MSPH 90 INS 972/2009-P5-7
č. j. MSPH 90 INS 972/2009-P5-7

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem Mgr. Hynkem Zoubkem ve věci konkursu na majetek dlužníka: Bydlení pro Vás s.r.o., IČO: 45788111, se sídlem v Praze 1, Zlatnická 1073/1, o návrhu na vstup do řízení, k námitkám věřitele č. 5 proti usnesení ze dne 17. 4. 2015, č. j. MSPH 90 INS 972/2009-P5-5,

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 4. 2015, č. j. MSPH 90 INS 972/2009-P5-5,

s e m ě n í tak,

že na místo vě řitele č. 5: Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky: Český inkasní kapitál, a.s., IČO: 27646751, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, zastoupený JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Úslavská 33.

Od ůvo d ně n í :

Usnesením Městského soudu ze dne 17. 4. 2015, č. j.-P5-5, byl zamítnut návrh věřitele č. 5: Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, na vstup osoby: Český inkasní kapitál, a.s., IČO: 27646751, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, do insolvenčního řízení na místo věřitele č. 5.

Podle odůvodnění usnesení byl návrh zamítnut kvůli tomu, že přechod pohledávky z věřitele č. 5 na nabyvatele pohledávky nebyl doložen listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. V návrhu totiž věřitel č. 5 odkázal na smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 12. 12. 2014 včetně dodatku a přílohy č. 1, která má být založena u správy zdejšího soudu pod Spr 209/2015 ; insolvenční soud však zjistil, že takové číslo Spr v evidenci Městského soudu v Praze není.

Podle § 9 odst. 2 zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů může účastník řízení proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Zmiňované usnesení vydala vyšší soudní úřednice; usnesení bylo věřiteli č. 5 (jeho zástupci) doručeno dne 20. 4. 2015. Podáním ze dne 4. 5. 2015 (č. d. P5-6) podal věřitel č. 5 včasné námitky proti usnesení s odůvodněním, že z důvodu administrativní chyby bylo v jeho návrhu uvededeno číslo Spr 209/2015, náležející Krajskému soudu v Praze . Smlouva o postoupení pohledávek ze dne 12. 12. 2014 včetně příloh je u Městského soudu v Praze založena pod správným číslem Spr 444/2015.

Podle § 18 odst. 1 ins. zák. nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly.

Napadené usnesení je odůvodněno tím, že označená smlouva o postoupení pohledávky ze dne 12. 12. 2014 včetně relevantních příloh nebyla doložena. Věřitel č. 5 vědom si svého pochybení uvedenou listinu, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly, a jíž je dokládán přechod pohledávky spolu s námitkami doložil (odkazem na číslo správního deníku zdejšího soudu, v němž je uvedená postupní smlouva evidována). Nejedná se přitom o nový důkaz, který by nebylo možno v námitkách uplatnit, nýbrž toliko o předložení již dříve označeného listinného důkazu.

Vzhledem k tomu, že jsou naplněny i všechny ostatní podmínky uvedené v § 18 odst. 1 ins. zák (insolvenční řízení bylo zahájeno dne 25. 2. 2009, k přechodu přihlášené pohledávky došlo na základě smlouvy uzavřené dne 12. 12. 2014, tedy v průběhu insolvenčního řízení; věřitel č. 5 coby právnická osoba nadále existuje a neztratil tedy způsobilost být účastníkem řízení; nabyvatel pohledávky předložil písemný souhlas se svým vstupem do insolvenčního řízení), insolvenční soud vyhověl návrhu věřitele č. 5 a změnil napadené usnesení tak, že na místo věřitele č. 5 vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, dosavadnímu věřiteli a osobě, jejíž vstup do řízení byl navrhován.

V Praze dne 29. června 2015

Mgr. Hynek Zoubek, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Alena Smáhová