kontex Trade International s.r.o., IČO 24827061, sídlem 142 00 Praha 4, Na Okruhu 488/27, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 5.620,42 Kč poměrnou část ve výši 0,717 % příjmů; -věřitel č. 2-JK Financial s.r.o., IČO 24229083, sídlem 120 00 Praha 2, Hálkova 1406, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 4.383,31 Kč poměrnou část ve výši 0,559 % příjmů; -věřitel č. 3-T-Mobil Czech Republic a.s., IČO 64949681, sídlem 149 00 Praha 4, Tomíčkova 2144/1, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 10.144,67 Kč poměrnou část ve výši 1,295 % příjmů; -věřitel č. 4-O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, sídlem 140 22 Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 14.562,34 Kč poměrnou část ve výši 1,859 % příjmů;

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Štíchová. isir.justi ce.cz

-věřitel č. 5-I-XON, a.s., IČO 28218761, sídlem 130 00 Praha 3, Husitská 344/63, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 85.160,54 Kč poměrnou část ve výši 10,869 % příjmů; -věřitel č. 6-MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, sídlem 140 28 Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 328.818,88 Kč poměrnou část ve výši 41,968 % příjmů;

-věřitel č. 7-ESSOX s.r.o., IČO 26764652, sídlem 370 01 České Budějovice, Senovážné náměstí 231/7, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 45.020,07 Kč poměrnou část ve výši 5,746 % příjmů;

-věřitel č. 8-COFIDIS s.r.o., IČO 27179907, sídlem 158 00 Praha 5, Bucharova 1423/6, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 92.439,38 Kč poměrnou část ve výši 11,798 % příjmů;

-věřitel č. 9-BNP Paribas Personal Finance, IČO 542097902, se sídlem 75009 Paříž, boulevard Haussmann, Francouzská republika, na adrese 150 00 Praha 5, Karla Engliše 5/3208, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 97.722,-Kč poměrnou část ve výši 12,472 % příjmů;

-věřitel č. 10-Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 9/2006, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 29.300,-Kč poměrnou část ve výši 3,740 % příjmů;

-věřitel č. 11-Perfect Money, s.r.o, IČO 24774898, sídlem 156 00 Praha 5, Neumannova 1453/28, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 8.119,-Kč poměrnou část ve výši 1,036 % příjmů;

-věřitel p.č. 12/7-ESSOX s.r.o., IČO 26764652, sídlem 370 01 České Budějovice, Senovážné náměstí 231/7, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 23.595,21 Kč poměrnou část ve výši 3,012 % příjmů;

-věřitel č. 12/13-Ferratum Bank Ltd., IČ MT 2101-86, sídlem Level 6, 14 High Street, 1551 Sliema SLM, Malta, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 14.240,-Kč poměrnou část ve výši 1,817 % příjmů;

-věřitel č. 12/14-Ferratum Bank Ltd., IČ MT 2101-86, sídlem Level 6, 14 High Street, 1551 Sliema SLM, Malta, k uspokojení zjištěné pohledávky ve výši 24.375,76 Kč poměrnou část ve výši 3,111 % příjmů.

II. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby z částek, které mu v příslušném měsíci budou poukázány plátcem důchodu dlužníka (Petr anonymizovano , anonymizovano ): Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, sídlem 225 08 Praha 5, Křížová 1292/25,

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Štíchová. poukazoval částku ve výši 2.000,-Kč dlužníkovi a se zbylou částkou naložil jako se splátkou určenou k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, tj. rozvrhl ji mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě I. výroku tohoto usnesení. Příslušné částky správce poukáže dlužníkovi a jednotlivým věřitelům do 5 dnů od připsání splátky na účet.

Zákaz vyplatit tímto rozhodnutím postiženou část mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kterého je dlužnice zaměstnána nebo od něhož pobírá jiný příjem.

Odůvodnění :

Dlužník požádal insolvenční soud podáním doručeným soudu dne 1.8.2017 a dále dne 19.10.2017, aby s ohledem k jeho poměrům stanovil nižší splátky, než jaké se stanovují při výkonu rozhodnutí či exekuci pro přednostní pohledávky, a to o 1.500,-Kč až 2.000,-Kč. Ve svém podání podrobně vylíčil podstatnou změnu okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek (vyšší náklady na další vzdělávání nezletilého dítě dlužníka-speciální školství a s tím spojené další náklady). Tvrzení dlužník doložil Zprávou školského poradenského zařízení, Doporučením školského poradenského zařízení, výpisem z účtu prokazujícím úhradu stravného nezletilých a dalších výdajů (nájem a záloha na služby, záloha na plyn a elektřinu), přehledem příjmů a výdajů, výzvou k úhradě turistického kurzu pro nezletilé dítě, daňovým dokladem prokazujícím úhradu jízdného pro nezletilého a dlužníky, výpisem z účtu za období 9/2017 a přehledem pohybu na tomto účtu. Dle ust. § 398 odst. 4 IZ může insolvenční soud dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkovu úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

V návaznosti na § 398 odst. 4 IZ vycházel soud ze stavu, kdy je zřejmé, že i při snížené splátce o 2.000,-Kč měsíčně nezajištění věřitelé obdrží plnění nejméně ve výši 50% svých zjištěných pohledávek, když dlužník ke dni 7.2.2018 zaplatil věřitelům zjištěných nezajištěných pohledávek částku ve výši 150.143,-Kč, což odpovídá 19% uspokojení těchto pohledávek. Insolvenční správce ve svém podání ze dne 21.11.2017 a dále dne 4.1.2018 soudu sdělil, že dlužník svoje povinnosti dané usnesením o schválení jeho oddlužení plněním splátkového kalendáře plní a v současné době očekávaná výše uspokojení věřitelů činí 88%. Při snížení splátky o částku 2.000,-Kč by očekávaná výše uspokojení věřitelů činila 72%. Z těchto důvodů se snížením splátek souhlasil.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ může insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře změnit i bez návrhu, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) InsZ tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Štíchová.

Soud se v souvislosti se změnou výše popsaných osobních poměrů dlužníka zabýval i tím, zda není dán důvod pro postup ve smyslu ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ a dospěl k závěru, že takový důvod pro tuto chvíli dán není, neboť nic nenasvědčuje tomu, že by podstatnou část splátkového kalendáře nebylo možné splnit. Za stávající situace soud neshledal důvod dlužníkovi snížením splátek nevyhovět.

Soud na základě výše uvedených skutečností postupoval v souladu s ust. § 407 odst. 3 IZ a rozhodl jak shora uvedeno, neboť neshledal důvod, který by předmětnému rozhodnutí bránil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (ust. § 407 odst. 3 in fine IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a plátci mzdy dlužníka se však doručuje i zvláštním způsobem.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 13. února 2018 JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Štíchová.