MSPH 91 INS 11066/2015-A-13
č.j. MSPH 91 INS 11066/2015-A-13

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Jindřiškou Ministrovou v insolvenční věci dlužníka: manželé Jiří anonymizovano , anonymizovano , Karla Zicha 1373/5, 104 00 Praha 10 a Lucie anonymizovano , anonymizovano , Karla Zicha 1373/5, 104 00 Praha 10, o návrhu soudního exekutora Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9, na nařízení předběžného opatření

takto: Návrh na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen insolvenční zákon), tj., aby soud v předběžném opatření omezil účinek zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu realizace exekuce, s e z a m í t á. Odůvodnění:

Insolvenční řízení v této věci bylo zahájeno dne 27.4.2015, kdy byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka (manželů) spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. MSPH 91 INS 11066/2015-A-11 ze dne 15.7.2015 byl soudem návrh pro vady odmítnut.

Podáním ze dne 20.8.2015 soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9, podal ke sp. zn. MSPH 91 INS 11066/2015 návrh na nařízení předběžného opatření, kterým žádal insolvenční soud o postup dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, tj., aby soud v předběžném opatření omezil účinek zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu realizace exekuce tak, aby umožnil provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí vedenou pod. sp. zn. 183 EX 1538/2014 s omezením, že výtěžek zpeněžení bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že usnesení ze dne 15.7.2015 č.j. MSPH 91 INS 11066/2015-A-11 nabylo dne 6.8.2015 právní moci.

Je zřejmé, že za této situace je návrh na nařízení předběžného opatření bezpředmětný, když shora označené řízení, ve kterém se soudní exekutor domáhal nařízení předběžného opatření, je již pravomocně skončeno. Soud pouze doplňuje, že za daných okolností, kdy pro pravomocně skončené řízení o insolvenčního návrhu nelze v řízení pokračovat, nejsou dány ani podmínky pro rozhodnutí o předběžném opatření. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 21. srpna 2015 Jindřiška Ministrová,v.r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Černínská